W oczekiwaniu na kolejną Tarczę antykryzysową

Artykuł

W oczekiwaniu na kolejną Tarczę antykryzysową

Ulgi podatkowe dostępne dla przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego COVID-19 (i nie tylko)

Strefa Ulg i Dotacji (5/2020) | 28 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozwijali lub rozwijają nowe produkty lub usługi albo ulepszali swoje dotychczasowe produkty lub usługi mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym (ulga B+R) lub zastosować preferencyjną 5% stawkę tego podatku (IP Box). Dodatkowo firmy produkujące lub tworzące rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19 mogą skorzystać z tych preferencji już w ciągu roku.

Wielu z przedsiębiorców już skorzystało z możliwości, jakie dają rozwiązania zawarte w Tarczy antykryzysowej, szczególnie związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników.

W czasie niepewności warto jednak identyfikować wszelkiego rodzaju obszary, które mogą pozwolić na zwiększenie oszczędności lub wprost poprawienie płynności finansowej Spółki, w tym możliwość skorzystania z dwóch preferencji podatkowych, które są dostępne już teraz i mogą realnie obniżyć zobowiązanie podatkowe przedsiębiorcy. Mowa o uldze w podatku dochodowym z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz preferencyjnej, 5% stawce podatku (tzw. IP Box).

Jest to szczególnie istotne mając na uwadze przesunięty termin złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok. Oznacza to, iż odpowiednie zadziałanie dzisiaj może pozwolić na minimalizację podatku do wpłaty już z końcem maja 2020 r.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Wprowadzałeś nowe lub ulepszałeś swoje produkty lub usługi? Możesz mieć sporo kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R

Działalność badawczo-rozwojowa kojarzy się wielu przedsiębiorcom z białymi fartuchami, laboratorium i skomplikowanym sprzętem badawczym. Z tego powodu wiele firm nie skorzystało dotychczas z ulgi B+R. Tymczasem każda z firm, która rozwija nowe produkty lub udoskonala dotychczasowe produkty lub usługi może potencjalnie prowadzić działalność B+R. B+R może kryć się w działaniach takich jak:

 • automatyzacja procesów,
 • zmiana receptury produktu,
 • ulepszanie dotychczasowego składu produktu,
 • zmiany wprowadzane do procesu technologicznego,
 • testy w celu poprawienia parametrów procesu technologicznego,
 • próby technologiczne w celu sprawdzenia wprowadzonych zmian w produkcie,
 • prace nad nowym wyglądem produktu (np. jego kształtem),
 • opracowywanie koncepcji nowego sposobu świadczenia usług,
 • tworzenie nowych narzędzi, form wykorzystywanych przez firmę.

Praktyka pokazuje, że aby utrzymać pozycję na rynku, niemal w każdej firmie są lub były prowadzone działania związane z udoskonalaniem lub poszerzaniem oferty produktów/usług. Ich wprowadzenie nierzadko jest związane z szeregiem prac koncepcyjnych, próbowania, testowania. To właśnie koszty tych działań (m.in. czas pracowników, zużyte materiały i surowce, amortyzacja sprzętu itd.) mogą pozwolić na obniżenie podatku dzięki skorzystaniu z ulgi B+R. A co to oznacza patrząc na konkretne liczby?
 

Przykład:

Spółka prowadziła w 2019 r. prace nad nową powłoką do pokrycia swoich produktów. W pracach wzięli udział technolodzy, pracownicy laboratorium, kierownik produkcji oraz szef narzędziowni. Wykonano szereg prób produkcyjnych, aby przetestować różne rodzaje powłoki na różnych materiałach nośnych.

 • Koszty wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie prób i testów: 2 mln PLN
 • Łączny koszt surowców i materiałów wykorzystanych do prób i testów: 5 mln PLN
 • Amortyzacja maszyn wykorzystanych do prób i testów: 1 mln PLN.

W praktyce ulga B+R pozwala w kalkulacji wyniku podatkowego wykazać podwójnie te koszty, które zostały poniesione na prace badawczo-rozwojowe.

Korzystałeś z dotacji na projekty rozwojowe? Czy wiesz, że koszty, których nie pokryła dotacja mogą być rozliczone w uldze B+R?

Wielu przedsiębiorców aplikowało w ubiegłych latach o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe lub wdrożenie wyników takich projektów (konkursy: Szybka Ścieżka, Badania na rynek, POIR 2.1, Badania aplikacyjne, InnoMoto, GameInn, InnoStal, Biostrateg i inne).

Co istotne, ulga B+R może być łączona z dotacją. Koszty projektów B+R, które nie zostały dofinansowane, mogą być wykorzystane w uldze B+R. Tym samym podatnik może uzyskać pokrycie 100% poniesionych kosztów (częściowo w formie dotacji, pozostałą część w formie ulgi B+R).


Przykład:

Spółka informatyczna pozyskała dofinansowanie na realizację projektu opracowania nowej aplikacji służącej zarządzaniu ruchem towarów na magazynie. Koszty projektu wynoszą 8 mln PLN, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników: 5 mln PLN,
 • amortyzacja dedykowanego serwera i komputerów: 3 mln PLN.

Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, tj. 3,6 mln PLN.

Warto przy tym pamiętać, że w praktyce pula kosztów kwalifikowanych do ulgi może być znacząco szersza niż te, które zostały pokazane w projekcie dotacyjnym (przykładowo koszty związane z pracami B+R, ale niepodlegające dofinansowaniu z uwagi na np. niespełnione specyficzne procedury zakupowe).

Tworzysz programy komputerowe albo posiadasz patenty, znaki przemysłowe lub inne prawa ochrony własności intelektualnej? Możesz zastosować obniżoną, 5% stawkę podatku dochodowego (tzw. IP Box).

IP Box jest kolejnym rozwiązaniem, dostępnym dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z praw własności intelektualnych, które wytworzyli, rozwinęli lub ulepszyli w ramach swoich prac B+R. Przedsiębiorcy, którzy zakończyli z sukcesem swoje projekty rozwojowe, mają możliwość opodatkowania uzyskiwanych dochodów według niższej, 5-cio procentowej stawki.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy nabyli takie prawa (np. prawo do programu komputerowego lub patent), a następnie rozwinęli lub ulepszyli to prawo w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej, również mogą skorzystać z 5-cio procentowej stawki podatku dochodowego.
 

Przykład:

Spółka nabyła program konwertujący zapytania w listę zapotrzebowania produkcyjnego.

Ulepszyła nabyty program poprzez stworzenie programu o dodatkowych funkcjonalnościach, dostosowanych do potrzeb odbiorcy końcowego, np. zbierania spływających zapytań w jednolity formularz i generowania raportów zapotrzebowania produkcyjnego z automatycznym kolejkowaniem zamówień, możliwość zainstalowania programu w formie aplikacji mobilnej oraz przesyłania danych do urządzeń powiązanych.

 • Koszt nabycia programu: 1 mln PLN.
 • Koszt ulepszenia programu i stworzenie programu o dodatkowych funkcjonalnościach: wynagrodzenia programistów: 4 mln PLN.
 • Dochód z opłat licencyjnych z nowego programu: 10 mln PLN.

Produkujesz lub tworzysz rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19? Możesz skorzystać z preferencji podatkowych już w ciągu 2020 r.

Wśród rozwiązań w ramach Tarczy antykryzysowej znalazła się możliwość skorzystania z ulgi B+R oraz 5% stawki podatku (IP Box) w ciągu roku.

Zasadą jest, że skorzystanie z obu preferencji możliwe jest dopiero w rozliczeniu rocznym (w momencie składania rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorca wykazuje kwotę ulgi i dochodu objętego IP Box i pomniejsza kwotę należnego podatku dochodowego).

Jeżeli jednak przedsiębiorca opracowuje produkty niezbędne do przeciwdziałania pandemii COVID-19 lub uzyskuje dochody z praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, może on skorzystać zarówno z ulgi B+R, jak i IP Box już w ciągu roku, w postaci możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca uruchomił produkcję nowych wyrobów, które mają pomóc w zwalczaniu choroby lub jej zapobieganiu, a przestawienie lub uruchomienie dodatkowej produkcji wymagało po stronie firmy wykonanie prac badawczo–rozwojowych (np. testowania formuły, badań, prób itd.), wówczas będzie ona mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Co istotne, nie został określony katalog produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, ani praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Potencjalnie więc mogą to być zarówno:

 • płyny dezynfekujące, maseczki, ubrania ochronne,
 • sprzęt pomiarowy, badawczy,
 • aparatura lecznicza, testy;

jak również mniej oczywiste rozwiązania, takie jak:

 • oprogramowanie pozwalające szacować ryzyko zachorowania,
 • program pozwalający na pracę zdalną, umożliwiającą zachowanie dystansu społecznego.
Czy ta strona była pomocna?