Analizy

Czy samochody osobowe będące pojazdami elektrycznymi, napędzane wodorem oraz stanowiące pojazdy hybrydowe typy plug-in mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą?

Ekspres akcyzowy 1/2019 | 16 stycznia 2019 r.

Zgodnie z komunikatami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Energii na ich stronach internetowych, w dniu 18 grudnia 2018 r., Komisja Europejska przekazała polskiej stronie swoje stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych („Ustawa o elektromobilności”) wprowadzające zwolnienie z opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem oraz pojazdy hybrydowe typu plug-in, nie stanowią pomocy publicznej.

O co chodzi?

Przepisy Ustawy o elektromobilności przewidują możliwość zwolnienia z opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, samochodów osobowych stanowiących pojazdy napędzane wodorem oraz, do dnia 1 stycznia 2021 r., samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe typu plug-in, czyli z możliwością bezpośredniego doładowania ich akumulatorów z sieci elektroenergetycznej („Zwolnienie”).

Jednakże, Zwolnienie może być stosowane jedynie w przypadku, gdy Komisja Europejska uzna, iż stanowi ono dozwoloną pomoc publiczną, a następnie ogłosi pozytywną decyzję w tej kwestii albo stwierdzi, że nie stanowi ono pomocy publicznej.

Jak wynika z komunikatów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii, Komisja Europejska przyjęła stanowisko, iż Zwolnienie określone w Ustawie o elektromobilności nie stanowi pomocy publicznej oraz przedstawiła je polskiej stronie w formie oficjalnego pisma w dniu 18 grudnia 2018 r. Ponadto, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat, który wskazuje na możliwość korzystania ze Zwolnienia już w przypadku zdarzeń, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał 19 grudnia 2018 r.

Niemniej jednak, w naszej ocenie istnieją pewne wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów Ustawy o elektromobilności uzależniających możliwość stosowania Zwolnienia od zgody Komisji Europejskiej oraz sposobu przekazania wiadomości o stanowisku Komisji do informacji publicznej.

Praktyczne warsztaty z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw (e-DD)

Dowiedz się więcej

Co to oznacza?

Sposób przestawienia przekazanego Polskiej stronie stanowiska Komisji Europejskiej może wpływać na termin, od którego Zwolnienie może być stosowane w praktyce. Zgodnie bowiem z zapisami Ustawy o elektromobilności, ze Zwolnienia można korzystać „od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej”. Komisja Europejska nie opublikowała formalnej informacji w zakresie swojego stanowiska w tej kwestii. Ponadto, oficjalne pismo, w którym Komisja Europejska poinformowała polską stronę o swoim stanowisku nie zostało do tej pory nigdzie formalnie opublikowane.

Naszym zdaniem, pojawia się zatem pytanie, czy rzeczone Zwolnienie może być stosowane od momentu stwierdzenia przez Komisję Europejską, że nie stanowi ono pomocy publicznej, czy też należy poczekać do dnia, w którym informacja ta zostanie formalnie ogłoszona przez odpowiednie organy administracji publicznej. Wprawdzie komunikat wydany przez Redakcję Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów wskazuje, iż ze Zwolnienia można korzystać jeśli obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po wyrażeniu stanowiska przez Komisję Europejską, tzn. od 19 grudnia 2018 r., jednakże komunikat ten nie stanowi przepisów obowiązującego prawa.
 

Co dalej?

Z uwagi na wątpliwości związane z możliwością korzystania ze Zwolnienia, podmioty, które chcą lub będą chciały z niego skorzystać, powinny dokładnie przeanalizować aktualny status obowiązywania przepisów w tym zakresie.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?