Dotacje na robotyzację dla przedsiębiorców z branży meblarskiej, ulga podatkowa na robotyzację oraz planowane do wdrożenia in

Artykuł

Dotacje na robotyzację dla przedsiębiorców z branży meblarskiej, ulga podatkowa na robotyzację oraz planowane do wdrożenia instrumenty wspierające inwestycje w roboty

Strefa Ulg i Dotacji (33/2022) | 18 października 2022 r.

Przegląd zachęt na robotyzację – dostępne i planowane formy wsparcia w formie dotacji i zachęt podatkowych.

Od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. małe i średnie firmy z branży meblarskiej będą mogły składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu i wdrożenia robota przemysłowego.

Ogłoszony właśnie konkurs w ramach Pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” to nie jedyny instrument obniżenia kosztów opracowania i wdrożenia rozwiązań pozwalających na automatyzację i robotyzację.


Obecnie dostępne instrumenty wsparcia

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej będzie można składać do PARP od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Na dofinansowanie przeznaczono 29 mln PLN.

 

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia

 • posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie na terenie RP działalności w branży meblarskiej zdefiniowanej kodami PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,
 • przychody ze sprzedaży w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie grantu nie niższe niż 3 mln PLN,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu,
 • kwota wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 1 mln PLN.

 

Wysokość i intensywność wsparcia

 • maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 850 tys. PLN,
 • wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

 

Koszty kwalifikowane

 • koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  • maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

 

Kluczowe czynniki sukcesu

 • przedsięwzięcie będzie realizowane przez przedsiębiorcę, który na dzień składania wniosku o powierzenie grantu nie dysponował robotem przemysłowym w przedsiębiorstwie, tj. deklaruje dokonanie pierwszego zakupu robota w ramach projektu,
 • przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu o wyższej stopie bezrobocia na podstawie danych GUS i wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia

- ulga dotyczy nabycia robota przemysłowego, który:

 • jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową, stacjonarną lub mobilną maszyną,
 • posiada co najmniej 3 stopnie swobody,
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych,
 • jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym,
 • ma połączenie z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne,
 • wymienia dane z urządzeniami sterującymi / diagnostycznymi / monitorującymi,
 • jest monitorowany za pomocą czujników, kamer itp.,

- z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT uzyskujący przychody inne, niż z zysków kapitałowych,

- do ulgi na robotyzację kwalifikują się wydatki poniesione w latach podatkowych 2022 – 2026,

- w przypadku skorzystania z ulgi robot musi pozostać własnością podatnika do końca okresu amortyzacji (w przeciwnym wypadku podatnik musi w roku zbycia zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń).


Wysokość odliczenia

Dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.


Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu

 • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych oraz innych maszyn i urządzeń funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy lub służących do diagnozowania, monitorowania albo serwisowania robotów przemysłowych bądź do interakcji między człowiekiem a robotem,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz związanych z nimi środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących nabytych robotów i innych środków trwałych,
 • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego.

Planowane do wdrożenia instrumenty wsparcia

Projekty mające na celu automatyzację i robotyzację będą wspierane w ramach planowanych do uruchomienia programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie przygotowane są dokumenty, z których będą wynikać szczegółowe zasady wsparcia. Pierwsze konkursy planowane są już na początku 2023 r.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wspierać będzie m.in. realizację prac badawczo – rozwojowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, cyfryzację i zazielenianie przedsiębiorstw, a projekty przedstawiane będą w modułach – obowiązkowych i fakultatywnych.

W przypadku MŚP obowiązkowa będzie realizacja modułu Prace badawczo-rozwojowe i/lub Wdrożenie innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować modułu Prace badawczo-rozwojowe.

Jednym z fakultatywnych modułów będzie moduł Cyfryzacja, w ramach którego będzie można uzyskać wsparcie działań mających na celu transformację cyfrową przedsiębiorstwa.


Kluczowe warunki uzyskania wsparcia

Realizacja działań związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, których celem jest transformacja cyfrowa produkcji oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.


Wysokość i intensywność wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 i wynosić będzie od 20 do 70% kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji.

 

Koszty kwalifikowane

Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Dofinansowanie nie będzie przyznawane na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.


Kluczowe czynniki sukcesu

 • transformacja cyfrowa produkcji lub procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa, które stanowią wymierną korzyści w działalności przedsiębiorstwa,
 • wdrażane rozwiązania powinny być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • wdrażane rozwiązania powinny stanowić wymierne korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z ucyfrowienia działalności gospodarczej.

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie zostanie przeznaczone na usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej oraz wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej oraz przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów. Wsparciem zostaną objęte w szczególności MŚP.

 

Wysokość i intensywność wsparcia

W projektach kompleksowych, zakładających zmianę modelu biznesowego w oparciu o automatyzację i robotyzację, udzielana będzie dotacja bezzwrotna na usługi rozwojowe i doradztwo, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Wsparcie udzielane będzie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 i wynosić będzie od 40 do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem konkursów w I kwartale 2023 r. planowane jest uruchomienie konkursu dla dużych przedsiębiorstw, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów związanych z procesami robotyzacji i cyfryzacji.

 

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia

Spełnianie definicji dużego przedsiębiorstwa i realizacją projektu dotyczącego wsparcia procesów robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji, poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienie ich transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.


Wysokości i intensywność wsparcia

Dofinansowanie może stanowić kombinację różnych przeznaczeń pomocy, w tym w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na projekty badawczo – rozwojowe.


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Wsparcie będzie udzielane na cyfrowe projekty inwestycyjne polegające m.in. na:

 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową,
 • wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI),
 • wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) oraz wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT),
 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych oraz budowie inteligentnych fabryk (smart factory),
 • wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Wsparcie na przyspieszenie procesów automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwiększenie ich produktywności, a także zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce planowane jest również w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021- 2027. Planuje się różne formy wsparcia z wykorzystaniem dotacji, instrumentów finansowych, jak również w formule mieszanej. Instrumenty będą kierowane głównie do MŚP, choć nie wkluczone jest wsparcie dla przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid caps.

Mapa drogowa finansowania - strategia rozwoju i transformacji firmy z wykorzystaniem zachęt (dotacji i ulg podatkowych)

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Bezpłatne seminaria on-line: październik - grudzień

>> Szczegóły i rejestracja

Czy ta strona była pomocna?