Analizy

Brexit - aktualności w zakresie cła

Ekspres Celny 3/2017 | 5 października 2017 r.

W ciągu ostatnich kilku tygodni rząd Zjednoczonego Królestwa i Unia Europejska (UE) opublikowały dokumenty dotyczące przyszłej umowy celnej między Zjednoczonym Królestwem a UE po opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo. Wspomniane dokumenty ujęły ten temat zgoła odmiennie - Wielka Brytania skupiła się na przyszłych uzgodnieniach handlowych z UE, podczas gdy UE skoncentrowała się na okresie bezpośrednio poprzedzającym oraz następującym po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE i jeszcze nie skomentowała brytyjskiego stanowiska.

Co w dokumentach?

W dokumencie rządu brytyjskiego Future customs arrangements - a future partnership paper przedstawiono wizję opartą na trzech celach strategicznych:

 • Dążenie do tego by przyszły handel brytyjsko-UE był możliwie swobodny;
 • Uniknięcie „ścisłej granicy" między Irlandią a Irlandią Północną; oraz
 • Ustanowienie niezależnej międzynarodowej polityki handlowej.

W celu osiągnięcia tych założeń Zjednoczone Królestwo wypracowało dwa podejścia:

1. Porozumienie celne zakładające wysoki poziom uproszczeń (podobne do unii celnej UE).

Zgodnie z tym podejściem Zjednoczone Królestwo będzie dążyć do kontynuowania pewnych obecnie obowiązujących umów i procesów, wprowadzania w życie nowych jednostronnych ułatwień handlowych oraz wprowadzania rozwiązań technologicznych dostosowanych do procedur celnych.

2. Nowe partnerstwo celne z UE (poza unią celną UE).

Zjednoczone Królestwo będzie dążyć do zmiany funkcjonowania własnych granic celnych w taki sposób, aby umożliwić zniesienie granicy celnej z UE. Jednym z potencjalnych rozwiązań może być wdrożenie identycznych do unijnych wymogów dla importu z państw trzecich, w przypadkach gdy ostatecznym przeznaczeniem towarów będzie terytorium UE.

Dokument unijny, Customs related matters needed for an orderly withdrawal of the UK from the Union, można uznać za bardziej techniczny, koncentrujący się na sposobie traktowania towarów w okresie występowania Wielkiej Brytanii z UE, w przypadkach gdy towary te:

 • znajdują się w danym momencie w UE lub w Zjednoczonym Królestwie i posiadają określony status celny - towar unijny, bądź nieunijny;
 • są objęte specjalną procedura celną, np. składowaniem czasowym, uszlachetnianiem czynnym, składowaniem celnym itp.;
 • są w drodze do UE / Zjednoczonego Królestwa;
 • są wysyłane między UE a Zjednoczonym Królestwem;
 • są eksportowane poza terytorium UE / Zjednoczonego Królestwa.

Realizacja strategii brytyjskiej

Jest prawdopodobne, że brytyjski plan uzgodnienia porozumienia celnego o wysokim poziomie uproszczeń będzie bazował na szeregu istniejących rozwiązań, w tym samoocenie, deklaracjach celnych typu Intrastat i wykorzystaniu rozwiązań technologicznych. To podejście wymagać będzie wysokiej „dojrzałości” wewnątrz organizacji zaangażowanych w procesy celne, a także solidnej infrastruktury technologicznej. Takie podejście wymaga również, aby HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs – administracja celna Zjednoczonego Królestwa) była w stanie wdrożyć nowy system deklaracji celnych (Customs Declaration Service - CDS), równocześnie z wystąpieniem z UE przez Zjednoczone Królestwo.

 

Takie podejście może wymagać również, aby Zjednoczone Królestwo wdrożyło pozwolenia Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) zgodne z obecnym podejściem unijnym oraz aby pozwolenie to było przedmiotem umowy o wzajemnym uznawaniu. Wymagać to będzie uwzględnienia potrzeb przedsiębiorców ubiegających się o AEO oraz zapewnienia efektywnego rozpatrywania wniosków AEO przez Zjednoczone Królestwo w odpowiednim czasie.

Prawdopodobnie największą przeszkodą w realizacji strategii Zjednoczonego Królestwa będzie uzyskanie akceptacji UE, która może uznać obecną propozycję za przedkładającą interes Zjednoczonego Królestwa nad interes UE.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje na jesieni, w projekcie ustawy celnej, przedstawić dodatkowe informacje na temat swojej strategii w tym zakresie.

Kwestie istotne dla UE

Odnosząc się do prawodawstwa UE i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokument unijny koncentruje się raczej na technicznych aspektach związanych z towarami niż na wizji przyszłości. Unia Europejska chce uzgodnić traktowanie celne konkretnych towarów w okresie wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. UE chce również uzgodnić metodę współpracy w odniesieniu do spraw celnych dotyczących kwestii ustalanych przed datą wystąpienia. Aspekty celne podniesione przez UE obejmują:

 • Dług celny,
 • Kontrolę wywozu i procedurę dotyczącą postępowania z produktami podwójnego zastosowania,
 • Pochodzenie i preferencje taryfowe,
 • Tranzyt,
 • Wymianę informacji.

Następne kroki

Należy oczekiwać, bazując na komunikacie Komisji Europejskiej, że główna debata na temat struktury przyszłego porozumienia celnego może rozpocząć się dopiero, gdy zostanie osiągnięty dostateczny stopień zaawansowania w zakresie ustalania warunków, na jakich Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić UE. Budzi wątpliwości, czy jest realne aby założenia brytyjskiego dokumentu celnego mogły zostać zaakceptowane przez Unię Europejską przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z końcem marca 2019 r. Oczekuje się, że projekt ustawy celnej, który zostanie przedstawiony przez Zjednoczone Królestwo rzuci nowe spojrzenie na kwestie dotyczące proponowanego partnerstwa celnego z UE i przyniesie postępy w negocjacjach dotyczących warunków, na jakich Zjednoczone Królestwo opuści UE.

Chociaż nadal pozostaje niepewność co do kształtu przyszłych ustaleń dotyczących porozumień handlowych Zjednoczonego Królestwa, przedsiębiorstwa powinny nadal działać w celu:

 • Analizy i opracowania planów w zakresie potencjalnych kosztów i wymogów związanych z infrastrukturą logistyczną przy założeniu scenariusza najdalej idących i scenariusza mniejszych zmian, jakie przyniesie Brexit;
 • rzetelnej oceny obecnego poziomu własnej biegłości w sprawach celnych i oceny poziomu zaawansowania w wykorzystaniu celnych ułatwień technologicznych;
 • Pozyskiwania statusu AEO i podwyższania poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie obrotu międzynarodowego i ceł.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?