Dotacje na inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Artykuł

Dotacje na inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Strefa Ulg i Dotacji (40/2022) | 20 grudnia 2022 r.

Konkursy w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” i Funduszu Modernizacyjnego, w których możliwe jest dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych lub tankowania wodoru.

Podmioty planujące inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji) będą mogły składać w Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie w ogłoszonej właśnie drugiej rundzie naborów w ramach programu Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru finansowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Do 31 stycznia 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji) trwa również inny konkurs w ramach powyższego programu, w którym dostępne są dotacje na realizację projektów związanych z budową / przebudową stacji tankowania wodoru.

W przypadku zlokalizowania inwestycji w sieci TEN-T wsparcie udzielone może być również w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) – wnioski składać można do 13 kwietnia oraz do 19 września 2023 r.

 

Wsparcie w ramach Funduszu Modernizacyjnego (konkursy NFOŚiGW)

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, jak również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty planujące budowę lub przebudowę ogólnodostępnych i nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji do tankowania wodoru.

Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% budżetu naboru, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Budżet konkursu

12 122 496 PLN

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych.
Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 4 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

Koszty kwalifikowane

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Warunki uzyskania wsparcia

 • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
 • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2.

Budżet konkursu

59 495 728 PLN

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych.
Możliwość zwiększenia o intensywności pomocy o 15 punktów procentowych (z wyłączeniem dofinansowania ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady) w przypadku usytuowania stacji w gminach, w których na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys., lub
 • liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych wynosiła maksymalnie 60 tys., lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 49 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

Koszty kwalifikowane

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Warunki uzyskania wsparcia

 • co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą, niż 50 kW,
 • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
 • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania,
 • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2.

Budżet konkursu

125 015 709 PLN

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.
Jeżeli wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 87 mln PLN, nie uzyska dofinansowania w ramach II naboru wniosków.

Koszty kwalifikowane

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Warunki uzyskania wsparcia

 • co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą, niż 150 kW,
 • dofinansowanie może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców,
 • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania,
 • punkty ładowania o normalnej i dużej mocy prądu przemiennego (AC) muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2,
 • punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”.

Budżet konkursu

29 909 887 PLN

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów budowy magazynu energii oraz budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera.

Warunki uzyskania wsparcia

 • złącza do pojazdów silnikowych do tankowania wodoru w postaci gazowej muszą być zgodne z normą ISO 17268:2020 dotyczącą urządzeń przyłączeniowych do tankowania wodoru w postaci gazowej,
 • infrastruktura ładowania i tankowania wodoru objęta dofinansowaniem musi być ubezpieczona od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży przez cały okres trwałości,
 • ogólnodostępna stacja wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór.

Wsparcie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”

Wnioski o dofinansowanie składane są do European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), pod warunkiem pozytywnego zakończenia procesu preselekcji na poziomie krajowym.

Fiszki projektowe składać należy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do 13 stycznia 2023 r. (dla rundy konkursu kończącej się 13 kwietnia 2023 r.) oraz prawdopodobnie do polowy czerwca 2023 r. (dla rundy konkursu kończącej się 19 września 2023 r.).

Wsparcie udzielane jest w ramach puli kohezyjnej (państwa objęte polityką spójności, wsparcie dostępne dla zawężonego grona odbiorców tj. zarządcy publicznej infrastruktury transportowej położonej w sieci TEN-T we właściwych gałęziach transportu) lub ogólnej.
Minimalna wartość projektu: 1 mln EUR.

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja w wysokości uzależnionej od mocy stacji ładowania i źródła finansowania:

 • min. 150 kW dla lekkich pojazdów: 30 tys. EUR (pula kohezyjna) i 20 tys. EUR (pula ogólna),
 • min. 350 kW dla ciężkich pojazdów: 60 tys. EUR (pula kohezyjna) i 40 tys. EUR (pula ogólna),
 • przyłącza sieciowe o mocy minimum 600kVA: 30 tys. EUR (pula kohezyjna) i 20 tys. EUR (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów

Publicznie dostępne stacje ładowania:

 • o minimalnej mocy wyjściowej wynoszącej 150 kW dla pojazdów lekkich,
 • dla pojazdów ciężkich o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłączy sieciowych o minimalnej mocy 600 kVA na fragmencie sieci drogowej TEN-T zidentyfikowanym jako kwalifikowalny do wsparcia na mapie Komisji Europejskiej,
 • o mocy wyjściowej minimum 150 kW dla pojazdów ciężkich oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA zlokalizowane na bezpiecznych parkingach wzdłuż sieci drogowej TEN-T,
 • dla pojazdów ciężarowych o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA w węzłach miejskich sieci TEN-T.

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja do 50% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / do 30% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów

Znajdujące się wzdłuż sieci TEN-T:

 • stacje ładowania akumulatorów zasilających transport publiczny w węzłach miejskich sieci TEN-T, w tym punkty ładowania w zajezdniach autobusowych, urządzenia ładujące i powiązane urządzenia do magazynowania energii,
 • stacje ładujące dla statków żeglugi śródlądowej i morskiej, w tym: lądowe systemy zasilania, niezbędne powiązane przyłączenia do sieci, bezemisyjne elektryczne statki żeglugi śródlądowej i morskiej bliskiego zasięgu (w ograniczonej liczbie, zgodnie ze szczegółowymi zapisami dokumentacji konkursowej),
 • urządzenia do ładowania zasilające pojazdy i sprzęt portowy w portach śródlądowych i morskich,
 • urządzenia do elektryfikacji operacji naziemnych w portach lotniczych.

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / 30% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów

Znajdującej się wzdłuż sieci TEN-T:

 • publicznie dostępne stacje tankowania wodoru dla pojazdów lekkich i ciężkich,
 • stacje tankowania wodoru dla transportu publicznego, statków śródlądowych i morskich,
 • urządzenia do uzupełniania paliwa zaopatrujących pojazdy i sprzęt portowy,
 • stacje uzupełniania paliwa zaopatrujące kolej w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji konkursowej.

Forma i wysokość wsparcia

Dotacja w wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych (pula kohezyjna) / 10% wydatków kwalifikowalnych (pula ogólna).

Typy wspieranych projektów

Znajdująca się wzdłuż sieci TEN-T infrastruktura dostarczająca LNG dla statków morskich i śródlądowych, w tym obiekty magazynowe dla sektora transportu oraz statków bunkrujących.

Czy ta strona była pomocna?