Alert europejski (3/2019) | 18 marca 2019 r.

Analizy

GameInn i INNOSTAL: łącznie 290 mln PLN dla firm na działania B+R

Ruszają pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.

Alert europejski (3/2019) | 18 marca 2019 r.

Przedsiębiorcy w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwoju infrastruktury B+R (Działanie 2.1) oraz kosztów projektów B+R (programy sektorowe GameInn oraz INNOSTAL).

11 marca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.

Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom bez względu na wielkość planującym tworzenie lub rozwój Centrów Badawczo–Rozwojowych poprzez zakup infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Szczegóły konkursu przedstawione zostały w naszym Alercie europejskim 1/2019.

15 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs w ramach Działania 1.2 POIR – Program sektorowy GameINN, w ramach którego dofinansowane mogą być działania B+R dedykowane branży gier wideo oraz ogłosiło konkurs w ramach tego samego działania, skierowany do przemysłu stalowego – INNOSTAL.

Beneficjami dotacji w obu programach mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzić muszą do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać mogą także prace przedwdrożeniowe.

Proces oceny wniosków został zaplanowany tak, aby potencjalni Beneficjenci otrzymali informację w ciągu 90 dni od zamknięcia naboru. Ocena obejmie formalną weryfikację wniosku o dofinansowanie oraz merytoryczną ocenę planowanego projektu, w tym ewaluację charakteru i innowacyjności oczekiwanych rozwiązań. Istotną nową cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów przed panelem ekspertów.

W ramach GameINN i INNOSTAL dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza województwem mazowieckim.  

TERMINY NABORÓW:

 • Działanie 2.1: od 11.03.2019 r. do 30.04.2019 r.
 • GameINN: od 15.03.2019 r. do 14.06.2019 r.
 • INNOSTAL: od 15.05.2019 r. do 18.08.2019 r.

 

Zakres tematyczny GameINN:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny


Zakres tematyczny INNOSTAL:

 • Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania, w tym produkty dedykowane specyficznym branżom m.in. samochodowej, energetycznej, stoczniowej, budowlanej, kolejowej
 • Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej
 • Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu
 • Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego
 • Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska
 • Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne


Wymogi kluczowe:

 • Projekt może trwać maksymalnie 3 lata (GameINN) / 4 lata (INNOSTAL), a okres jego realizacji nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 • Zgodność z zakresem tematycznym konkursu
 • Rozpoczęcie projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali Polski
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację


Koszty kwalifikowane:

 • Wynagrodzenia
 • Koszty podwykonawstwa (do 70%)
 • Aparatura naukowo-badawcza (amortyzacja i odpłatne korzystanie)
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały i surowce, elementy niezbędne do budowy prototypu, promocja)
 • Koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa)

 

Czynniki sukcesu:

 • Adekwatność zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu i odpowiednie zdefiniowanie kamieni milowych
 • Odpowiedni zespół badawczy
 • Adekwatne zasoby techniczne
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP
   

Subskrybuj "Alerty europejskie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?