Aktualności podatkowe istotne dla sektora finansowego

Artykuł

Aktualności podatkowe istotne dla sektora finansowego

Biuletyn Podatkowy dla Branży Finansowej | Komentarz eksperta 3/2020 | 5 maja 2020 r.

Uwaga podmiotów prowadzących działalność gospodarczą została w ostatnich tygodniach skupiona na sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz reperkusjami jakie koronawirus SARS-CoV-2 niesie dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Szczególnie istotne było – i nadal pozostaje – podjęcie odpowiednich kroków minimalizujących negatywne skutki kryzysu gospodarczego, którego należy spodziewać się w nadchodzącym okresie. Z perspektywy przedsiębiorców ważne było przede wszystkim zapoznanie się z przygotowanymi przez rząd narzędziami walki z negatywnymi skutkami COVID-19, zaprezentowanymi w specustawie oraz towarzyszących jej rozporządzeniach wprowadzających w życie tzw. tarczę antykryzysową. Wiele z zaprezentowanych rozwiązań mających poprawić sytuację przedsiębiorstw w obliczu walki z ekonomicznymi skutkami koronawirusa ma charakter podatkowy i to one w ostatnich tygodniach skupiły na sobie uwagę przedsiębiorców oraz doradców podatkowych. Niemniej, kwiecień przyniósł także nowości podatkowe, które niekoniecznie są bezpośrednio związane z panującą epidemią COVID-19, a wydają się być istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw z sektora finansowego. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie w tym zakresie.

Objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe objaśnienia podatkowe (z 9 kwietnia 2020 r.), które opisują zasady wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej i związanych z tym rozliczeń w podatkach dochodowych, w brzmieniu nadanym przez przepisy obowiązujące od początku 2019 r.

Pewne wątpliwości mogą budzić wyżej wskazane daty. Objaśnienia podatkowe dotyczące zmian w rozliczeniach CIT i PIT obowiązujących od stycznia 2019 r. zostały opublikowane w kwietniu 2020 r., co z perspektywy podatników może się wydawać działaniem spóźnionym. Należy mieć jednak na uwadze, że rozliczenie podatku dochodowego jest, co do zasady, rozliczeniem rocznym, a termin złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. został przesunięty na koniec maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z tym podatnicy mają jeszcze praktyczną możliwość zastosowania objaśnień do swoich rozliczeń za rok 2019, tj. od początku obowiązywania nowych przepisów regulujących zasady korzystania z samochodów osobowych. Z drugiej jednak strony, jak wskazuje Ordynacja podatkowa, zaliczka na podatek jest podatkiem, a zatem istnieje możliwość, że w ciągu 2019 r. powstały zaległości podatkowe związane z rozliczaniem kosztów użycia samochodów osobowych w działalności gospodarczej, których podatnicy mogli uniknąć, gdyby objaśnienia podatkowe zostały opublikowane z początkiem 2019 r.

Webcast: Branża leasingowa w czasach pandemii COVID-19

Omówienie podatkowych aspektów tarczy antykryzysowej w świetle specyfiki branży oraz objaśnień podatkowych w sprawie samochodów osobowych.

Szczegóły i rejestracja

Aktualizacja broszury informacyjnej w zakresie JPK_V7M

15 kwietnia została zaktualizowana broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją. Aktualizacja w tym zakresie pozostaje bezpośrednio związana z działaniami rządu dotyczącymi przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19, w ramach których obowiązek raportowania deklaracji oraz ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w strukturze JPK_V7M został przesunięty wobec dużych podatników. Zgodnie z obecnym kształtem przepisów pierwszym okresem rozliczeniowym, który należy zaraportować w nowej strukturze będzie lipiec 2020 r.

Aktualizacja broszury sprowadza się do wskazania nowego terminu raportowania oraz innych kosmetycznych poprawek, przykładowo przeredagowania wybranych sformułowań. Co do zasady, nie zmienił się sens bądź interpretacja poszczególnych kwestii, które zostały pierwotnie wyjaśnione w treści broszury. Jest to istotne, ponieważ broszura odnosi się do zagadnień, które nie wynikają wprost z przepisów ustawy o VAT ani rozporządzenia w sprawie ewidencji VAT. Jej opublikowanie w lutym 2020 r. pozwoliło przyjąć podatnikom określone podejście do wybranych zagadnień związanych z JPK_V7M, którego, jak się wydaje, nie będą zmuszeni korygować ze względu na opublikowanie zaktualizowanej broszury. Warto wspomnieć, że Ministerstwo Finansów opublikowało także dodatkowe wyjaśnienia w zakresie raportowania w JPK_V7M faktur uproszczonych.

Webcast: Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K od 1 lipca

Jak dostosować systemy finansowo-księgowe na dwa miesiące przed obowiązywaniem nowych wymogów raportowania?

Szczegóły i rejestracja

Biała lista – termin zgłoszenia przelewu

Ostateczny termin przewidziany na złożenie zgłoszenia przelewów dokonanych na rachunki niewykazane na białej liście w dalszym ciągu nie jest uregulowany. Sytuacja stała się dynamiczna w momencie opublikowania w grudniu 2019 r. na stronach biuletynu informacji publicznej Rady Ministrów projektu ustawy nowelizującej przepisy VAT, CIT i PIT w tym zakresie. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, pierwotnie zastosowany termin na złożenie zawiadomienia, tj. 3 dni od dnia złożenia dyspozycji przelewu, miał zostać wydłużony do 7 dni. Dodatkowo, projekt zakłada, że urzędem skarbowym, do którego należy złożyć zawiadomienie, ma być urząd właściwy dla podatnika dokonującego płatności. Ustawa nowelizująca miała wejść w życie 1 kwietnia 2020 r., a omawiane zmiany miały obowiązywać z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2020 r. Ustawa na dzień dzisiejszy nie została uchwalona i proces legislacyjny nadal trwa. Obecnie planowane jest jej wejście w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Projekt nadal przewiduje retroaktywne obowiązywanie przepisów dotyczących zgłoszeń.
Istotna jest także zmiana w zakresie terminu przewidzianego na zgłoszenie przelewu wykonanego na rachunek spoza białej listy wprowadzona do porządku prawnego specustawą regulującą tarczę antykryzysową. Zgodnie z tymi przepisami, od 31 marca 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

W konsekwencji, obecnie termin ten wynosi 14 dni, lecz jeśli przed 1 lipca 2020 r. przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, ponownie wrócimy do terminu 3 dniowego. Jednakże, nadal procesowany będzie projekt ustawy, który termin ten wydłuża do 7 dni. W tym zakresie ma on obowiązywać wstecz, czyli od początku bieżącego roku.
 

Podatek u źródła (WHT)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nowym projektem, termin wejścia w życie przepisów art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT ma zostać odroczony do końca 2020 r. Oznacza to kolejne przesunięcie terminu obowiązywania nowych zasad poboru podatku u źródła dotyczących płatności powyżej 2 mln PLN dokonywanych w ciągu roku na rzecz danego podatnika. Analogiczne rozporządzenie jest procesowane w zakresie PIT.

Dodatkowo, 15 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował w swoim dzienniku urzędowym interpretacje ogólną regulującą kwestie zasad opodatkowania podatkiem u źródła przychodu z tytułu wypłaty należności licencyjnych w sytuacji jeżeli należność jest regulowana przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz podmiotu nieposiadającego siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydenta). W interpretacji Minister wskazuje w jakich sytuacjach zagraniczny zakład polskiej spółki jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła i rozliczenia w Polsce, w przypadku wypłaty dokonywanej na rzecz podmiotu niebędącego polskim rezydentem, mając w szczególności na uwadze, czy dany przychód należy powiązać z przychodami oddziału jako odrębnego podatnika niebędącego polskim rezydentem, czy też z przychodami centrali, tj. polskiego rezydenta podatkowego.

Autor:
Adam Doroszuk
, doradca podatkowy, Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Czy ta strona była pomocna?