Nowe zasady dotacji na inwestycje (tzw. grant rządowy)

Artykuł

Nowe zasady dotacji na inwestycje (tzw. grant rządowy)

Prawie 2,6 mld PLN na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Strefa Ulg i Dotacji (5/2019) | 20 listopada 2019 r

1 października weszła w życie nowelizacja zasad przyznawania dotacji z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, przedłużając jednocześnie jego obowiązywanie do 2030 roku (dotychczas obowiązywał do 2023 roku). Zwiększyła się też pula środków publicznych do prawie 2,6 mld PLN, a część minimalnych progów inwestycyjnych znacząco obniżono.

Uchwałą nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowe zasady przyznawania dotacji w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (dalej: Program). Dotacje będą przyznawane do końca 2025 r., a do 2030 r. wypłacane będzie dofinansowanie. Oznacza to wydłużenie Programu o 6-7 lat (dotychczas wnioski można było składać do końca 2019 roku, a dofinansowanie miało być wypłacane do końca 2023 roku).

Jak wskazało dawne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecne Ministerstwo Rozwoju) w oficjalnym komunikacie - głównym celem wydłużenia obowiązywania Programu było zwiększenie dostępności dotacji dla polskich przedsiębiorców, w szczególności z sektora MŚP. Do tej pory bowiem beneficjantami były głównie duże zagraniczne przedsiębiorstwa.

Założenia Programu

Aby otrzymać wsparcie inwestor musi wystąpić z wnioskiem, a następnie zawrzeć umowę o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu inwestycyjnego z Ministrem Rozwoju. Aplikować można już teraz, wnioski są przyjmowane w trybie naboru ciągłego.

Poniżej prezentujemy zestawienie minimalnych kosztów inwestycji i możliwego dofinansowania:

Dodatkowo, jeśli Firma zobowiąże się do przeszkolenia nowych pracowników, może uzyskać do 7 tys. zł na nowo utworzone miejsce pracy jako dotację na sfinansowanie szkoleń.

Ostatecznie przyznana wysokość dotacji zależeć będzie od indywidualnej oceny każdego projektu dokonywanej przez PAIH i dedykowany zespół oceniający przy Ministrze Rozwoju. Ocenie poddawane są m.in. aspekty takie jak:

 • tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy (w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w powiecie realizacji inwestycji),
 • tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w stosunku do łącznej liczby nowych miejsc pracy),
 • kapitałochłonność inwestycji w przeliczeniu na 1 miejsce pracy,
 • inwestycja w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju (m.in. żywność, środki transportu, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sektor lotniczo-kosmiczny, produkty higieny, leki, wyroby medyczne, maszyny, odzysk surowców, ekobudownictwo, usługi specjalistyczne, usługi teleinformatyczne oraz tzw. specjalizacje regionalne, ustalone odrębnie dla każdego z województw),
 • udział przychodu z eksportu w całości przychodów,
 • lokalizacja inwestycji (premiowane tzw. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze i powiaty z wysokim poziomem bezrobocia),
 • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej,
 • współpraca ze szkołami branżowymi (np. praktyki dla uczniów),
 • finansowanie pracownikom dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • oferowanie szkoleń pracownikom,
 • posiadanie certyfikatu EMAS, ETV, ISO 14001 lub podobnego,
 • ilość dotychczasowych inwestycji w Polsce,
 • rozpoznawalność marki.

Dotacja może być, pod pewnymi warunkami, łączona ze zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie Decyzji o Wsparciu (tzw. Polska Strefa Inwestycji lub nowe Specjalne Strefy Ekonomiczne). Oznacza to, że inwestor, planujący inwestycję może uzyskać nawet do 70% (w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) wsparcia na realizację inwestycji w postaci częściowo - zwolnienia z podatku dochodowego i częściowo – dotacji.
 

Czy ta strona była pomocna?