Rewolucja akcyzowa dla rynku e-papierosów

Analizy

Rewolucja akcyzowa dla rynku e-papierosów

Ekspres akcyzowy 10/2017 | 7 lipca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy z dnia 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada wprowadzenie dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych - płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich – i tym samym ich efektywne opodatkowanie akcyzą.

Istota projektowanych zmian

Zgodnie z założeniami opublikowanego projektu ustawy nowelizującej, opodatkowaniu akcyzą będą podlegać:

 • płyn do papierosów elektronicznych zdefiniowany jako roztwór wykorzystywany w papierosach elektronicznych (co istotne, zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę), a także
 • wyroby nowatorskie zdefiniowane jako wyroby będące:
  a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,
  b) mieszaniną, o której mowa w lit a) powyżej oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych
  - inne niż wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, niepodlegające procesowi spalania.

Oba wyroby będą posiadały status wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, co m.in. oznacza, iż będzie miała do nich zastosowanie na terytorium kraju procedura zwieszenia poboru akcyzy, zaś ich produkcja winna odbywać się w składzie podatkowym.

Do nowych wyrobów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą, takie jak regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, przedmiotu opodatkowania, deklaracji podatkowych, rejestracji podmiotów czy opodatkowania ubytków. Ponadto projekt nowelizacji zakłada, iż wyroby te będą objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Stawka akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych została określona w projekcie nowelizacji w wysokości 0,7 zł/ml płynu. Natomiast stawka akcyzy dla wyrobów nowatorskich ma się kształtować na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Równocześnie projekt ustawy przewiduje także podwyższone stawki akcyzy w przypadku produkcji tych wyrobów zasadniczo poza składem podatkowym.

Projekt ustawy nowelizującej definiuje także pojęcie produkcji powyższych wyrobów akcyzowych. W odniesieniu do płynów do papierosów elektronicznych za produkcję ma być uznawane wytwarzanie, przetwarzanie oraz rozlew. Natomiast w odniesieniu do wyrobów nowatorskich za produkcję będzie uznawane wytwarzanie, przetwarzanie oraz pakowanie tych wyrobów. 

Zwolnienia

W odniesieniu do nowych wyrobów akcyzowych ustawodawca przewiduje również wprowadzenia zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku:

 • nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych;
 • importu wyrobów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat;
 • importu wyrobów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonych dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraj.

Korzystanie z powyższych zwolnień będzie podlegało ograniczeniom, w tym przede wszystkim ilościowym.

Planowana data wejścia w życie

Nowelizacja może mieć znaczący wpływ zarówno na działalność producentów jak i dystrybutorów płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Nowe obciążenie podatkowe spowoduje także wzrost liczby procedur i wymaganej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży e-papierosów.

Obecnie projekt ustawy został przedstawiony do konsultacji i przesłany m.in. do podmiotów wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, a także organizacji pracodawców w celu umożliwienia zaprezentowania potencjalnych uwag.

Projekt zakłada wejście w życie nowych regulacji z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Czy ta strona była pomocna?