Rejestracja dla celów akcyzy w przypadku zużycia wyrobów ze stawką zero w małych opakowaniach

Analizy

Rejestracja dla celów akcyzy w przypadku zużycia wyrobów ze stawką zero w małych opakowaniach

Obowiązek rejestracji przez zużywający podmiot gospodarczy

Ekspres akcyzowy 5/2022 | 12 kwietnia 2022 r.

Obowiązek rejestracji przez zużywający podmiot gospodarczy w przypadku wykorzystywania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zero w opakowaniach do 5 litrów lub 5 kilogramów. W wydanej interpretacji organy podatkowe wskazały na obowiązek rejestracji dla celów akcyzy w przypadku zużywania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby w lutym 2022 r. móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

<< Szczegóły i rejestracja >>

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2022 r. o sygnaturze 0111-KDIB3-3.4013.335.2021.1.MK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się m.in. w zakresie obowiązków związanych ze zharmonizowanymi wyrobami akcyzowymi w tzw. małych opakowaniach do 5 litrów lub 5 kilogramów opodatkowanymi zerową stawką akcyzy, wskazując na konieczność rejestracji przez podmiot wykorzystujący te wyroby w prowadzonej działalności.

O co chodzi?

W złożonym wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca wskazał, że posiada status zużywającego podmiotu gospodarczego, nabywa na terytorium kraju wyroby energetyczne klasyfikowane do kodu CN 2710 12 25, które są objęte zerową stawką akcyzy. Nabywane przez Spółkę wyroby energetyczne w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów (dalej: „małe opakowania”), wykorzystywane są do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Spółka wykorzystywane te wyroby do celów czyszczenia elementów linii produkcyjnej. Wyroby te nie są wykorzystywane jako komponent do produkcji innych wyrobów.

W odniesieniu do powyższego, zgodnie ze stanowiskiem organów, wnioskodawca nie jest podmiotem dokonującym czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą w zakresie wyrobów objętych zerową stawką akcyzy więc nie będzie on obowiązany do składania deklaracji kwartalnych na podstawie art. 24e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 143; dalej: „ustawa akcyzowa”). Na wnioskodawcy ciąży natomiast obowiązek dokonania złożenia zgłoszenia rejestracyjnego o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy akcyzowej.

Co to oznacza?

Analizując wydaną interpretację, należy wskazać, że obowiązek rejestracji dla celów akcyzy w przypadku nabywania i wykorzystywania w prowadzonej działalności wyrobów energetycznych w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, korzystających ze stawki zero na podstawie art. 89 ust 2 ustawy akcyzowej, budzi pewne wątpliwości od momentu zmiany przepisów ustawy w 2016 r. Bowiem zastosowanie stawki zero w przypadku nabywania takich wyrobów w kraju nie jest związane ani z koniecznością monitorowania dostaw za pomocą e-DD, czy nawet SENT, ani też obowiązkiem prowadzenia ewidencji akcyzowej. Jednakże, brzmienie art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej dotyczącego obowiązku rejestracji, wskazuje na konieczność dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty wykonujące czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Przepisy nie przewidują tutaj wyjątku dla wyrobów w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Zdaniem organów, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w omawianej interpretacji, zużywające podmioty gospodarcze, a więc m.in. osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w tej działalności wykorzystują wyroby ze stawką zero w małych opakowaniach, np. kupowane w sklepie różnego rodzaju rozpuszczalniki lub benzyny specjalne czy też lakiernicze, są zobowiązane dokonać zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy przed dniem wykonania tej czynności.

Jednocześnie, w wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nie ma konieczności składania kwartalnej deklaracji akcyzowej o której mowa w art. 24e ustawy akcyzowej, w przypadku wykorzystania omawianych wyrobów w taki sposób jak wskazany przez wnioskodawcę – wyroby nie są wykorzystywane jako komponent do produkcji innych wyrobów.

Co dalej?

W obliczu stanowiska zaprezentowanego przez organy w wydanej interpretacji, należy rozważyć przeprowadzenie analizy nabywanych wyrobów, np. do czyszczenia różnego rodzaju zanieczyszczeń na narzędziach lub maszynach służących do produkcji, ponieważ może okazać się, że wystąpiła już czynność powodująca konieczność rejestracji dla celów akcyzy. W takim przypadku, należy pamiętać również o czynnym żalu, który powinien pozwolić na uniknięcie konsekwencji karno-skarbowych, związanych z uchybieniem terminowi rejestracji. Trzeba również pamiętać, że obecnie cały proces rejestracji akcyzowej odbywa się elektronicznie na platformie PUESC.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Oraz indywidualna konsultacja z ekspertami Deloitte

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?