Korekta cen transakcyjnych a rozliczenia celno-podatkowe

Analizy

Korekta cen transakcyjnych a rozliczenia celno-podatkowe

Ekspres celny 1/2022 | 25 marca 2022 r.

Dla wielu przedsiębiorstw, koniec kwartału lub roku może oznaczać konieczność przeglądu i w niektórych przypadkach korekty cen transakcyjnych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że jeżeli taka korekta wpływa na cenę zaimportowanych wcześniej spoza Unii Europejskiej towarów, może to mieć wpływ na rozliczenia celno-podatkowe.

W przypadku importu towarów spoza UE i dopuszczenia ich do obrotu (importu) w UE, powstaje, z zasady, obowiązek zapłaty cła oraz podatku VAT importowego. Podstawę wymiaru należności celnych stanowi w takim przypadku wartość celna zaimportowanych towarów, natomiast podstawę wymiaru podatku VAT importowego – wartość celna towarów powiększona o należne cło (oraz dodatkowo skorygowana o niektóre elementy).

W praktyce, zwykle podstawą wartości celnej importowanych towarów będzie ich wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny UE. Jeżeli cena ta podlega korektom, może to rodzić po stronie importera konieczność korekty rozliczeń celnych, a co za tym idzie również podatkowych.

Wpływ korekty cen transakcyjnych na zadeklarowaną wcześniej wartość celną zaimportowanych towarów był w 2017 roku przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku Hamamatsu (C-529/16). Orzeczenie to pozostawiło jednak istotne wątpliwości.

Mając na uwadze ukształtowaną na przestrzeni ostatnich lat praktykę polskich organów skarbowych, ryzyko sporu z organami celnymi o wpływ retrospektywnych korekt cen zakupionych i zaimportowanych towarów na ich wartość celną wydaje się istotne. W tym kontekście należy mieć również na uwadze, że ewentualna korekta może mieć wpływ nie tylko na rozliczenia celne, ale również na podatek VAT, a czasem również powodować konieczność zapłaty odsetek. Dodatkowo, może to wymagać sprostowania poszczególnych zgłoszeń celnych, co z kolei rodzi konieczność przeprowadzenia postępowania celno-skarbowego dla każdego zgłoszenia celnego.

W kontekście wątpliwości powstałych na kanwie wyroku Hamamatsu, ale również wielości potencjalnych schematów transakcji, trudno jest wskazać jedną słuszną koncepcję ujęcia korekty cen zakupu w rozliczeniach celnych. Bardziej prawidłowe jest indywidualne podejście do każdej transakcji i ocena jej skutków przez pryzmat przepisów i praktyki celnej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że każdą korektę cen importowanych towarów należy poddać analizie pod kątem jej potencjalnego wpływu na rozliczenia celno-podatkowe.

Otwarte szkolenie on-line: Prawo celne w praktyce 2022

Część 1: Omówienie najważniejszych zagadnień w dziedzinie prawa celnego i praktycznych wyzwań dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej

Szkolenie on-line: 12 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Szczegóły i rejestracja

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?