Zmiany Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego

Analizy

Zmiany Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego

Modyfikacja trudnych do zastosowania regulacji

Ekspres celny 2/2018 | 7 września 2018 r.

W dniach 30 lipca i 13 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała poprawki i sprostowania do Rozporządzenia Delegowanego 2015/2446 do Unijnego Kodeksu Celnego (RD UKC). Zmiany obejmują szereg przepisów RD UKC, które okazały się trudne do zastosowania w praktyce i mają na celu lepsze dostosowanie regulacji do realiów gospodarczych.

Unijny Kodeks Celny, który w praktyce zaczął obowiązywać od 1 maja 2016 r., wprowadził fundamentalne i znaczące zmiany w przepisach celnych UE, które miały na celu dostosowanie przepisów do praktyki nowoczesnego biznesu. Przepisy te dotyczą każdej firmy importującej lub eksportującej do/z UE.

Najważniejsza zmiana w RD UKC dotyczy nowej definicji eksportera, której był poświęcony poprzedni Ekspres celny 1/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Inne zmiany obejmują m.in. następujące kwestie:

  • Wyjaśniono definicję zarejestrowanego eksportera;
  • Organy celne mogą odstąpić od obowiązku stosowania technik elektronicznego przetwarzania danych w odniesieniu do określonych wniosków i decyzji (niniejszy przepis ma moc wsteczną od 2 października 2017 r.);
  • Organy celne mogą wykorzystywać środki inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych do celów komunikacji i wymiany informacji w odniesieniu do wniosków i decyzji dotyczących statusu zarejestrowanego eksportera w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX);
  • Zwiększono obowiązki w zakresie weryfikacji i kontroli pochodzenia przez organy celne w państwach członkowskich UE i przez właściwe organy w krajach korzystających w odniesieniu do kumulacji dwustronnej oraz regionalnej;
  • Termin na podjęcie decyzji o zwrocie lub umorzeniu powinien zostać przedłużony w przypadkach, w których organy celne nie są w stanie podjąć decyzji, ponieważ sprawa obejmująca kwestie identyczne lub porównywalne pod względem faktycznym i prawnym jest w toku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • Przedłużono okres, w którym towary powinny zostać zgłoszone do procedury celnej lub powrotnie wywiezione w przypadku korzystania z miejsca zatwierdzonego do celów przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania;
  • Potwierdzono możliwość składowania różnych produktów objętych zakresem działów 27 i 29 Nomenklatury scalonej ("składowanie mieszane") objętych zezwoleniami na końcowe przeznaczenie pod pewnymi warunkami;
  • Wyjaśniono możliwość objęcia wyrobów akcyzowych posiadających unijny status celny procedurą wywozu, po której następuje procedura tranzytu zewnętrznego;
  • Wprowadzono zmiany we wspólnych wymogach w zakresie danych dla wniosków i decyzji (załącznik A do RD UKC) oraz w odniesieniu do zgłoszeń, powiadomień i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów (załącznik B do RD UKC);
  • Dokonano rewizji warunków, które należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, włączając definicję obowiązku wykazania „odpowiedniej sytuacji finansowej”.

 

Co to oznacza dla Przedsiębiorców?

Zmiany do RD UKC zostały wprowadzone w celu lepszego dopasowania do potrzeb przedsiębiorstw i organów celnych. Importerzy i eksporterzy z UE powinni dokonać przeglądu RD UKC i wszelkich zmian, które potencjalnie mogłyby mieć wpływ na ich działalność.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?