Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Artykuł

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Strefa Ulg i Dotacji (38/2022) | 2 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w formie preferencyjnej pożyczki (z możliwością uzyskania premii zmniejszającej kapitał do spłaty) na poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25 listopada 2022 r. ruszyły ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konkursy, w których otrzymać można wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz pozwalających na poprawę efektywności energetycznej prowadzonej działalności.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji.

Beneficjenci wsparcia

O wsparcie wnioskować będą mogli przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Wsparcie zostanie przeznaczone dla następujących typów projektów:

 1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii lub podłączeniem do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej. Co najmniej 80% wytworzonej energii wykorzystanej musi być na cele własne.
 2. Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej (z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych) wynikające z rekomendacji wcześniej przeprowadzonego audytu energetycznego, w szczególności:
 • budowa instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym.
 • podnoszenie efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowa informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania, prowadzące do oszczędności energii końcowej nie mniejszej niż 10%.

Wydatki ponoszone mogą być maksymalnie do 30.09.2030 r.

Kategoria działań

Koszty kwalifikowane

Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Koszty kwalifikowane pod warunkiem, że:

 • nabyta nieruchomość jest niezbędna dla realizacji projektu i zostanie wykorzystana bezpośrednio do jego realizacji (koszt kwalifikowany to koszt takiej części nieruchomości, która jest niezbędna),
 • wartość nabytej nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej, a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wartości godziwej,
 • wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,
 • nabycie nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie i bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie,
 • płatności za nabycie są dokonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych wobec Beneficjenta.

Roboty budowlane

Koszty związane z przygotowaniem placu budowy i poniesione na roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu, m.in.:

 • koszty infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją (instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, itp.),
 • koszty remontów, adaptacji obiektów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 • koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych i rozbiórkowych.

Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne

Do wsparcia kwalifikują się koszty nabycia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, pod warunkiem ich ujęcia w rejestrze środków trwałych Beneficjenta, w szczególności koszty nabycia:

 • maszyn, urządzeń i materiałów wraz z kosztami dostawy (transportu, załadunku i wyładunku),
 • narzędzi, przyrządów i aparatury,
 • infrastruktury technicznej związanej z inwestycją,
 • instalacji/montażu i uruchomienia środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania, patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania (maksymalnie 20% sumy kosztów kwalifikowanych).

W ramach inwestycji w OZE możliwe jest zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 48 miesięcy przed montażem.

Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Opracowanie:

 • planów i programów ochrony, planów zadań ochronnych,
 • studium wykonalności (jeżeli jest wymagane przez NFOŚiGW),
 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • audytu energetycznego (jeżeli jest wymagany przez NFOŚiGW),
 • projektu budowlanego i wykonawczego.

Koszty zarządzania przedsięwzięciem (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą zadań niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

Koszty informacji i promocji

Koszty informacji i promocji związane z upowszechnianiem informacji o tym, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW, np. tablice informacyjne, pamiątkowe, naklejki na ruchome składniki i elementy wyposażenia.

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z okresem spłaty maksymalnie 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Wartość pożyczki wynosić może:

 • od 5 do 300 mln PLN dla inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • od 1 do 300 mln PLN dla inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Pożyczka może być oprocentowana na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub na warunkach rynkowych.

Możliwość uzyskania premii, która pomniejszy kwotę kapitału do spłaty (częściowe umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki na warunkach preferencyjnych) w wysokości maksymalnie:

 • 30% wartość pożyczki dla inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • 20% wartość pożyczki dla inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Uruchomione przez NFOŚiGW programy to jedna z możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej. Wsparcie w tym zakresie udzielane może być również w ramach innych programu wspierającego zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu czy w formie rekompensat czy dofinansowań np. w oparciu o Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.

Zobacz także:

Webinar: Mapa drogowa finansowania - jak przygotować się i skutecznie korzystać z zachęt niekomercyjnych?

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminarium on-line: 7 grudnia 2022 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?