Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP na nowych, atrakcyjniejszych warunkach

Artykuł

Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP na nowych, atrakcyjniejszych warunkach

Nowy nabór w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR już od 1 czerwca 2020 r.

Strefa Ulg i Dotacji (6/2020) | 19 maja 2020 r.

1 czerwca 2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Kredyt na innowacje technologiczne” (Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) skierowanego dla firm z sektora MŚP, z nowymi, mniej wymagającymi zasadami udzielania wsparcia. Aplikacje przyjmowane będą do 30 grudnia 2020 r., a na dofinansowanie przeznaczono 350 mln zł.

Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w podniesieniu ich innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabywanych prac B+R, prowadzących do innowacji produktowej (oferowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu / usługi) lub innowacji procesowej (wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego sposobu produkcji / świadczenia usług).

Wsparcie udzielane jest w formie premii technologicznej, która stanowi spłatę części kapitałowej kredytu dzielonego przez bank komercyjny na realizację projektu.

„Tarcza antykryzysowa”, będącą odpowiedzią na panujący obecnie stan epidemii, wprowadziła w programie zmiany mające na celu ułatwienie w uzyskaniu premii technologicznej:

 • zniesienie wymogu nowości rezultatu końcowego projektu (produktu, procesu, usługi) co najmniej na poziomie kraju – obecnie wystarczające jest wprowadzenie rozwiązań nowych w porównaniu do produktów/procesów czy usług występujących w danym przedsiębiorstwie,
 • możliwość kredytowania do 100% kosztów kwalifikowanych, 
 • zniesienie limitu premii technologicznej (dotychczas jej wartość nie mogła przekroczyć 6 mln zł),
 • rozszerzanie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o koszty transportu środków trwałych.

 

Kredyt na innowacje technologiczne – kluczowe zasady wsparcia

Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady udzielania premii technologicznej w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Beneficjenci:

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów wpisujących się w definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaj naboru:

Nabór konkursowy

Poziom wsparcia:

Poziom wsparcia uzależniony jest od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości firmy, zgodnie z tzw. Mapą pomocy regionalnej:

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów przyznane może być na wydatki związane z wykonanymi przez doradców zewnętrznymi studiami, ekspertyzami, koncepcjami i projektami technicznymi oraz uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związane bezpośrednio z inwestycją technologiczną (dla tej grupy kosztów wartość dotacji nie może przekroczyć 500 000 zł).

warunki_1x1.jpg (100×100)
 • Wnioskodawca posiada status MŚP, prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i nie jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Projekt dotyczy wdrożenia innowacji technologicznych na poziomie przedsiębiorstwa, będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R lub praw własności intelektualnej. Efektem wdrożenia ma być nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa lub proces.
 • Wnioskodawca posiada zdolność kredytową ocenioną przez bank kredytujący, potwierdzoną w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego – dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Projekt jest przygotowany do realizacji (we wniosku odpowiednio zostały zdefiniowane wymagane zasoby i warunki realizacji).
 • Przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, np. pierwotnej produkcji produktów rolnych.
 • Możliwość rozpoczęcia realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie;
 • Wniosek o dofinansowanie tej samej inwestycji technologicznej nie został złożony w ramach równolegle trwającego konkursu dla tego samego Poddziałania 3.2.2.
czynniki_sukcesu_1x1.jpg (100×100)
 • Rezultat projektu charakteryzuje się nowością i potencjałem rynkowym
 • Technologia planowana do wdrożenia charakteryzuje się innowacyjnością z punktu widzenia danej branży (rozwiązanie nowe lub znacząco ulepszone względem innych znanych na rynku rozwiązań)
 • Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, czyli obszarów priorytetowych dla rozwoju gospodarczego kraju
 • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
pl_koszty_kwalifikowane_1x1.jpg (100×100)
 • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego 
 • Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej

  Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wskazanych w powyższych dwóch punktach nie może przekroczyć 10%
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • Możliwość pokrycia kwotą uzyskaną w ramach premii technologicznej wydatków budowlanych także na przebudowę i adaptację budynków, budowli lub ich części do celów inwestycji technologicznej
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej
 • Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i ochroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z inwestycją technologiczną

Wysokość kosztów kwalifikowanych:

 • Brak minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
   

Termin naboru: Od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.
Konkurs podzielony jest na 7 miesięcznych rund.
 

Przypominamy, że 2020 r. kończy obecną perspektywę finansową 2014-2020 i aktualnie ogłoszone i planowane konkursy są prawdopodobnie ostatnimi przed zapewne kilkunastomiesięczną przerwą, w czasie której przygotowywane będą przyszłe programy wsparcia. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wspomniane uatrakcyjnienie warunków na jakich można ubiegać się o wsparcie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne, zachęcamy do rozważenia możliwości skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?