Przegląd podatkowy VAT 04/2022

Artykuł

Przegląd podatkowy VAT 04/2022

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 4/2022 | 27 kwietnia 2022 r.

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia NSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Rumuńska spółka świadczy dla spółki-matki, która ma siedzibę w Niemczech, usługi wsparcia sprzedaży towarów na terytorium Rumunii. Nie oznacza to, że spółka-matka ma stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w państwie spółki zależnej (wyrok TSUE z 7 kwietnia 2022 r., C-333/20)

Trybunał rozstrzygnął długo oczekiwaną sprawę dotyczącą definicji tzw. stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Rozstrzygnięcie to komentowaliśmy w naszym alercie z 8 kwietnia br., zachęcamy do zapoznania się z jego szczegółami.

Prywatny szpital pod pewnymi warunkami może korzystać ze zwolnienia z VAT (wyrok TSUE z 7 kwietnia 2022 r., C-228/20)

W stanie faktycznym sprawy niemiecka spółka prowadziła szpital. Zgodnie z niemieckim prawem nie dysponował on odpowiednim statusem administracyjno-prawnym, takim jak inne tego typu placówki będące instytucjami prawa publicznego. Z tego względu organy podatkowe uznały, iż jego działalność nie może korzystać ze zwolnienia z VAT.

W wyroku Trybunał wyjaśnił (przynajmniej do pewnego stopnia) kryteria, które należy brać pod uwagę przy ocenie zwolnienia działalności prywatnego szpitala pod kątem VAT.

Sąd unijny uznał – nieco upraszczając – że zwolnienie szpitala prywatnego nie powinno być uzależnione od odpowiedniego statusu administracyjno-prawnego zgodnie z prawem państwa członkowskiego, czy też od podpisania odpowiedniej umowy z organami państwowymi. Decydujące tutaj powinno być zasadniczo to, czy świadczy on swoje usługi „na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego”.

Co oznacza świadczenie usług na takich warunkach? Tę kwestię Trybunał wyjaśnił szerzej w odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne, wskazując, że chodzi tutaj o takie (przykładowo) okoliczności jak „warunki regulacyjne mające zastosowanie do świadczeń udzielanych przez szpitale publicznoprawne, jak również wskaźniki wydajności tego szpitala prywatnego w zakresie personelu, pomieszczeń i wyposażenia, a także efektywności ekonomicznej zarządzania nim, o ile wskaźniki te mają zastosowanie również do szpitali publicznoprawnych. Można również wziąć pod uwagę sposoby obliczania stawek dziennych oraz pokrycie kosztów, w ramach systemu zabezpieczenia społecznego lub na podstawie umów zawartych z władzami publicznymi, usług świadczonych przez ów szpital prywatny, tak aby koszt ponoszony przez pacjenta był podobny do kosztu ponoszonego za podobne usługi przez pacjenta w szpitalu publicznoprawnym”.

Alert podatkowy (5/2022)

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-333/20

Przejdź do strony

Wnioski praktyczne

Jak widać, warunki stosowania zwolnień z VAT w branży medycznej są skomplikowane i wyjątkowo niejasne. To orzeczenie jest jednym z wielu dotyczących tych kryteriów. Zalecane jest zatem bieżące śledzenie rozwoju prawa podatkowego w tym zakresie oraz okresowe weryfikowanie zgodności działania przedsiębiorstw z tego sektora z przepisami VAT.

Kiedy dodatkowe czynności są bezpośrednio związane z dostawą przedmiotu leasingu? (wyrok NSA z 7 kwietnia 2022 r., sygn. I FSK 2384/18)

Sprawa dotyczyła banku, który w ramach swojej działalności świadczy m.in. usługi leasingu finansowego. Bank wskazał, że wydanie przedmiotu leasingu traktuje jako dostawę towarów, a jako podstawę opodatkowania VAT wykazuje całą kwotę wynikającą z umowy – zarówno część kapitałową, jak i odsetkową rat leasingowych.

Zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umów leasingowych, Bank może świadczyć na rzecz leasingobiorcy również dodatkowe usługi związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą leasingu, takie jak opłaty z tytułu czynności administracyjnych, rejestracji pojazdu, monity, wezwania, opłaty wynikające z eksploatacji przedmiotu leasingu, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportu. Bank chciał potwierdzić w interpretacji indywidualnej swoje stanowisko, zgodnie z którym usługi te powinny być traktowane odrębnie od dostawy przedmiotu leasingu.

Z takim poglądem nie zgodził się zarówno Dyrektor KIS, jak i WSA. Zdaniem Dyrektora KIS i WSA, bez świadczenia usług leasingu, dodatkowe usługi w ogóle by nie wystąpiły, a w konsekwencji byłyby pozbawione sensu ekonomicznego. Z tego powodu należy postrzegać je jako element świadczenia kompleksowego, a ich wartość powinna zostać włączona do podstawy opodatkowania VAT z tytułu leasingu finansowego.

Odmienne stanowisko w tym zakresie zajął NSA, który podkreślił, że aby usługi dodatkowe mogły stanowić element dostawy przedmiotu leasingu finansowego, ich wartość musiałaby być znana na moment ustalenia podstawy opodatkowania. W przeciwnym wypadku, zdaniem NSA oznaczałoby to zaakceptowanie sytuacji, w której podstawa opodatkowania ma charakter hipotetyczny i warunkowy, co oznaczałoby w szczególności konieczność dokonywania korekt rozliczeń VAT na przestrzeni wielu lat.

Wnioski praktyczne

W świetle orzeczenia NSA podatnicy świadczący usługi leasingu finansowego powinni każdorazowo analizować, czy w momencie powstania obowiązku podatkowego znana jest wartość wszystkich czynności dodatkowych towarzyszących temu świadczeniu. Jeśli nie, wówczas usługi dodatkowo powinny być traktowane odrębnie od dostawy przedmiotu leasingu.

Zmiany w prawie

KE zgodziła się na obowiązkowe e-faktury w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. W praktyce podatnicy, którzy zostaną objęci nowymi obowiązkami w zakresie faktur ustrukturyzowanych powinni już teraz rozpocząć przygotowania do implementacji planowanych rozwiązań pod kątem merytorycznym, procesowym, jak i technologiczno-infrastrukturalnym.

Działania obronne w ramach UE i NATO z preferencją w VAT

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT implementujący przepisy UE przewidujące szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Nowelizacja przewiduje m.in. zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego.

Alert podatkowy (4/2022)

Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane jednak nie dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych na VAT w Polsce

Przejdź do strony

Subskrybuj "Przegląd podatkowy: VAT"

Subskrybuj powiadomienia o kolejnych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?