Podatek u źródła (WHT)

Artykuł

Podatek u źródła (WHT)

Nowe - stare zasady poboru

Biuletyn Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych | Komentarz eksperta | 7/2019

Wejście w życie przepisów dotyczących poboru podatku u źródła nakładających na zarządy płatników obowiązek składania specjalnych oświadczeń w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln zł, zostało odroczone po raz drugi. Tym razem rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zasad poboru WHT dotyczy jedynie art. 26 ust. 2e updop (a więc tylko CIT). Analogiczna regulacja dotycząca wejścia w życie art. 41 ust. 12 updof nie została ponownie odroczona i tym samym przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z intencją prawodawcy przedłużenie wyłączenia stosowania części przepisów CIT dotyczących podatku u źródła (WHT), podyktowane było znaczną ilością nowych obowiązków nałożonych na płatników w związku ze znowelizowanymi regulacjami oraz niewystarczającym czasem na sprostanie tym wymaganiom. Ustawodawca najwyraźniej uznał, że obowiązki nałożone nowymi przepisami nie są równie uciążliwe, w sytuacji gdy płatnik pobiera PIT.

Objaśnienia nie objaśniają

Tymczasem 30 czerwca upłynął termin na składanie uwag do opublikowanego w połowie czerwca projektu objaśnień podatkowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.

W projekcie objaśnień zabrakło odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. czy status beneficial ownera badać należy w sytuacji, gdy przepisy prawa wprost takiego obowiązku nie przewidują. Ponadto projekt nie wymienia konkretnych działań do podjęcia przez płatnika, których wykonanie przed płatnością daje gwarancję zachowania przez niego należytej staranności (tzw. „white list”).

Projekt objaśnień daje jednak pewne wskazówki w zakresie sposobu badania statusu beneficjenta rzeczywistego płatności (w tym zakresie szczególną wagę poświęcono substratowi majątkowo-osobowemu odbiorcy płatności w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z której to zamierza skorzystać podatnik) oraz możliwego podejścia do zasad należytej staranności przez organy podatkowe. 

Webcast: Zmiany w VAT dla sektora instytucji finansowych

31 lipca 2019 r., 
godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się

Przypomnieć bowiem należy, że rozporządzenie odracza tymczasowo, do 1 stycznia 2020 r. jedynie obowiązek poboru podatku u źródła według stawki maksymalnej w odniesieniu do wypłat przekraczających 2 mln zł w ciągu roku. Nie zwalnia natomiast płatników z obowiązku dochowania należytej staranności, która od 1 stycznia br. powinna towarzyszyć każdej dokonywanej przez płatnika wypłacie podlegającej preferencyjnym zasadom poboru podatku u źródła.

- Alina Buwaj, Doradca podatkowy, Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Zgodnie z projektem objaśnień, podwyższony standard należytej staranności płatnik powinien zachować dokonując wypłat na rzecz podmiotu powiązanego. Weryfikacja podatnika powinna obejmować przykładowo analizę dokumentów grupowych wskazujących na przepływy finansowe między podmiotami w grupie (local file) oraz ustalenie substancji biznesowej odbiorcy płatności. Należyta staranność według prawodawcy rozumiana jest niezwykle szeroko i powinna obejmować nie tylko analizę dokumentów, ale przykładowo także: analizę działalności biznesowej w oparciu o własne „dochodzenie” obejmujące weryfikację telefonu i adresu klienta, zażądanie kwestionariusza od kontrahenta, a nawet pozyskanie opinii (raportu) niezależnego audytora lub doradcy podatkowego. Jak się wydaje, płatnik bardziej pobłażliwie może podejść do płatności nieprzekraczających progu „kilkudziesięciu tysięcy złotych” dokonywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Podatek u źródła a należyta staranność w interpretacjach podatkowych

W oczekiwaniu na ostateczną wersję objaśnień pojawiają się pierwsze interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczące zasad należytej staranności w związku z wypłatą płatności objętych podatkiem u źródła.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z 11 czerwca 2019 r. (0111-KDIB1-2.4010.91.2019.2.MS) szczególną uwagę płatników powinny zwrócić informacje o tworzonych strukturach optymalizacyjnych”. Zdaniem organu, dokonywanie płatności do „charakterystycznych jurysdykcji podatkowych”, w przypadku których umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, przewiduje zwolnienie z podatku u źródła, powinno wzbudzić wzmożoną czujność płatników.

Dochowując należytej staranności uwzględniać należy także powszechnie dostępne informacje na temat statusu odbiorców należności, w tym m.in. prasę branżową, doniesienia medialne, publikowane doniesienia o lokowaniu przez daną grupę kapitałową spółek zależnych w państwach o korzystnym reżimie prawnym itd. (0111-KDIB2-3.4010.168.2019.2.MK).

Organy interpretacyjne podkreślają także konieczność prawidłowego dokumentowania przez płatników dla celów dowodowych, że dochowują oni należytej staranności przy weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 updop.

Podatek u źródła (WHT)

Najważniejsze informacje dotyczące podatku u źródła (WHT) i zasad jego pobierania oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Zwrot nadpłaty podatku u źródła według starych zasad

Należy zwrócić uwagę na istotne stanowisko wyrażone przez Dyrektora KIS w interpretacji z 9 lipca 2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK), w którym organ potwierdził, iż w zakresie zwrotu podatku pobranego u źródła od kwot powyżej 2 mln zł, do których znajdzie zastosowanie rozporządzenie wyłączające lub ograniczające zastosowanie art. 26 ust. 2e updop, wniosek o zwrot podatku powinien zostać złożony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (a nie na podstawie specjalnego rozdziału updop).

Znowelizowane przepisy updop wprowadzają bowiem dwoistość trybów ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku: do wypłat przekraczających 2 mln zł pobranego podatku u źródła (WHT) przewidziany został tryb art. 28b ust. 1 i nast. updop (odpowiednio art. 44f ust. 1 i nast. updof), zaś poniżej tego progu – art. 72 i nast. Ordynacji podatkowej.

Powyższe to dobra wiadomość dla tych podatników, którzy nie byli w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom płatników i którym odmówiono zastosowania preferencji podatkowej na podstawie ustawy lub umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Kalendarium WHT

Autor:

Alina Buwaj, Doradca podatkowy, Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Czy ta strona była pomocna?