Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Artykuł

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu m.in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Strefa Ulg i Dotacji (34/2022) | 4 listopada 2022 r.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki w ramach nowego konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW.

4 listopada 2022 r. rusza ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konkurs, w którym otrzymać można wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji pozwalającej na zmniejszenie emisyjności prowadzonej działalności, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, z możliwością uzyskania premii w wysokości maksymalnie 40% wartość pożyczki, która pomniejszy kwotę kapitału do spłaty.

Wnioski można składać do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji.

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

O wsparcie wnioskować będą mogli przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji energochłonnej.

Instalacja energochłonna:

 • urządzenia techniczne / budowle niebędące urządzeniami technicznymi, których eksploatacja powoduje lub może spowodować emisję gazów cieplarnianych,
 • wytwarzająca co najmniej jeden produkt z sektora energochłonnego, w której zużycie energii (elektrycznej, gazu, koksu itp.) jest większe, niż 250 GWh rocznie w każdym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.

Produkty energochłonne

14.11

Produkcja odzieży skórzanej

17.11

Produkcja masy włóknistej

17.12

Produkcja papieru i tektury

19.10.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.11.11.50

Wodór

20.11.12.90

Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.16.40.15

Polietylen w formach podstawowych

23.14.12.10

Maty z włókna szklanego

23.14.12.30

Woale z włókna szklanego

24.10

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.42

Produkcja aluminium

24.43

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

24.44

Produkcja miedzi

24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

24.51

Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żelaza

Wsparcie zostanie przeznaczone dla następujących typów projektów:

1. Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego poprzez realizację niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów - przekształcenie procesów technologicznych i jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii:

 • budowa instalacji wytwarzających ciepło z energii elektrycznej, generowanej przez odnawialne źródła energii lub niskoemisyjny wodór,
 • budowa instalacji zastępujących reagenty oparte na węglu, reagentami opartymi na gazie ziemnym i niskoemisyjnym wodorze,
 • budowa lub przebudowa pieców wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych lub zasilanych energią elektryczną, w miejsce opalanych paliwami kopalnymi lub produktami z paliw kopalnych,
 • budowa instalacji do wytwarzania wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii przez np. elektrolizery.

2. Poprawa efektywności energetycznej m.in.:

 • budowa instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym,
 • podnoszenie efektywności energetycznej w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowa informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

3. Zmniejszenie zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji:

 • redukcja netto zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do wytwarzania danej ilości produktu,
 • zastąpienie pierwotnych surowców lub materiałów wsadowych wtórnymi surowcami lub materiałami wsadowymi.

4. Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wydatki ponoszone mogą być maksymalnie do 30.09.2030 r.

Kategoria działań

Koszty kwalifikowane

Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Koszty kwalifikowane pod warunkiem, że:

 • nabyta nieruchomość jest niezbędna dla realizacji projektu i zostanie wykorzystana bezpośrednio do jego realizacji (koszt kwalifikowany to koszt takiej części nieruchomości, która jest niezbędna),
 • wartość nabytej nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej, a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wartości godziwej,
 • wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,
 • nabycie nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie i bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie,
 • płatności za nabycie są dokonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych wobec Beneficjenta.

Roboty budowlane

Koszty związane z przygotowaniem placu budowy i poniesione na roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu, m.in.:

 • koszty infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją (instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, itp.),
 • koszty remontów, adaptacji obiektów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 • koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych i rozbiórkowych.

Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne

Do wsparcia kwalifikują się koszty nabycia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, pod warunkiem ich ujęcia w rejestrze środków trwałych Beneficjenta, w szczególności koszty nabycia:

 • maszyn, urządzeń i materiałów wraz z kosztami dostawy (transportu, załadunku i wyładunku),
 • narzędzi, przyrządów i aparatury,
 • infrastruktury technicznej związanej z inwestycją,
 • instalacji/montażu i uruchomienia środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania, patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania (maksymalnie 20% sumy kosztów kwalifikowanych).

Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Opracowanie:

 • planów i programów ochrony, planów zadań ochronnych,
 • studium wykonalności (jeżeli jest wymagane przez NFOŚiGW),
 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • audytu energetycznego (jeżeli jest wymagany przez NFOŚiGW),
  projektu budowlanego i wykonawczego.

Koszty zarządzania przedsięwzięciem (maksymalnie 10% sumy kosztów kwalifikowanych)

Koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą zadań niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

Koszty informacji i promocji

Koszty informacji i promocji związane z upowszechnianiem informacji o tym, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW, np. tablice informacyjne, pamiątkowe, naklejki na ruchome składniki i elementy wyposażenia.

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z okresem spłaty maksymalnie 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Pożyczka może być oprocentowana na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub na warunkach rynkowych.

Dla projektów związanych z dekarbonizacją przemysłu energochłonnego pożyczka może wynosić od 5 mln PLN do 2 mld PLN.

Dla projektów związanych z:

 • poprawą efektywności energetycznej,
 • zmniejszeniem zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji,
 • budową lub przebudową jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii 

pożyczka może wynosić od 5 do 300 mln PLN.

Możliwość uzyskania premii w wysokości maksymalnie 40% wartość pożyczki, która pomniejszy kwotę kapitału do spłaty (częściowe umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki na warunkach preferencyjnych).

Uruchomiony przez NFOŚiGW program to jedna z możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej. Wsparcie w tym zakresie udzielane może być również w formie rekompensat czy dofinansowań np. w oparciu o Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy, które w ostatnich dniach zostały zmienione m.in. w zakresie czasu obowiązywania (wydłużenie okresu ich obowiązywania do 31 grudnia 2023 r.) oraz zwiększenia poziomu wsparcia.

Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminaria on-line: październik - grudzień

>> Szczegóły i rejestracja

Czy ta strona była pomocna?