Polska Strefa Inwestycji

Punkty widzenia

Łączne rozliczanie wyniku SSE z działalności prowadzonej na obszarze różnych Stref

Korzystny wyrok WSA

Strefa Ulg i Dotacji | 24 kwietnia 2019 r.

14 lutego 2019 r. WSA w Rzeszowie wydał istotny dla przedsiębiorców strefowych wyrok (sygn. I SA/Rz 1210/18), w sprawie dotyczącej możliwości łączenia limitu pomocy publicznej na podstawie kilku zezwoleń (w sposób chronologiczny) przez przedsiębiorcę działającego na terenie kilku SSE położonych w jednym województwie (dalej: „Wyrok”).

Zgodnie z uzasadnieniem Wyroku, przedsiębiorca prowadzący działalność strefową w więcej niż jednej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podstawie kilku zezwoleń, ale na terenie jednego województwa może prowadzić wspólną ewidencję oraz wykorzystać najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych zezwoleń. Wyrok można określić jako precedensowy, ponieważ został wydany z uwzględnieniem nowych, obowiązujących od 30 czerwca 2018 r. przepisów (art. 12 ust. 2 ustawy o SSE) – które zostały wprowadzone do ustawy o SSE w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (implementujących Program tzw. Polskiej Strefy Inwestycji).

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Stan faktyczny i stanowiska stron

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że inwestor prowadzi działalność na terenie dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych położonych w jednym województwie, na podstawie kilku zezwoleń. Przedstawiając swoją argumentację, Wnioskodawca powołał się m.in. na treść nowej regulacji tj. art. 12 ust. 2 ustawy o SSE dotyczącej chronologicznego rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania kilku zezwoleń SSE oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Powyższe stanowisko nie uzyskało aprobaty organu podatkowego, zdaniem którego - przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej odrębnie w odniesieniu do każdej strefy z uwzględnieniem limitu maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązującego w województwie na terenie którego strefa ta się znajduje. Organ uzasadnił swoje stanowisko odnosząc się do językowego brzmienia przepisów podatkowych oraz strefowych m. in. argumentując, że za prawidłowością tego podejścia świadczy użycie przez ustawodawcę liczby pojedynczej (tj. Zezwolenia, a nie Zezwoleń) w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Powyższe nie spotkało się z akceptacją Wnioskodawcy, który złożył skargę do WSA.
 

Rozstrzygnięcie WSA

WSA po rozpatrzeniu wniesionej przez Wnioskodawcę skargi uchylił interpretację organu podatkowego, wskazując, że organ nie przedstawił przepisów, które potwierdzałyby jego stanowisko. Jednocześnie WSA podkreślił, że przedsiębiorca może prowadzić ewidencje w sposób łączny nawet w sytuacji prowadzenia działalności na obszarze więcej niż jednej SSE, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.
 

Praktyczne konsekwencje

Naszym zdaniem, treść Wyroku należy ocenić jako pozytywnie wpływającą na działalność przedsiębiorców strefowych (przede wszystkim patrząc przez pryzmat uproszczenia rozliczenia zwolnienia strefowego). Zwracamy uwagę, że kwestia możliwości łącznej kalkulacji pomocy publicznej na podstawie więcej niż jednego zezwolenia (w przypadku prowadzenia działalności na terenie jednej jak i kilku SSE) od lat budzi poważne kontrowersje, konsekwencją czego wydawane są sprzeczne ze sobą interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych. Omawiany Wyrok potwierdza, że wprowadzony, jako odpowiedź ustawodawcy na powyższe wątpliwości, art. 12 ust. 2 ustawy o SSE, powinien mieć zastosowanie nawet w sytuacji gdy poszczególne zezwolenia zostały wydane na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze różnych Stref.

Wnioskodawcę w toku postępowania wspierały Zespół SSE oraz Litigation firmy Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?