Zwrot akcyzy od prądu: do obliczenia progu energochłonności wlicza się tylko koszt nabytego prądu i akcyzy

Analizy

Zwrot akcyzy od prądu. Do obliczenia progu energochłonności wlicza się tylko koszt nabytego prądu i akcyzy

Orzeczenie NSA

Ekspres akcyzowy 15/2019 | 2 października 2019 r.

Przepisy Dyrektywy Energetycznej nie pozwalają, aby do kosztów nabytej energii elektrycznej można było zaliczyć inne koszty niż koszt samej energii elektrycznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 września 2019 r. (sygn. I GSK 228/17). Tym samym NSA w pierwszym wyroku w tej sprawie potwierdził dotychczasowy kierunek kształtującej się linii orzeczniczej i praktyki organów podatkowych dotyczącej elementów składowych ceny energii elektrycznej, które można uwzględniać przy obliczaniu wskaźnika energochłonności do celów zwrotu akcyzy dla podmiotów energochłonnych.

Przesuń stronę do:

O co chodzi?

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono zwolnienie z akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, wykorzystywanej przez tego typu zakład. O zwrot akcyzy mogą ubiegać się podmioty, które – oprócz spełnienia szeregu innych warunków – mogą zostać uznane za „zakład energochłonny” w rozumieniu przepisu art. 31d ust. 2 ustawy akcyzowej. Przepis ten stanowi, że „zakładem energochłonnym” jest podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwrot akcyzy, wynosi ponad 3%.

Zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, problematyczne było ustalenie, czym jest „koszt wykorzystanej energii elektrycznej” – tzn. które składniki ceny prądu należy brać pod uwagę wyliczając koszt energii elektrycznej. W szeregu interpretacji indywidualnych organy podatkowe stały na stanowisku, że „kosztem energii elektrycznej” jest wyłącznie koszt „czystej energii” i podatku akcyzowego. Podatnicy zaś stali na stanowisku, że skoro dostawca prądu ma obowiązek doliczyć do ceny energii elektrycznej koszty np. nabytych świadectw pochodzenia energii elektrycznej, to także ten wydatek powinien zostać wliczony do „kosztu energii elektrycznej”. Wojewódzkie sądy administracyjne stawały po stronie fiskusa. Wyrok I GSK 228/17 jest o tyle ważny, że po raz pierwszy NSA wypowiedział się w przedmiocie obliczania wskaźnika energochłonności na potrzeby zwrotu akcyzy od energii elektrycznej.

NSA w wyroku z 17 września 2019 r. stanął na stanowisku, że skoro przepis art. 31d ustawy akcyzowej jest implementacją do ustawodawstwa krajowego przepisu art. 17 ust. 1 lit. a Dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE), to w pierwszej kolejności należy uwzględnić treść przepisu Dyrektywy. Art. 17 ust. 1 lit. a Dyrektywy Energetycznej stanowi m.in., że „zakładem energochłonnym” jest „jednostka gospodarcza, w której koszty nabycia produktów energetycznych i energii elektrycznej wynoszą przynajmniej 3% wartości produkcji”.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

25 października 2019 r.,
godz. 10:00 – 11:00

Osoba kontakowa:
Katarzyna Wiktorowicz
kwiktorowicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Z wykładni tego przepisu NSA wyprowadził twierdzenie, że na potrzeby obliczenia wskaźnika energochłonności, do kosztów nabytej energii elektrycznej można zaliczyć tylko koszt samej energii elektrycznej i akcyzy, bez żadnych dodatkowych opłat, w tym np. kosztów świadectw pochodzenia energii czy opłaty dystrybucyjnej. To z kolei oznacza, że niektóre podmioty mogą nie przekroczyć 3% progu energochłonności, koniecznego do uzyskania statusu zakładu energochłonnego a u podmiotów energochłonnych, które chciały wliczać do kosztów energii np. wydatki za dystrybucję czy koszty świadectw pochodzenia energii, zwrot akcyzy będzie niższy niż zakładały

Anna Wibig, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Co dalej?

Zostały ostatnie 3 miesiące na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego od prądu za 2018 r. Stąd, podmioty, które chciałyby skorzystać z tej preferencji, powinny jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do ustalenia, czy zwrot akcyzy im przysługuje, a jeśli tak – przygotować i złożyć odpowiedni wniosek. Wydaje się, iż podmioty które liczą na bezsporny zwrot akcyzy powinny zastosować restrykcyjne podejście przy ustalaniu kosztu zużytej energii elektrycznej zaprezentowane w ostatnim wyroku NSA. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej za energochłonny może zostać uznany zakład będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. To z kolei oznacza, że nawet jeśli współczynnik energochłonności całego przedsiębiorstwa nie przekroczy 3%, to nie przekreśla to możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy. Możliwe jest bowiem obliczenie wskaźnika energochłonności dla poszczególnych zakładów, o ile można uznać je – w świetle przepisów podatkowych – za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Czy ta strona była pomocna?