Czy akcyza może mieć wpływ na JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)?

Analizy

Czy akcyza może mieć wpływ na JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)?

Wyroby akcyzowe będą musiały zostać odpowiednio oznaczone w tzw. VDEK

Ekspres Akcyzowy 9/2020 | 29 maja 2020 r.

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, już od 1 października 2020 r. podatnicy VAT będą zobowiązani przesyłać do urzędu skarbowego dokument elektroniczny JPK_V7M albo JPK_V7K (tzw. JPK_VDEK). Będzie to plik zawierający dane wykazywane dotychczas dla potrzeb rozliczeń VAT w deklaracji podatkowej VAT-7 albo VAT-7K oraz ewidencji. W przesyłanym organom pliku JPK_V7M/JPK_V7K, podatnicy są zobowiązani do odpowiedniego oznaczenia dostawy niektórych wyrobów akcyzowych tj. napoje alkoholowe, paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje i preparaty smarowe, wyroby tytoniowe czy płyny do papierosów elektronicznych.

Informacje o wyrobach akcyzowych w JPK_V7M oraz JPK_V7K (tzw. JPK_VDEK)

Jak wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988, dalej: „Rozporządzenie”), plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów akcyzowych wraz z odpowiednim ich oznaczeniem. Ustawodawca określając kategorie wyrobów akcyzowych, których dostawy powinny zostać odpowiednio oznaczone w pliku JPK, odwołał się do ich definicji zawartych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2020, poz. 722, dalej: „ustawa akcyzowa”).

Przykładowo, plik JPK_V7M powinien zawierać dane o dostawie napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Należy zwrócić uwagę, że definicja alkoholu etylowego dla potrzeb akcyzy jest bardzo szeroka i obejmuje również wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. W efekcie, dla potrzeb akcyzy np. alkohol zawarty w wyrobach takich jak perfumy, kosmetyki, aromaty, tusze i farby drukarskie, płyny do spryskiwaczy czy płyny dezynfekcyjne, nadal wypełnia ustawową definicję alkoholu etylowego.

Poza napojami alkoholowymi, Rozporządzenie zakłada również obowiązek oznaczania m.in.:

  • wyrobów podlegających tzw. „szybkiemu VAT”, w tym np. wszelkich wyrobów o przeznaczeniu paliwowym bez względu na ich kod CN oraz
  • płynu do papierosów elektronicznych, za który uznawane są również sam glikol i gliceryna, w sytuacji gdy są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Jak identyfikować wyroby podlegające raportowaniu?

Mając na względzie literalne brzmienie przepisów Rozporządzenia, można mieć wątpliwości co do tego, jakie wyroby powinny podlegać obowiązkowi raportowania w ramach JPK dla potrzeb VAT. Nie jest jasne jak powinny być potraktowane wyroby zawierające w swoim składzie alkohol skażony, który korzysta z praktycznie bezwarunkowych zwolnień z akcyzy określonych w art. 30 ust. 9 ustawy akcyzowej. W efekcie zastosowania tych zwolnień, w praktyce obrót takimi produktami może nie rodzić żadnych obowiązków akcyzowych, niemniej nie ma wątpliwości, że w myśl ustawowej definicji alkoholu, ten zawarty w nich alkohol jest cały czas alkoholem etylowym. Niemniej, czy ustawodawca na pewno chciał aby wyroby zawierające alkohol oznaczać znacznikiem GTU_01 w JPK?

Innego rodzaju problemy mogą wiązać się z paliwami silnikowymi czy płynem do e-papierosów. W tych przypadkach, o tym czy dany wyrób jest akcyzowy może decydować samo jego przeznaczenie – czyli konkretny produkt raz może być wyrobem akcyzowym, który trzeba oznaczyć w JPK, a innym razem nie. Innym trudnym przypadkiem są oleje i preparaty smarowe, będące smarami plastycznymi – w myśl przepisów są one bowiem wyłączone spod obowiązku oznaczania w JPK_V7M/JPK_V7K, niemniej ustawa akcyzowa ani inne regulacje prawne w żadnym miejscu nie definiują czym są smary plastyczne.

Niewykazanie w pliku JPK danych podlegających raportowaniu, naraża podmioty na sankcję pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, a także rodzi ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Dlatego też tak istotne jest prawidłowe zidentyfikowanie wyrobów, które podlegają obowiązkowi oznaczania odpowiednimi znacznikami w ramach JPK. 

Na co zwrócić uwagę w kontekście akcyzy i JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)?

Biorąc pod uwagę przesunięcie wejścia w życie przepisów w zakresie nowego JPK dla celów VAT, podatnicy zyskali dodatkowy czas na dokonanie odpowiedniej analizy wyrobów w celu zidentyfikowania czy są wśród nich produkty, których dostawy powinny zostać odpowiednio oznaczone w pliku JPK. Takie działanie może okazać się niezbędne dla prawidłowego skonfigurowania systemu finansowo-księgowego i wdrożenia rozwiązań informatycznych służących do sporządzania poprawnego pliku JPK_VAT.

Biorąc pod uwagę zapowiedziane przesunięcie wejścia w życie przepisów w zakresie nowego JPK dla celów VAT, podatnicy zyskali dodatkowy czas na dokonanie odpowiedniej analizy wyrobów, w celu zidentyfikowania czy są wśród nich produkty, których dostawy powinny zostać odpowiednio oznaczone w pliku JPK. W przypadku wątpliwości, z uwagi na to, że przepisy w obecnym brzmieniu mogą być różnie interpretowane przez organy podatkowe, aby uchronić się przed ponoszeniem ewentualnych negatywnych konsekwencji, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której organ potwierdzi czy dane kategorie wyrobów powinny być raportowane w JPK czy też nie.

Rozważając samą przyczynę wprowadzenia znaczników wyrobów akcyzowych w plikach JPK dla celów VAT, w naszej ocenie oznaczanie to może być wykorzystywane przez organy podatkowe dla celów kontroli rozliczeń akcyzy lub przynajmniej typowania podmiotów, które powinny podlegać takiej kontroli. Już w myśl obecnie obowiązujących przepisów spotkaliśmy się w praktyce z weryfikacją poprawności rozliczeń akcyzy w drodze kontroli poprzez analizę plików JPK_magazyn. Biorąc powyższe po uwagę, niewątpliwie stosowanie znaczników akcyzowych powinno być poparte pełnym komfortem w zakresie poprawności rozliczeń akcyzy czy też stosowanych zwolnień. W efekcie, podmioty które będą oznaczać wyroby akcyzowe w JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK) powinny rozważyć przeprowadzenie przeglądu swojej działalności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi akcyzy.

Czy ta strona była pomocna?