Przegląd podatkowy VAT 05/2022

Artykuł

Przegląd podatkowy VAT 05/2022

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 5/2022 | 19 maja 2022 r

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia NSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Nie można nakładać „podwójnego podatku” w przypadku błędnego opodatkowania WNT (opinia Rzecznika Generalnego z 7 kwietnia 2022 r., C-696/20)

W stanie faktycznym sprawy polscy podatnicy uczestniczyli w transakcji łańcuchowej. Polski podatnik sprzedawał towary drugiemu polskiemu podatnikowi, który następnie sprzedawał te towary podmiotowi w innym kraju Unii Europejskiej, przy czym były one wysyłane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu. Drugi w kolejności podatnik uznał, że pierwsza dostawa była dostawą krajową, a zatem odliczył VAT naliczony z faktury wystawionej przez pierwszego dostawcę.

Organy podatkowe były jednak innego zdania. Okazało się bowiem, że drugi w kolejności podmiot w istocie dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kraju docelowym. Polskie organy podatkowe w konsekwencji tego naruszenia przepisów o VAT odmówiły prawa do odliczenia podatku naliczonego (wadliwie rozpoznane nabycie krajowe zamiast WNT), a jednocześnie opodatkowały to nabycie „sankcyjnym” podatkiem należnym wynikającym z posłużenia się polskim numerem VAT dla celów WNT (art. 25 ust. 2 ustawy o VAT; art. 41 Dyrektywy VAT).

Rzecznik Generalny w swojej opinii nie zgodził się z polskimi organami. Uznał on, że tego typu „podwójne” żądanie podatku z tytułu takiego błędu podatnika byłoby nieproporcjonalne.

Przegląd podatkowy VAT 04/2022

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT
(27 kwietnia 2022 r.)

open in new window Przejdź do strony

Wnioski praktyczne

Dostawy o charakterze łańcuchowym w sytuacjach takich jak opisana powyżej występują w polskiej praktyce gospodarczej dosyć często (polski dostawca – polski dystrybutor – zagraniczny odbiorca). Choć opinia Rzecznika Generalnego jest pozytywna (oczekujemy teraz na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE), to sprawa ta pokazuje, że prawidłowe opodatkowanie VAT transakcji łańcuchowych sprawia kłopoty. Problemy mogą być przy tym o tyle większe, że organy podatkowe mogą stosować, niespodziewane na pierwszy rzut oka, negatywne dla podatnika konsekwencje podatkowe. Warto zatem dokładnie ocenić konsekwencje swoich dostaw w transakcjach łańcuchowych.

Marginalny zakres odpowiedzialności wobec osób trzecich nie pozwala przyjąć, że menadżer wykonuje samodzielną działalność gospodarczą (wyrok NSA z 26 kwietnia 2022 r., sygn. I FSK 2066/18)

Skarżąca została powołana na stanowisko członka zarządu spółki prawa polskiego i zawarła z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania. Strony postanowiły, że skarżąca jako członek zarządu ponosi pełną odpowiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. Z kolei w zakresie roszczeń osób trzecich skarżąca miała ponosić odpowiedzialność wyłącznie w zakresie naruszenia ich praw autorskich.

Skarżąca zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej, że świadczone przez nią usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu VAT, jako niestanowiące wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem, zwracając uwagę na odpowiedzialność wnioskodawczyni za roszczenia prawnoautorskie osób trzecich.

NSA przyznał jednak rację skarżącej. W ustnym uzasadnieniu sąd kasacyjny zaznaczył, że odpowiedzialność dotycząca jedynie marginalnego fragmentu świadczenia nie może decydować o ocenie całokształtu usługi w aspekcie jej realizacji jako samodzielnej działalności gospodarczej. Zdaniem NSA odpowiedzialność skarżącej funkcjonowała w podobny sposób do odpowiedzialności pracownika spółki, który w pewnych warunkach również może ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich. Niezasadne było więc przyjęcie przez organ podatkowy, że skarżąca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą.

Wnioski praktyczne

W świetle wyroku NSA określenie odpowiedzialności menadżera za jego działania wobec osób trzecich w określonym, wąskim zakresie nie musi oznaczać, że prowadzi on samodzielną działalność gospodarczą. Oceniając czy menadżer jest podatnikiem VAT należy zatem każdorazowo analizować, czy ponosi on odpowiedzialność względem osób trzecich w odniesieniu do całokształtu realizowanych przez siebie świadczeń.

Zmiany w prawie

Grupy VAT wejdą w życie w 2023 r.?

Sejm przyjął ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która przewiduje zmiany w przepisach tzw. Polskiego Ładu. Dotyczą one m.in. grup VAT, których wejście w życie miałoby się przesunąć o kolejne pół roku i nastąpić 1 stycznia 2023 r.

Ustawa została przekazana do Senatu.

Podcast: Podatki/Prawo

 Grupy VAT

Przejdź do strony

Działania obronne w ramach UE i NATO z preferencją w VAT

Sejm przyjął 12 maja ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która implementuje przepisy UE przewidujące szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Nowelizacja przewiduje m.in. zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego.

Ustawa została przekazana do Senatu.

Subskrybuj "Przegląd podatkowy: VAT"

Subskrybuj powiadomienia o kolejnych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?