„Tarcza antykryzysowa” podpisana przez Prezydenta

Artykuł

Tarcza antykryzysowa podpisana przez Prezydenta

Analiza rządowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców

Alert specjalny: podatki i prawo | 1 kwietnia 2020 r.

1 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca rozwiązania mające m.in. na celu wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 („Tarcza antykryzysowa”).

Przedstawiamy Państwu analizę rozwiązań mogących mieć kluczowe znaczenie dla zachowania płynności finansowej, wynikających z samej Tarczy antykryzysowej jak również innych aktów prawnych, mając świadomość złożoności tego aspektu.

Dla ułatwienia pozyskania informacji o dostępnych rozwiązaniach zapraszamy na webcast, podczas którego omówimy praktyczne aspekty korzystania z instrumentów wsparcia ujętych w Tarczy antykryzysowej. Zachęcamy również do zadawania nam pytań poprzez formularz na stronie. Najczęściej pojawiające się pytania omówimy podczas webcastu.

Webcast:

Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Szczegóły i rejestracja

Rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS

 • Odroczenie obowiązków podatkowych – odroczenie:

- terminu na złożenie rocznego zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2019 i rozliczenia podatku z tego tytułu, co do zasady do 31 maja 2020 r. dla wszystkich podatników,

- terminu zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r. do 01 czerwca 2020 r.,

- terminów na złożenie informacji ORD-U i informacji IFT-2R do 31 maja 2020 r. (w przypadku informacji ORD-U literalnie brzmienie wskazuje bardziej koniec kwietnia, tym niemniej wydaje się, że intencją ustawodawcy była data 31 maja 2020 r.),

- terminów raportowania schematów podatkowych do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.,

- terminu zapłaty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za miesiące marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.,

- terminu pierwszego raportowania JPK_V7M/JPK_V7K do 25 sierpnia 2020 r. (za lipiec 2020 r.) dla wszystkich podatników; dodatkowo przy braku korekty nieprawidłowości w składanych ewidencjach w terminie 14 dni organy podatkowe mogą nałożyć sankcję za każdy błąd w wysokości 500 zł (we wcześniejszym brzmieniu użyto sformułowania, iż „organy nakładają sankcję”),

- terminu wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. Matrycy VAT do lipca 2020 r. oraz zmodyfikowano odpowiednio przepisy dotyczące mocy ochronnej Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) uzyskiwanych przed datą wejścia w życie omawianych przepisów,

- terminu poboru podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii i w okresie 30 dni po jego odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna (co nie stanowi pomocy publicznej) dla decyzji o odroczeniu terminu płatności / rozłożenia na raty zapłaty podatków / umorzenia zobowiązań podatkowych (co stanowi pomoc de minimis). Opłata prolongacyjna nie jest naliczana również w przypadku odroczeniu terminu płatności / rozłożenia na raty zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Rada gminy może w drodze uchwały przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w okresie kwiecień - czerwiec 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. oraz zwolnić te kategorie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za część roku 2020.
 • Przedłużono stosowanie dla potrzeb VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 oraz stosowanie PKWiU 2008 w zakresie Załącznika nr 15 do ustawy o VAT (obowiązkowa podzielona płatność) do końca 2020 r. (odrębne rozporządzenie)
 • Dopuszczono możliwość wystawiania w kasach on-line paragonów w formie elektronicznej po uzyskaniu zgody nabywcy, przesyłając mu taki paragon w ustalony z nabywcą sposób. W przypadku podatników stosujących kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nadal możliwe będzie jedynie wydawanie paragonów w formie papierowej.
 • Przesunięto termin wejścia w życie zmienionych zasad utraty prawa do stosowania procedury uproszczonej w imporcie (utrata prawa do uproszczenia po braku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w ciągu 4 miesięcy będzie obowiązywać do lipca 2020 r.) w związku z przesunięciem terminu na wejście w życie przepisów o raportowaniu JPK_V7M.
 • W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 organy kontroli celno-skarbowej będą miały możliwość odstąpienia od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli lub dokonania czynności kontrolnych w zakresie podatku akcyzowego w przypadku podmiotów dokonujących czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.
 • Rozwiązania związane z bezpośrednią walką z epidemią:

- wprowadzenie możliwości odliczania darowizn na cele przeciwdziałania COVID-19 do 30 września 2020 r., przy czym darowizny dokonane do końca kwietnia będą mogły być odliczone w podwójnej wysokości, a w maju – w kwocie 150% wartości,

- wprowadzenie w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. 0% stawki VAT na darowizny wyrobów medycznych, testów diagnostycznych, leków, sprzętu ochronnego, szkła, aparatury laboratoryjnej, środków dezynfekujących przekazywanych Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu NFZ wykonujących leczenie szpitalne związane wyłącznie z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z walką z COVID-19 (po zawarciu pisemnej umowy darowizny),

- wprowadzenie możliwości jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- wprowadzenie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R związanych z opracowaniem produktów do przeciwdziałania COVID-19 oraz stosowania stawki 5% podatku IP Box, jeśli kwalifikowane prawa własności intelektualnej są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, także przy obliczaniu zaliczek na podatek,

- wprowadzenie, pod pewnymi warunkami, możliwości wstecznego rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. od dochodu podatkowego za 2019 r. (maksymalnie do kwoty 5 mln zł),

- zawieszenie przepisów dotyczących konieczności zwiększania dochodu podatkowego o kwoty określonych „złych długów”,

- wydłużenie terminu na poinformowanie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy do 14 dni.

Wsparcie na poprawę płynności

 • Przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, u których wystąpił spadek obrotów, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług) objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wypłacane jest przez 3 miesiące od podpisania umowy, z możliwością wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy.

Szczegółowo informacje na temat tego rozwiązania przedstawiliśmy w naszej analizie prawnej.

Ustawa nie wprowadza limitu dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc będzie musiała zostać notyfikowana do Komisji Europejskiej.

 • Starosta powiatu, w którym zarejestrowany jest przedsiębiorca, może dofinansować część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów UE, u których nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19 rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w okresie 60 kolejnych dni 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 60 dni roku poprzedniego.

Dofinansowanie może być udzielone na okres 3 miesięcy (z możliwością wydłużenia) w wysokości stanowiącej iloczyn:

- liczby pracowników i 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,

- liczby pracowników i 70% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,

- liczby pracowników i 90% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem wynagrodzenia przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres równy okresowi objętemu dofinansowaniem.

 • Starosta może udzielać dofinansowania osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług oraz mikropożyczek pomiotom spełniającym kryteria mikroprzedsiębiorcy.
 • Średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o gwarancje i poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiące zabezpieczenie do 80% kwoty nowego lub odnawianego kredytu mającego na celu zapewnienie płynności finansowej. Wartość gwarancji wynosić może od 3,5 do 200 mln zł, a okres jej trwania to maksymalnie 27 miesięcy.
 • Tarcza antykryzysowa wprowadza również rozwiązania w formie pomocy publicznej na restrukturyzację, o czym szczegółowo pisaliśmy w naszej analizie prawnej.
 • Całkowita wartość wsparcia obejmującego:

- dofinansowania i pożyczki udzielane przez starostę,

- zwolnienie z podatku od nieruchomości,

- zwolnienia za składek ZUS,

nie może przekroczyć 800 tys. EUR na jedno przedsiębiorstwo (zgodnie z zapisami Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19).

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?