Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości

Artykuł

Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości

Mechanizmy zaproponowane przez rząd

Podatki, 6 kwietnia 2020 r.

1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzająca rozwiązania związane z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 („Tarcza antykryzysowa”). Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wprowadzonych mechanizmów dotykających rynku nieruchomości.

Rozwiązania prawne:

 • „Czasowe wygaśnięcie” obowiązywania umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - w okresie zakazu prowadzenia działalności związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (z mocą wsteczną od 14 marca 2020 r.).

Wydaje się, że powyższą regulację stosuje się do umów z najemcami powyższych obiektów:

- gdy korzystający z powierzchni handlowej jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, oraz

- gdy korzystający z powierzchni handlowej nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Powyższe może mieć następujące praktyczne konsekwencje:

a. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności: najemcy ww. obiektów nie są zobowiązani do płacenia czynszu i innych opłat związanych z zawartymi umowami (np. opłat za media czy też opłat administracyjnych), a wynajmujący jest zwolniony z wykonywania swoich zobowiązań umownych wobec najemcy.

W kontekście powyższego, może budzić praktyczne wątpliwości:

- czy najemca jest faktycznie uprawniony do korzystania z najmowanych obiektów, oraz

- w jaki sposób dokonać wzajemnego rozliczenia stron związanego z zabezpieczaniem najmowanego lokalu / przechowywaniem rzeczy będących własnością najemcy.

b. po zakończeniu okresu zakazu prowadzenia działalności: w terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu, najemcy będą uprawnieni do złożenia wiążącej oferty przedłużenia umowy (obejmującej pierwotny okres obowiązywania umowy + okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności + przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy).

W przypadku, gdy najemca nie złoży takiego oświadczenia/oferty, „czasowe wygaśnięcie” przestaje obowiązywać z mocą wsteczną. Tym samym wydaje się, że w takiej sytuacji wynajmujący może wystąpić do najemcy z roszczeniem o zapłatę wynikających z umowy należności za okres obowiązywania ww. ograniczeń.

c. w kontekście literalnego brzmienia powyższych regulacji może budzić wątpliwości czy za powyższy okres powinien zostać określony „podatek minimalny”.

 • Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych – w okresie od dnia 1-11 kwietnia 2020 r. wprowadzono zakaz handlu w weekendy w sklepach budowlanych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
 • Przedłużenie obowiązywania umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na wniosek najemcy / do 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie będą mogli wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub podwyższyć czynszu.
 • Możliwość renegocjacji umów kredytowych – możliwość renegocjacji umów kredytowych z bankami przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (gdy kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.) w przypadkach uzasadnionych sytuacją kredytobiorcy.
 • Wsparcie BKG w ramach umów kredytowych – BGK może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów (z wyłączeniem mikro oraz małych przedsiębiorców) z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie / gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

Webcast:

Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Zobacz nagranie

Rozwiązania podatkowe:

 • Termin na złożenie rocznego zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2019 i rozliczenia podatku z tego tytułu, został co do zasady odroczony do 31 maja 2020 r.  
 • Przedłużenie terminu zapłaty podatku „minimalnego” za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w przypadku, gdy:

a. wystąpi 50% spadek przychów podatnika w danym miesiącu (w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego);

b. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 • Zwolnienia / odroczenia płatności w podatku od nieruchomości.
 • Odroczenie opłaty za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r. (z możliwością dalszego odroczenia).
 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w CIT oraz PIT - stratę podatkową poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (do 5 milionów złotych). Uprawnienie do ww. korekty będą miały podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Wydłużenie terminu na wydawanie interpretacji podatkowych - termin na wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego został wydłużony o dodatkowe 3 lub nawet 6 miesięcy.
 • Odroczenie terminu pierwszego raportowania JPK_V7M/JPK_V7K do 25 sierpnia 2020 r. (za lipiec 2020 r.) dla wszystkich podatników.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.
 • Zawieszenie terminów raportowania MDR – w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. (schematów krajowych i transgranicznych).
 • Wprowadzenie możliwości odliczania darowizn na cele przeciwdziałania COVID-19 - do 30 września 2020 r., przy czym darowizny dokonane do końca kwietnia będą mogły być odliczone w wysokości 200%, a w maju – w kwocie 150% wartości.

Należy wskazać, iż już teraz zapowiedziano dalsze działania związane z Tarczą antykryzysową.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?