Aktualizacja kodów CN

Analizy

Nie będzie już oświadczeń przy zwolnieniach procesowych dla prądu?

Ekspres Akcyzowy 6/2018 | 21 listopada 2018 r.

9 listopada br. uchwalono Rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym („Nowelizacja”). Nowelizacja, poza aktualizacją kodów CN przedstawioną w poprzednim ekspresie akcyzowym, zakłada między innymi rezygnację z oświadczenia przekazywanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot, który korzysta ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych. Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

O co chodzi?

Przedsiębiorcy, będący podatnikami akcyzy, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych („zwolnienie”).

Obecnie jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania („oświadczenie”). Ponadto, w składanej co miesiąc deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4 (załącznik AKC-4/H), podatnik zobowiązany jest do uwzględnienia m.in. informacji na temat ogólnej kwoty zwolnienia. Co również istotne, podatnik, który wykorzystuje energię elektryczną podlegającą zwolnieniu oraz nie jest podatnikiem z tytułu innych czynności związanych z energią elektryczną nie jest zobowiązany do składania deklaracji akcyzowych.

W praktyce istnieją wątpliwości czy złożone oświadczenie można w późniejszym czasie skorygować. Zdarza się że organy kwestionują prawo do zwolnienia w szczególności, kiedy ilość energii podlegającej zwolnieniu jest zwiększona poprzez korektę oświadczenia, jeśli na złożonym w terminie oświadczeniu przedsiębiorca wskazał nieprawidłową ilość.

Co to oznacza?

Przepisy Nowelizacji zakładają m.in. rezygnację z obowiązku sporządzania oświadczenia. Zostanie ono zastąpione wymogiem wykazywania przez podatników ilości wykorzystanej energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu, określanej odrębnie dla poszczególnych celów i procesów oraz kwoty zwolnienia, która przypada na poszczególne cele i procesy w załączniku AKC-4/H do deklaracji dla celów podatku akcyzowego. W tym celu do załącznika AKC-4/H zostaną dodane dodatkowe pola, umożliwiające wskazanie ww. informacji. Ponadto Nowelizacja zakłada, że podmioty, które zużywają energię elektryczną podlegającą zwolnieniu i nie są podatnikami akcyzy z tytułu innych czynności związanych z energią elektryczną zobowiązane będą do składania comiesięcznych deklaracji akcyzowych.

Comiesięczne składanie do naczelnika urzędu skarbowego w różnych terminach dwóch dokumentów, tzn. deklaracji dla podatku akcyzowego i oświadczenia, zostanie ograniczone do konieczności złożenia jedynie deklaracji dla podatku akcyzowego. W praktyce oznacza to znaczne ułatwienie dokumentacyjne dla przedsiębiorców. Z kolei podatnicy, którzy wykorzystują energię elektryczną podlegającą zwolnieniu i nie są podatnikami z tytułu innych czynności związanych z energią elektryczną zamiast oświadczeń zobowiązani będą do składania comiesięcznych deklaracji akcyzowych.

Rezygnacja z obowiązku złożenia oświadczenia jest równoznaczna z wyeliminowaniem jednego warunku skorzystania ze zwolnień procesowych dla energii elektrycznej, który obecnie przysparza wiele praktycznych problemów.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej

Co dalej?

Jeżeli Nowelizacja zostanie podpisana przez Prezydenta może powstać wątpliwość czy oświadczenie powinno zostać złożone do zużycia prądu, które miało miejsce w grudniu 2018 r. Zważywszy jednak na fakt, iż obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku pod starym reżimem, w naszej ocenie aby zastosować zwolnienie dla zużyć w 2018 r. należy dopełnić warunków wskazanych w przepisach obowiązujących w 2018 r.

Po wejściu w życie Nowelizacji, za styczeń 2019 r. niewątpliwie spółki nie będą już zobligowane składać oświadczenia i będą zobowiązane złożyć deklarację dla podatku akcyzowego AKC-4 (wraz z załącznikiem AKC-4/H) na nowym wzorze, który będzie przewidywał miejsce na uzupełnienie informacji o zastosowanym zwolnieniu procesowym. Mimo że wskazanie tej informacji nie jest warunkiem do skorzystania z tego zwolnienia, przedsiębiorcy powinny dochować należytą staranność w tym zakresie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji na gruncie kodeksu karno-skarbowego.

 

Podcast Podatki/Prawo: Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Jakie obowiązki wprowadzają nowe przepisy?

Wysłuchaj audycji
Czy ta strona była pomocna?