Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd Podatkowy: VAT 03/2022

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 3/2022 | 16 marca 2022 r

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia NSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

W przypadku obciążenia dostawcy kosztami naprawy dla opodatkowania VAT decydujące są przede wszystkim postanowienia umowy (wyrok TSUE z 24 lutego 2022 r., C-605/20)

W stanie faktycznym sprawy portugalska spółka zajmowała się produkcją, eksploatacją i utrzymaniem farm wiatrowych. W związku z tym nabyła od indyjskiej spółki powiązanej turbiny wiatrowe, na które składały się m.in. łopaty. Spółka indyjska udzieliła gwarancji na dostarczane urządzenia, które okazały się jednak wadliwe.

W związku z umową gwarancji obydwie spółki zawarły umowę „o świadczenie usług” związaną z naprawą lub wymianą wadliwych łopat. Zgodnie z nią spółka portugalska nabyła na rachunek spółki indyjskiej urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Z tego tytułu otrzymała ona faktury z podatkiem VAT, który odliczyła. Jednocześnie spółka portugalska wystawiła noty obciążeniowe z tytułu poniesionych kosztów na spółkę indyjską bez wykazanej kwoty podatku VAT.

Organy podatkowe uznały, że w tym przypadku spółka portugalska wyświadczyła usługę dla spółki indyjskiej, która powinna być opodatkowana VAT. Spółka portugalska twierdziła natomiast, że przerzucenie kosztów na dostawcę w okresie gwarancji ma charakter odszkodowawczy i nie powinno podlegać VAT.

Trybunał zgodził się z organami podatkowymi. Uznał w szczególności, że istniała umowa pomiędzy spółką portugalską i indyjską, która przewidywała określone obowiązki spółki portugalskiej, w zamian za co otrzymała ona wynagrodzenie. W związku z tym należy uznać, że doszło do odpłatnego świadczenia usług, a zatem czynności opodatkowanej VAT.

Wnioski praktyczne

Orzeczenie dotyczy budzących wątpliwości na gruncie VAT obciążeń o charakterze odszkodowawczym. Niejednokrotnie w praktyce można spotkać sytuacje, w których dany podmiot nabywa usługi „naprawcze” oraz przerzuca ich koszt na swojego dostawcę. Powstaje wówczas wątpliwość, czy takie obciążenie powinno zostać opodatkowane VAT – czy jest to w istocie odpłatne świadczenie usług dla takiego dostawcy, czy też wyłącznie obciążenie kosztami „poza VAT”. Niestety wyrok nie rozwiązuje jednoznacznie tych wątpliwości. Na jego podstawie można jednak wnioskować, że kluczowe znaczenie będzie mieć treść stosunku prawnego (umowy) pomiędzy stronami.

NSA pyta TSUE, czy ładowanie pojazdów elektrycznych stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług (postanowienie NSA z 23 lutego 2022 r., I FSK 1712/18)

Wątpliwości polskiego sądu dotyczą klasyfikacji do celów podatku VAT świadczenia złożonego, obejmującego udostępnienie punktu ładowania, zapewnienie przepływu energii elektrycznej do akumulatorów pojazdu elektrycznego, zapewnienie wsparcia technicznego oraz udostępnienie specjalnej platformy, strony internetowej czy aplikacji, służących do obsługi ładowania i dokonywania płatności.

Zgodnie z linią interpretacyjną prezentowaną przez Dyrektora KIS, świadczenia takie traktowane są generalnie jako składające się z dostawy towarów oraz usług pomocniczych lub niezależnych od tej dostawy. W takich przypadkach Dyrektor KIS uznaje bowiem, że głównym celem transakcji jest dostawa energii elektrycznej. Część podatników podnosi natomiast, że zasadniczym przedmiotem zainteresowania konsumentów nie jest sama energia, ale przede wszystkim możliwość szybkiego doładowania akumulatora pojazdu przy użyciu specjalistycznych urządzeń. W konsekwencji ich zdaniem należy uznać, że przedmiotem sprzedaży jest świadczenie kompleksowe, którego elementem dominującym jest usługa. W omawianej sprawie to ten ostatni pogląd znalazł aprobatę WSA w Warszawie. NSA jako sąd II instancji zdecydował się jednak poprosić TSUE o odpowiedź na pytanie czy przedstawione na wstępie świadczenia składają się na dostawę towaru czy świadczenie usługi.

Dla podatników prowadzących lub planujących rozpoczęcie prowadzenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych orzeczenie TSUE będzie miało istotne znaczenie, ponieważ klasyfikacja ładowania pojazdów elektrycznych jako dostawy towaru albo świadczenia usług decyduje o miejscu opodatkowania, momencie powstania obowiązku podatkowego, a w kontekście obowiązującej obecnie tzw. tarczy antyinflacyjnej, także o zastosowaniu określonej stawki VAT.

Zmiany w prawie

Stawka VAT 0% dla pomocy ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Przewiduje ono, że od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. do nieodpłatnych dostaw towarów i nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy zastosowanie ma obniżona stawkę VAT 0%. Stosuje się jednak wyłącznie do dostaw i usług dokonywanych na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zawarcie pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy lub świadczenia usług a ww. podmiotem, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na wskazane powyżej cele.

KE zgodziła się na przedłużenie stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, upoważnienie dla Polski do stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zostało przedłużone na kolejne 3 lata. W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniły się krajowe przepisy dotyczące tego mechanizmu, który jest stosowany obowiązkowo w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Czy ta strona była pomocna?