Dotacje dla przedsiębiorców z branży przetwórstwa produktów rolnych

Artykuł

Dotacje dla przedsiębiorców z branży przetwórstwa produktów rolnych

Pierwszy konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Strefa Ulg i Dotacji (31/2022) | 6 października 2022 r.

Dotacje od 100 tys. do 15 mln PLN dla MŚP planujących inwestycje infrastrukturalne w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Nabór zostanie uruchomiony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

27 września 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) ogłosiła nabór wniosków „A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”, w ramach którego o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych będą mogły ubiegać się podmioty z sektora MŚP prowadzące działalność w branży przetwórstwa i produkcji żywności. Nabór zostanie uruchomiony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej będzie można składać do ARMiR od 17.10.2022 r. do 18.11.2022 r. Dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży, wprowadzaniem do obrotu lub kontrolą laboratoryjną produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

 • posiadanie statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie na terenie RP działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania,
 • posiadanie lub pozyskanie przed dniem złożenia wniosku numeru identyfikacyjnego producenta rolnego nadawanego przez ARiMR,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynoszący nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 • projekty nie mogą dotyczyć działalności związanych z produkcją alkoholu oraz wyrobów tytoniowych (PKD: 11.01.Z; 11.04.Z; 11.05.Z; 12.00.Z).

Minimalna wysokość wsparcia: 100 tys. PLN.
Maksymalna wysokość wsparcia:

 • 3 000 000 PLN dla mikroprzedsiębiorców,
 • 10 000 000 PLN dla małych przedsiębiorstw,
 • 15 000 000 PLN dla średnich przedsiębiorstwa.

Intensywność wsparcia: od 30 do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Poziom wsparcia jest uzależniony od lokalizacji inwestycji oraz typu prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. budowa budynków i budowli, w tym przebudowa lub remont połączony z modernizacją,
 2. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko,
 3. zakup nowych maszyn i urządzeń,
 4. zakup nowych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych / produktów / półproduktów / zwierząt do uboju, w tym także cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 5. zakup i instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 6. zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.

 1. przedsięwzięcie będzie dotyczyć wytwarzania lub wprowadzania do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwa produktów ekologicznych,
 2. stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie przekracza średnią stopę bezrobocia rejestrowego w kraju,
 3. przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu, gdzie występują obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania - typ górski i podgórski,
 4. efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 5. przedsięwzięcie będzie realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji.

Opisany powyżej konkurs jest tylko jednym z wybranych instrumentów grantowego wsparcia działalności przedsiębiorstw. Chcesz poznać wszystkie możliwości i przygotować się do obecnych oraz nowych programów? Zapraszamy do kontaktu.

Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminaria on-line: październik - grudzień

>> Szczegóły i rejestracja

Czy ta strona była pomocna?