Rozwiązania

Outsourcing (BPS)

Usługi księgowe, podatkowe i płacowo-kadrowe 

Naszym celem jest pomoc klientom w usprawnieniu działalności administracyjnej ich firm. Oferujemy szereg rozwiązań outsourcingowych z zakresu obsługi podatkowej, księgowej i płacowo-kadrowej. Obejmują one całkowity lub częściowy outsourcing funkcji pionu finansowego oraz czasowe oddelegowanie pracowników.

Nasz zespół obsługuje klientów krajowych i zagranicznych działających w różnych branżach. Należą do nich firmy handlowe, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa usługowe, firmy budowlane i deweloperzy, a także banki i fundusze inwestycyjne.

W toku prac outsourcingowych ściśle współpracujemy z naszym zespołem doradców podatkowych, z działem prawnym oraz ekspertami działu doradztwa finansowego, co daje nam możliwość wspierania klientów również w aspektach wykraczających poza wskazane powyżej obszary tematyczne.

Usługi z zakresu outsourcingu księgowego, podatkowego i płacowo-kadrowego są świadczone przy wykorzystaniu wypracowanej przez nas metodologii oraz nowoczesnej technologii, umożliwiających koordynację i przyspieszenie procesu zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji dotyczących działalności firmy.

Nasze usługi obejmują:

Usługi płacowo-kadrowe

Klientom oferujemy usługi umożliwiające sprawną realizację zadań w obszarze płacowo-kadrowym oraz pełne bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych.

Prowadzimy kompleksową obsługę kalkulacji wynagrodzeń i administrację kadrową. W imieniu klienta dokonujemy umownych i ustawowych potrąceń z pensji oraz przygotowujemy wymagane prawem deklaracje oraz raporty. Pracownikom klienta zapewniamy dostęp on-line do wybranych danych płacowo-kadrowych. Zakres proponowanych usług może obejmować również pomoc przy wypłatach wynagrodzeń na konta pracowników lub odpowiednich instytucji.

Usługi naliczania wynagrodzeń obejmują w szczególności:

 • kalkulację wynagrodzeń dla pracowników oraz pozostałych osób zatrudnionych przez klienta;
 • przygotowanie raportów płacowo-kadrowych dla działów HR i finansowego;
 • przygotowanie i składanie deklaracji oraz raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • przygotowanie deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla pracowników (paski płacowe);
 • przygotowanie plików lub informacji niezbędnych do realizacji płatności wynagrodzeń;
 • zgłaszanie pracowników oraz członków ich rodzin dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • przygotowanie rocznych informacji lub deklaracji podatkowych.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej zawiera przede wszystkim:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa pracy;
 • ewidencjonowanie urlopu wypoczynkowego oraz innych nieobecności;
 • monitorowanie ważności obowiązkowych badań lekarskich;
 • monitorowanie ważności szkoleń BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wystawianie świadectw pracy.
Pozostałe usługi

Naszą pasją są sprawy płacowo-kadrowe, więc klientom z przyjemnością proponujemy również inne usługi związane z zatrudnianiem personelu, jak np.:

 • przygotowanie umów o pracę, aneksów, porozumień;
 • obsługa przelewów na konta pracowników oraz odpowiednich instytucji;
 • kontakty z urzędami w sprawach płacowo-kadrowych;
 • pomoc w przypadku kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy;
 • przygotowanie niestandardowych raportów dla celów zarządczych;
 • przygotowanie korekt deklaracji i raportów składanych do ZUS;
 • prowadzenie przeglądów płacowych lub kadrowych;
 • szkolenia pracowników;
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalnej.

Prowadzenie rozliczeń podatkowych

Rejestracja

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta obsługujemy proces rejestracji dla celów podatkowych i statystycznych. Na bieżąco aktualizujemy również dane rejestracyjne.

Przygotowanie deklaracji oraz prowadzenie rejestrów podatkowych

Nasza oferta obejmuje sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych wymaganych przez polskie prawo.

Deklarację dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych sporządzamy przy wykorzystaniu technologii i procesów umożliwiających znaczącą oszczędność związanego z tym czasu i kosztów ponoszonych przez klienta.

Dla potrzeb rozliczenia VAT prowadzimy wymagane przepisami rejestry.

Przeglądy podatkowe

Dla potrzeb klientów zainteresowanych weryfikacją prowadzonych wewnętrznie rozliczeń podatkowych przeprowadzamy przeglądy podatkowe, których celem jest identyfikacja obszarów, w których występują nieprawidłowości (ryzyka podatkowe ewentualnie nieefektywności administracyjne w procesie raportowania podatkowego).

Intrastat

Dla naszych klientów prowadzimy obsługę w zakresie przygotowania deklaracji Intrastat. Pośredniczymy również w kontaktach z organami celnymi.

Usługi księgowe

Księgowość i sprawozdawczość finansowa

Oferujemy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych – w naszym biurze lub u klienta. Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodne z polskimi oraz z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Prowadzone przez nas księgi rachunkowe zapewniają dokładność rozliczeń oraz możliwość raportowania wymaganego przez polskie przepisy prawne.

Doradztwo księgowe

Oferowane przez nas usługi dotyczą również doradztwa w zakresie zagadnień rachunkowych oraz przeglądy struktur i procesów działania księgowości i pionu finansowego. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • zaprojektowanie, wdrożenie i okresową obsługę pionu finansowego klientów (jeżeli w grę wchodzi organizacja tego pionu od podstaw); lub
 • ocenę i optymalizację działania pionu finansowego (w przypadku już istniejącej struktury, która nie spełnia oczekiwań klienta).

Na życzenie klientów przeprowadzamy przeglądy ksiąg rachunkowych. Efektem przeglądów są raporty podsumowujące zidentyfikowane zagadnienia oraz nasze rekomendacje.

Oddelegowanie personelu

Oferujemy usługę, w ramach której delegujemy specjalistów z naszego biura do pracy w pionie finansowym klienta, pod jego bezpośrednim nadzorem. Program ten pomaga w uzupełnieniu okresowych braków kadrowych (np. jeżeli potrzebne jest okresowe zastępstwo dla kontrolera lub dyrektora finansowego albo zwiększenie liczebności kadr w okresie zamykania roku lub w przypadku wdrażania nowych procedur).

Inne usługi

Na życzenie klienta jesteśmy gotowi świadczyć inne usługi outsourcingowe obejmujące między innymi zarządzanie płatnościami oraz rozliczeniami z bankiem.

Kontakt

Tomasz Walczak

Tomasz Walczak

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Tomasz Walczak jest partnerem w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, kieruje Zespołem Usług Księgowych Deloitte w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Eko... Więcej

Robert Gocłowski

Robert Gocłowski

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Robert nadzoruje pracę zespołu płacowo-kadrowego Business Process Solutions Deloitte. Robert jest ekspertem w sprawach z zakresu płac, kadr, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizyc... Więcej

Damian Groński

Damian Groński

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Damian jest doradcą podatkowym, członkiem ACCA oraz Partnerem Associate w zespole Compliance & Reporting Services Deloitte. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz bieżącej ... Więcej