Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, Specjalne Strefy Ekonomiczne

Analizy

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji 

Newsletter SSE (4/2018) | 13 września 2018 r.

W dniu 4 września 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: Rozporządzenie). Po uchwaleniu Rozporządzenia możliwe jest korzystanie ze wsparcia na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – co to w praktyce oznacza?

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy program wsparcia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje (tzw. Polska Strefa Inwestycji), który ma zachęcać firmy do inwestowania na terenie całego kraju.

Zachęta ma formę zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym, podobnie jak miało to miejsce w przypadku inwestycji realizowanych na terenach Specjalnych Stref  Ekonomicznych. Nowy program daje tę szansę na skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji, jeżeli tylko spełnia ona określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Nowe przepisy zawierają szczególne regulacje, które umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Pomoc publiczna dostępna w ramach nowego mechanizmu (analogicznie jak pomoc udzielana na podstawie ustawy o specjalnych strefa ekonomicznych), będzie miała formę zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość podatku, którego nie będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, będzie kalkulowana jako iloczyn wydatków kwalifikowanych oraz wskaźnika intensywności pomocy przewidzianej dla województwa, w którym będzie realizowana inwestycja. Intensywność dostępnej pomocy kształtuje się następująco:

Na wyższy limit dostępnego zwolnienia z opodatkowania mogą liczyć MŚP, zgodnie bowiem z Rozporządzeniem, maksymalną intensywność pomocy, podwyższa się:

  • 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorców, oraz
  • 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców.

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?

Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Inwestor ubiegający się o pomoc publiczną będzie musiał spełnić następujące kryteria:

Kryterium ilościowe

Aby się zakwalifikować do programu wsparcia inwestycja musi się wiązać z odpowiednio wysokimi nakładami kwalifikowanymi, zależnymi od statusu przedsiębiorcy (mały/średni/duży) i od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji nowej inwestycji. Poniższa tabela przedstawia wartości bazowe dla dużego przedsiębiorcy – są one obniżone dla małych i średnich przedsiębiorstwa, a także określonych typów inwestycji. Dodatkowo, preferencje (obniżenie progu nakładów minimalnych) oferowane jest też wybranym lokalizacjom.

Bezrobocie jest oceniane na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszane raz w roku, najbliższe spodziewane ogłoszenie: 26 września 2018 r.).

Szczegółowe warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych inwestycji obniża się:

  • w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu (np. centra usług wspólnych) oraz prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 95%;
  • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %, dla małych przedsiębiorców o 95%, dla średnich przedsiębiorców o 80%.

W przypadku 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takim miastem, przedsiębiorca jest zobowiązany do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe, do którego spełnienia jest zobligowany przedsiębiorca są zróżnicowane w zależności od tego, czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej.

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze przemysłowym:

A.  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

1.   Inwestowanie w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;

2.   Określony poziom sprzedaży poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.   Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego;

4.   Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;

1.   Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy;

B.  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

1.   Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia;

2.   Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko;

3.   Podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia lub w jednym ze 122 średnich miast wymienionych w Rozporządzeniu;

4.   Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;

5.   Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze usług (w tym inwestycje w centra usług wspólnych):

A.  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

1.    Inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;

2.    Określony poziom sprzedaży poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

3.    Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;

4.    Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

5.    Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy;

B.  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

1.    Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia;

2.    Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko;

3.    Podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia lub w jednym ze 122 średnich miast wymienionych w Rozporządzeniu;

4.    Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;

5.    Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Ubiegający się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie musi spełnić łącznie wszystkich powyższych warunków.

Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych. Wymagania kryterium jakościowego będą się zmniejszać wraz ze wzrostem intensywności pomocy publicznej dostępnej na terenie Polski: 50% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 35% i 40% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 50%.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Czy ta strona była pomocna?