Ustawa antykryzysowa - nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

Analizy

Ustawa antykryzysowa - nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 10/2020 | 30 marca 2020 r.

W przyjętej w dniu 28 marca 2020 r. ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Antykryzysowa”) zostały przewidziane mechanizmy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców, których dotknął kryzys ekonomiczny wywołany przez epidemię COVID-19.

Na podstawie Ustawy Antykryzysowej pracodawca będzie mógł skorzystać z mechanizmów:

  1. przestoju ekonomicznego; lub
  2. obniżonego wymiaru czasu pracy

Mechanizmy te nie mogą być stosowane łącznie w stosunku do tych samych pracowników.

Warto przy tym wskazać, iż powyższe mechanizmy będą mogły być stosowane wobec pracowników (osób pozostających w stosunku pracy), a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.
 

Spadek obrotów wymogiem stosowania mechanizmów

Aby skorzystać z tych mechanizmów, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

COVID-19 – Nawigator prawny

Nadzwyczajne uwarunkowania wymagają niezwłocznego podejmowania decyzji. W obliczu zagrożenia tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie zapewnić odpowiednią ochronę prawną i ciągłość swojego biznesu.

Dowiedz się więcej

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z okresu po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zastosowanie mechanizmu, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
  • nie mniej niż o 25% z jednego miesiąca w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Miesiąc nie musi odpowiadać miesiącowi kalendarzowemu. Okres porównawczy może zaczynać się w środku miesiąca i w takim przypadku miesiąc liczony jest jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 

Przestój ekonomiczny

Przestój ekonomiczny oznacza sytuację, w której pracownik nie świadczy pracy (np. z powodu zamknięcia zakładu), pozostając w gotowości do jej wykonywania. Pracownik objęty przestojem ekonomicznym będzie mieć prawo do zachowania 50% wynagrodzenia, nie mniejszego jednak niż wynagrodzenie minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Wynagrodzenie przestojowe w razie przestoju ekonomicznego może być dofinansowane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia – 1.300 zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie nie przysługuje jednak do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ok 15.000 złotych.


Obniżony wymiar czasu pracy w myśl Ustawy Antykryzysowej

Wymiar czasu pracy pracownika może zostać ograniczony o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wypłacane po obniżeniu wymiaru etatu wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie takiego pracownika może być dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – około 2.000 zł. Podobnie jak w przypadku przestoju ekonomicznego, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zarabiających powyżej kwoty ok 15.000 złotych.
 

Składki również dofinansowane

Dofinansowanie przysługuje także do składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od świadczeń pomocowych przyznanych w ramach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 

Konieczne porozumienie ze stroną pracowniczą

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe, porozumienie powinno zostać zawarte ze związkami, jeżeli nie – z przedstawicielami pracowników. Nie ma już natomiast możliwości wprowadzenia tych rozwiązań przez pracodawcę samodzielnie.
 

Ustawa Antykryzysowa - pozostałe istotne informacje

Świadczenia pomocowe będą przysługiwały na podstawie umowy zawieranej w następstwie złożenia przez przedsiębiorcę wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku (Rada Ministrów może wydłużyć ten termin w drodze rozporządzenia). 

Do wypłaty i rozliczania świadczeń stosuje się odpowiednio niektóre przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Oznacza to m.in. brak możliwości rozwiązania umów o pracę z pracownikami w okresie pobierania świadczeń oraz przez 3 miesiące po zakończeniu tego okresu.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?