Strategia dekarbonizacji, Science Based Targets

Artykuł

Strategia dekarbonizacji

Przedsiębiorstwa definiują cele dekarbonizacji zgodnie z metodologią Science Based Targets Initiative (SBTi)

Listopad 2021

W miarę jak rośnie presja klientów oraz inwestorów na podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wpływu na środowisko, zwiększa się poziom wymagań stawianych kierownictwu firmy. Podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych (eng. GHG - greenhouse gas) we wszystkich trzech zakresach (Scope 1-3), a także świadome zdefiniowanie celów dekarbonizacji wraz z oszacowaniem niezbędnych kosztów na ich realizację.

Czym są cele Science Based Targets („SBT”) oparte o wiedzę naukową?

Cele SBT oparte o wiedzę naukową mają na celu utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2oC w porównaniu do poziomu z lat 1850-1900 (tzw. epoki przedindustrialnej). Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) definiuję metodologię, która wspiera ambitne firmy w ustalaniu celów redukcyjnych i transformacji działalności biznesowej tak, aby dopasować ją do realiów przyszłej gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęte przez firmy cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są uważane za „uzasadnione naukowo”, jeśli są zgodne z tym, co według najnowszych badań klimatycznych jest konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. SBTi jest inicjatywą nawiązaną we współpracy pomiędzy CDP, inicjatywą ONZ Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), oraz World Wide Fund for Nature (WWF), a także jest jednym ze zobowiązań koalicji We Mean Business.

Jaka jest rola Science Based Targets?

Do głównych działań inicjatywy Science Based Targets należy:

 • Definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i definiowania celów neutralności klimatycznej.
 • Zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.
 • Skupianie zespołu ekspertów, który zapewni firmom niezależną ocenę i walidację celów.

Jak wygląda proces aplikacji do inicjatywy Science Based Targets?

Obecnie ponad 2 000 podmiotów z całego świata dołączyło do inicjatyw Science Based Targets. Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Podmioty zainteresowane dołączeniem do inicjatywy przechodzą przez pięciostopniowy proces:

 1. Zobowiązanie – wyrażenie zainteresowania zamiarem wyznaczenia celu opartego o wiedzę naukową w ciągu dwóch lat od wysłania zobowiązania (czas realizacji: do 2 tygodni)
 2. Wypracowanie strategii – wypracowanie strategii dekarbonizacji (w tym celów dekarbonizacji) zgodnej z kryteriami SBTi (czas realizacji: do 3 miesięcy)
 3. Weryfikacja – wysłanie aplikacji w celu walidacji celu przez SBTi (czas realizacji: do 1 miesiąca)
 4. Komunikacja – publiczna publikacja informacji o wyznaczeniu celu zgodnie z metodologią SBT
 5. Ujawnianie – coroczna publikacja emisji organizacji, wraz z informacją o postępie w realizacji przyjętego zobowiązania
   

Podstawowe korzyści z przyjęcia naukowo uzasadnionych wskaźników

W wielu firmach proces wyznaczania docelowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych jest nadal w dużej mierze arbitralny i odwołuje się do już opracowanych planów. Takie podejście ogranicza jednak możliwości rozwoju innowacji, co w efekcie może całkowicie uniemożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu redukcji emisji. Cele zdefiniowanie zgodnie z metodologią SBT stanowią natomiast wyzwanie dla firmy, zmuszają do ciągłej weryfikacji, jaki poziom redukcji są w stanie osiągnąć. Wyznaczenie celów SBT może zatem:

 • umożliwić przyjęcie ambitnych, dopasowanych do uwarunkowań firmy rozwiązań, pozwalających przyspieszyć proces wdrażania przyjętego planu, a nawet zwiększyć jego zasięg,
 • zwiększyć przychody i obniżyć koszty operacyjne dzięki opracowaniu nowych modeli biznesowych oraz niskoemisyjnych procesów, technologii, usług czy produktów.

Wytyczne dotyczące wyznaczania celów SBT są relatywnie elastyczne: firma może zdecydować się na wyznaczenie wskaźników z zakresu 1 (eng. Scope 1) (emisje bezpośrednie) i/lub z zakresu 2 (emisje pośrednie), a także - oddzielnie – z zakresu 3 (emisje pośrednie w łańcuchu dostaw).

Takie podejście może ułatwić:

 • określenie, opartej o wiedzę naukową, krzywej redukcji emisji dla obszarów o największej emisji w łańcuchu wartości, poprawę jakości analiz i możliwości zarządzania emisjami z zakresu 3,
 • rozpoznanie potrzeb nawiązania kontaktu z dostawcami i klientami, zacieśnienia współpracy w celu wspólnej redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.
   

Obserwowany jest proces powszechnego definiowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i ujawniania informacji o postępie realizacji w sprawozdaniach niefinansowych. Podatki od emisji lub system handlu prawami emisji wprowadzono już w czterdziestu krajach. W sumie obejmują one 20 proc. emisji tych gazów w skali globalnej. Aktywny pomiar i zarządzanie danymi dotyczącymi zużycia energii i emisji gazów w firmie - to działania niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu redukcji emisji. Ponadto mogą one ułatwić firmie przygotowanie się na:

 • możliwe zmiany regulacyjne i modyfikację zasad działania, co pozwoli obniżyć koszty i wyeliminować ryzyko reputacyjne związane z takimi zmianami,
 • ryzyko związane z wahaniami cen towarów giełdowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez zastosowanie rozwiązań efektywnościowych i zmianę struktury dostaw energii (źródła odnawialne, umowy długoterminowe).

Wyznaczenie naukowo uzasadnionych wskaźników jest dowodem, że firma ma ambicje i opracowała plan działania zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, adresowany do różnych grup interesariuszy, a jednocześnie wskazuje, że firma ma świadomość zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podejmuje odpowiednie środki, by jej przeciwdziałać. Tego rodzaju inicjatywa może:

 • ułatwić zatrzymywanie pracowników i rekrutację, co pozwoli zmniejszyć koszty rotacji,
 • zwiększyć zaufanie i wiarygodność w oczach inwestorów, klientów, pracowników, organów stanowiących zasady oraz członków społeczności.
   

Wyznaczenie celów opartych o wiedzę naukową jest dowodem, że firma ma ambicje neutralizacji swojej działalności na klimat i opracowała plan działania zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, adresowany do różnych grup interesariuszy, a jednocześnie wskazuje, że ma świadomość zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podejmuje odpowiednie środki, by jej przeciwdziałać.

Tego rodzaju inicjatywa może:

 • ułatwić retencję pracowników i rekrutację najlepszych ekspertów, co pozwoli zmniejszyć koszty rotacji,
 • zwiększyć zaufanie i wiarygodność firmy w oczach inwestorów, klientów, pracowników oraz społeczności.
   

Jak możemy pomóc?

Decyzja dotycząca budowy strategicznego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej, wyznaczenia celów dekarbonizacji oraz oszacowania kosztów ich osiągnięcia - to pierwszy krok w kierunku odpowiedzi na rosnącą presję otoczenia. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o usługach związanych z przeciwdziałaniem skutkom zmiany klimatu i planowaniem zrównoważonego rozwoju prosimy o bezpośredni kontakt.

Czy ta strona była pomocna?