Ekspres akcyzowy: Sprawdź, czy system SENT dotyczy Twojej firmy

Analizy

Sprawdź, czy system SENT dotyczy Twojej firmy

Ekspres Akcyzowy 8/2022 |17 maja 2022 r.

Przepisy regulujące zasady stosowania systemu SENT podlegają ciągłym zmianom, w wyniku których obowiązkiem monitorowania przewozu i obrotu obejmowane są nowe kategorie towarów. Dlatego też, warto zweryfikować, czy prowadzona działalność nie wiąże się z koniecznością dopełniania obowiązków, o których mowa w przepisach o SENT.

O co chodzi?

W ciągu ostatnich miesięcy miały miejsce zmiany przepisów o SENT, skutkujące rozszerzeniem zakresu towarów, których przewóz wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń do systemu SENT. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2022 poz. 178), począwszy od 22 lutego 2022 r. obowiązkowi monitorowania przewozu i obrotu towarów SENT podlegają m.in. odpady w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.). W przypadku odpadów, obowiązek monitorowania został ograniczony do ich przywozu do Polski z zagranicy oraz do przewozu odpadów przez terytorium kraju, np. gdy towar przewożony jest z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego przez terytorium Polski.

Kolejna zmiana mająca na celu rozszerzenie katalogu towarów objętych systemem SENT weszła w życie 27 kwietnia 2022 r. w wyniku rozporządzenia Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2022 poz. 898). W ramach tej nowelizacji, ustawodawca zdecydował się objąć systemem monitorowania przewozu i obrotu towarów SENT:

  • węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, klasyfikowane do pozycji CN 2701 oraz
  • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy, klasyfikowane do pozycji CN 2704. 

W odniesieniu do tej nowej kategorii towarów systemem SENT zostały objęte wyłącznie przesyłki o masie powyżej 500 kg. Co więcej, podobnie jak przy odpadach, wyłącznie ich przywóz do Polski z zagranicy, jak i przewóz przez terytorium Polski w ramach tranzytu wiąże się z koniecznością dopełniania obowiązków na gruncie regulacji o SENT. Zatem, podmioty, które dokonują przewozu towarów klasyfikowanych do CN 2701 i CN 2704 rozpoczynających się na terytorium Polski, a więc zarówno tych odbywających się w całości w kraju, jak i tych kończących się w innych państwach (wywóz z Polski) nie są objęte system monitorowania SENT.

Co to oznacza?

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany przepisów, skutkują tym, że nowe grupy podmiotów zostały objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń do systemu SENT. Należy przypomnieć, że aby móc przesyłać oraz uzupełniać zgłoszenia SENT, w pierwszej kolejności konieczna jest odpowiednia rejestracja danych firmy na Platformie PUESC oraz jej pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu SENT.

Co więcej, nie tylko zmiany przepisów o SENT nakładają na nowe podmioty obowiązek monitorowania przewozu i obrotu towarów, ale również okoliczności biznesowe niejako narzucają konieczność wejścia w reżim systemu SENT. W ostatnim czasie coraz więcej podmiotów dotychczas wykorzystujących w toku produkcji węglowodory gazowe do celów grzewczych rozważa bowiem przejście na olej opałowy. Warto w tym miejscu, podkreślić, iż przewóz, jak i obrót olejem opałowym wiąże się z koniecznością raportowania w systemie SENT. Monitorowanie przewozu i obrotu olejem opałowym w systemie SENT charakteryzuje się swoją specyfiką i rodzi również istotne konsekwencje na gruncie przepisów akcyzowych.

Co dalej?

Mając na względzie ostatnie nowelizacje przepisów o SENT, a także zmiany jakie obecnie dokonują się w funkcjonowaniu wielu podmiotów gospodarczych, warto przemyśleć czy prowadzenie działalności nie wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych obowiązków, o których mowa w przepisach o SENT. Należy mieć na uwadze, że niedopełnianie tych obowiązków, skutkuje wysokimi sankcjami.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi SENT


System monitorowania przewozu towarów z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz kluczowych zagadnień

Otwarte szkolenie on-line: 24 maja 2022 r., godz. 10:00 - 14:00Czy ta strona była pomocna?