ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Punkty widzenia

Prace nad ustawą o wspieraniu nowych inwestycji zakończone sukcesem

Nowe realia dla inwestorów - podsumowanie zmian

Newsletter SSE (2/2018) | 8 czerwca 2018 r.

W dniu 1 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, na podstawie której cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku ustaw. W praktyce korzystanie ze wsparcia na podstawie ustawy będzie możliwe po uchwaleniu przepisów wykonawczych, które zgodnie z zapowiedziami mają zostać przyjęte w czerwcu br.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – co to w praktyce oznacza?

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje, ma ona zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Ustawa daje szansę na skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim firmom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji.

Nowe przepisy zawierają szczególne regulacje, które umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa ma zastąpić system zwolnień podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie jednej z 14 specjalnych stref ekonomicznych obejmujących obszar niespełna 25 tys. ha.

Najważniejszą nowością jaką wprowadza ustawa jest całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego.

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie.

Niektóre z przepisów ustawy, regulujące zasady funkcjonowania nowego mechanizmu mogą budzić wątpliwości interpretacyjne (np. rozliczanie pomocy publicznej uzyskanej na podstawie dwóch lub więcej decyzji o wsparciu, zezwoleń albo zarówno decyzji o wsparciu oraz zezwolenia czy też dodatkowa klauzula o unikaniu opodatkowania) – w tym zakresie aktualny pozostaje nasz komentarz z wcześniejszego wpisu w ramach Newslettera SSE.

Decyzja o wsparciu - kryteria

Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Przedmiotowe kryteria zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy.

Projekt przepisów wykonawczych jest obecnie na etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z jego aktualną wersją (opublikowaną na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec maja 2018 r.), inwestor ubiegający się o pomoc publiczną będzie musiał spełnić następujące kryteria:

Kryteria ilościowe

Przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy, musi spełnić jedno z następujących kryteriów ilościowych:

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Subskrybuj

Decyzja o wsparciu - kryteria

Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Przedmiotowe kryteria zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy.

Projekt przepisów wykonawczych jest obecnie na etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z jego aktualną wersją (opublikowaną na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec maja 2018 r.), inwestor ubiegający się o pomoc publiczną będzie musiał spełnić następujące kryteria:

Kryteria ilościowe

Przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy, musi spełnić jedno z następujących kryteriów ilościowych:

Kryteria jakościowe

Powyższe kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Ubiegający się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie musi spełnić łącznie wszystkich powyższych warunków.

Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych. Wymagania kryterium jakościowego będą się zmniejszać wraz ze wzrostem intensywności pomocy publicznej dostępnej na terenie Polski: 50 % dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 35% i 40% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 50%.

Intensywność pomocy

Pomoc publiczna dostępna w ramach nowego mechanizmu (analogicznie jak pomoc udzielana na podstawie ustawy o specjalnych strefa ekonomicznych), będzie miała formę zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość podatku, którego nie będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, będzie kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnych stanowiących wydatki kwalifikowane oraz intensywności pomocy przewidzianej dla województwa, w którym będzie realizowana inwestycja. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, intensywność dostępnej pomocy będzie kształtować się następująco:

Na wyższy limit dostępnego zwolnienia z opodatkowania mogą liczyć MŚP, zgodnie bowiem z projektem rozporządzenia, maksymalną intensywność pomocy, podwyższa się:

  • o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorców, oraz 
  • o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców.

Komentarz Deloitte

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez ustawę o wspieraniu nowych inwestycji jest możliwość ulokowania inwestycji na każdej odpowiedniej dla inwestora działce (zatem nie tylko na terenach należących do Stref). Może to „uwolnić” sporo terenów inwestycyjnych dotychczas mniej atrakcyjnych właśnie z powodu lokalizacji poza terenem Strefy.

Należy pozytywnie ocenić fakt, iż ustawodawca nie zdecydował się na zmianę sposobu kalkulacji samej ulgi podatkowej, pozwoli to wykorzystać dotychczasowe bogate orzecznictwo z 20-letniego okresu działania Stref. Pozytywnie wpłynie to na pewność prawną inwestorów korzystających z ulgi podatkowej.

W naszej ocenie, wprowadzony instrument faworyzuje przede wszystkim duże inwestycje produkcyjne i Centra Usług, może być on więc wysoce atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Z drugiej jednak strony, dzięki zmianom wprowadzonym w ostatniej chwili już na etapie prac w Sejmie, instrument jest też ciekawą opcją dla reinwestycji (rozbudowa już istniejących zakładów), co z kolei wspiera inwestorów krajowych. Prawdopodobnie będzie tak jak w dotychczasowych Strefach, gdzie w przeliczeniu na liczbę inwestorów to najwięcej jest polskich firm, ale już w przeliczeniu na wielkość/wartość inwestycji, przewaga jest po stronie firm zagranicznych.

Aktualnie, z niecierpliwością oczekujemy wejścia w życie ustawy i rozporządzeń wykonawczych, których uchwalenie, zgodnie z zapowiedziami, ma nastąpić niezwłocznie po ogłoszeniu i wejściu w życie ustawy.

Czy ta strona była pomocna?