Unia Europejska zrobiła duży krok w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju

Artykuł

Unia Europejska zrobiła duży krok w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju

Nowa dyrektywa CSRD

W ślad za Europejskim Zielonym Ładem i ambitną strategią w zakresie zrównoważonego finansowania, 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany projekt zmian do dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) - pod nazwą: dyrektywa o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

Wprowadzenie nowej dyrektywy ma na celu wypełnienie luki, która istnieje między informacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ujawnianymi przez przedsiębiorstwa podlegające wymogom NFRD, a zapotrzebowaniem na porównywalne, istotne i wiarygodne dane. Zwrócono na to uwagę w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej (KE) dotyczących poprzedniej wersji dyrektywy (NFRD). Obecna regulacja powinna zagwarantować, że informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa umożliwiają uczestnikom rynku finansowego, którzy podlegają rozporządzeniu dotyczącym ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), gromadzenie danych potrzebnych do wypełnienia nowych obowiązków w zakresie przejrzystości (dot. stopnia, w jakim produkty i usługi oferowane przez nie na rynku są uznawane za zrównoważone).

Projekt dot. CSRD wymaga dalszej szczegółowej analizy, jednak już teraz można sformułować pewne kluczowe konkluzje na temat propozycji nowej dyrektywy i jej wymogów:
  • Zakres podmiotów podlegających sprawozdawczości zostałby rozszerzony. Wymogami CSRD objęte byłyby nie tylko spółki giełdowe, ale także wszystkie duże spółki (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw) co znacznie zwiększa zakres podmiotowy w porównaniu z obecną dyrektywą NFRD. W efekcie, zgodnie z projektem, około 49 000 unijnych firm raportowałoby informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w porównaniu z 11 600 przedsiębiorstwami, które są do tego zobligowane obecnie. W przypadku MŚP wymogi byłyby uproszczone, a terminy - przedłużone.
  • Najbardziej fundamentalną zmianą jest propozycja opracowania i przyjęcia unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które byłyby obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw objętych dyrektywą CSRD. Standardy te miałyby być opracowane przez EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej) i określałyby jakie informacje należy ujawniać. Ich przyjęcie następowałoby w drodze aktów delegowanych, przy czym KE konsultowałaby się w tej sprawie również z odpowiednimi europejskimi organami i agencjami nadzoru, Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Audytowego oraz Platformą na rzecz zrównoważonych finansów.
  • Standardy powinny ułatwiać stosowanie odpowiednich aktów prawnych UE - począwszy od rozporządzenia w sprawie taksonomii i rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania. Dodatkowo powinny poszerzać i wspierać międzynarodowe inicjatywy w zakresie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju, uwzględniając prace globalnych inicjatyw normalizacyjnych dotyczących sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju oraz istniejące normy i ramy sprawozdawcze. W szczególności zmiany wprowadzane w skali unijnej będą miały na celu wspieranie globalnej konwergencji i uwzględnią ewentualne standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju opracowane przez Fundację MSSF, a także międzynarodową organizację normalizacyjną Global Reporting Initiative (GRI), Radę Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB), Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), Radę Standardów Ujawniania Informacji dot. Klimatu (CDSB) oraz CDP.
  • Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju zostałyby włączone do Sprawozdań z działalności Zarządu oraz byłyby przygotowywane w formie zdigitalizowanej, zgodnej z formatem elektronicznym XHTML - nadającym się do odczytu maszynowego oraz poddania weryfikacji (na początku na poziomie ograniczonej pewności „limited assurance”, gdzie badanie to przeprowadzałby biegły rewident lub zewnętrzna firma świadcząca usługi atestacyjne, o ile państwo członkowskie podejmie taką decyzję), bez możliwości zwolnienia dla państw członkowskich, od roku 2024 za rok 2023.
  • Wymogi te miałyby bezpośrednie przełożenie na zbiorową odpowiedzialność organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (w tym Komitetu Audytu) przedsiębiorstw w zakresie raportowanych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, zapewniając, że przedsiębiorstwo złożyło sprawozdanie zgodnie z unijnymi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (lub standardami uznanymi przez UE za równoważne).
  • Wymóg ujawniania informacji obejmowałby więcej obszarów sprawozdawczości, w tym model biznesowy i strategię (ich odporność na ryzyka zrównoważonego rozwoju, szanse dot. czynników ESG, plany jednostki mające na celu umożliwienie przekształcenia jej modelu biznesowego i strategii w takie, które będą spójne z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z porozumieniem paryskim), cele, ład korporacyjny, politykę, procesy due diligence w całym łańcuchu wartości, główne rodzaje ryzyka i zarządzanie nimi, wskaźniki oraz proces identyfikacji informacji podlegających ujawnieniu.
  • Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju określałyby informacje, które należy ujawnić w ramach czynników środowiskowych (zgodnych z taksonomią UE), czynników społecznych, w tym czynników dotyczących pracowników i praw człowieka (równych szans, warunków pracy, równości płci, zatrudniania osób niepełnosprawnych, itp.) oraz czynników dotyczących ładu korporacyjnego (etyki biznesu, przeciwdziałania korupcji, kontroli wewnętrznej, itp.)

Na kolejnych etapach dyrektywa CSRD musi przejść pełny proces legislacyjny. Zanim zostanie formalnie przyjęta, będzie poddana debacie i ewentualnym poprawkom w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Proces ten może potrwać kilka miesięcy.

Tego samego dnia (tj. 21 kwietnia 2021 r.) Unia Europejska podjęła również ważne kroki w odniesieniu do Rozporządzenia w sprawie taksonomii, ujawniając ostateczne akty delegowane określające techniczne kryteria, które należy spełnić, aby uznać działalność za „zrównoważoną środowiskowo” w świetle dwóch pierwszych celów środowiskowych: Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych i Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych.

Świadczy to o ambicjach Komisji Europejskiej i wysokim poziomie zaangażowania w realizację strategii na rzecz zrównoważonego finansowania, a także o szybkim postępie prac w tym zakresie.

Więcej informacji na temat Dyrektywy CSRD i kwietniowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego zrównoważonego finansowania można znaleźć tutaj.

1. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2013/34/UE ("dyrektywa o rachunkowości"): Duże jednostki to jednostki, które na dzień bilansowy przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów: a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR; przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR; średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.

2. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych; Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych; Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich; Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym; Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Czy ta strona była pomocna?