Nowe możliwości pozyskania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Analizy

Nowe możliwości pozyskania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Strefa Ulg i Dotacji (9/2023) | 11 kwietnia 2023

W drugim kwartale 2023 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są konkursy na dofinansowanie inwestycji w robotyzację i cyfryzację dla dużych przedsiębiorstw oraz na wsparcie działań związanych ze skracaniem łańcucha dostaw dla podmiotów z sektora rolno – spożywczego.

W pierwszej połowie roku planowane są dwa interesujące konkursy dotacyjne finansowane ze środków KPO, w których dotacje będą mogli otrzymać przedsiębiorcy:

 • Instrument A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,
 • Instrument A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Tak jak w przypadku wcześniejszych konkursów w ramach KPO, dotacje w mogą być pierwotnie finansowe ze środków krajowych (środków Polskiego Funduszu Rozwoju).

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Zgodnie z harmonogramem instytucji zarządzającej tym programem (Ministerstwo Aktywów Państwowych) przeprowadzenie konkursu planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2023 r.

W ramach tego instrumentu duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na szeroki zakres inwestycji, których wspólnym mianownikiem jest zastosowanie rozwiązań prowadzących do automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych i procesów wsparcia w przedsiębiorstwie.

 • innowacyjne rozwiązania nakierowane na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz cyfryzację innych aktywności gospodarczych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • transformacja firmy w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • projekty zakładające nowe rozwiązania oparte o technologie chmurowe oraz sztuczną inteligencję w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych, zarządzania nimi oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań,
 • zakup i wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • zakup i wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym przeznaczonych dla klientów platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych,
 • zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego,
 • zakup i wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.
 • automatyzacja szkoleń związanych z bezpieczeństwem danych i informacji oraz przeprowadzanie regularnych testów podatności organizacji na incydenty bezpieczeństwa, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i wytwarzania urządzeń komputerowych, rozwoju nowoczesnej infrastruktury sprzętowej oraz nowych technologii, zwiększeniu zdolności przetwarzania danych, przekształcania modeli danych i zarządzania informacjami,
 • wdrażanie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnej komunikacji, pracy grupowej, pracy zdalnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Wysokość i forma wsparcia.

Wsparcie ma być udzielane w formie dotacji od 20% do 50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tego instrumentu przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie inwestycji w budowę nowych lub rozbudowę istniejących magazynów na produkty rolne, w tym chłodnie czy silosy na zboże wraz z wyposażeniem oraz zakup środków transportu żywności.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzenie konkursu planowane jest w pierwszej połowie 2023 r.

Przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają trzy warunki:

 1. prowadzą na w Polsce działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wskazanych w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE) lub działalność polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe,
 2. prowadzą działalność opisaną jednym z kodów PKD wskazanym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2758) regulujące zasady udzielania wsparcia w instrumencie. 
 3. posiadają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 1. budowa, rozbudowa, przebudowę lub remont budynków i budowli oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 2. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 3. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Zgodnie z obecnymi przepisami projekt trwać może maksymalnie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość i forma wsparcia.

Wsparcie ma być udzielane w formie dotacji od 20% do 50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosić ma 250 tys. PLN. Jeden podmiot nie może uzyskać więcej niż 15 milionów PLN łącznego wsparcia na swoje projekty.

Czy ta strona była pomocna?