Alert europejski (2/2019) | 5 marca 2019 r.

Analizy

Szybka Ścieżka – ponad 1 mld PLN wsparcia na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Alert europejski (2/2019) | 5 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”.

Program dedykowany jest wsparciu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, w których zaplanowano co najmniej eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do innowacji produktowej lub procesowej. Wsparciu podlegać mogą także badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe.

Zasady naboru, który rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r., uległy istotnym zmianom w porównaniu do poprzednich edycji konkursów w ramach tego Poddziałania.

Przede wszystkim wnioski o dofinansowanie składać będą w ramach jednego konkursu zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Nowością jest również dopuszczenie do ubiegania się o dotacje konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Ważna i – co najważniejsze pozytywna – zmiana czeka duże firmy – obniżeniu uległa minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: z 5 mln PLN do 2 mln PLN.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zlokalizowane poza województwem mazowieckim.

Nabory podzielone zostały na miesięczne rundy - po każdej z nich rozpoczyna się proces oceny wniosków, dzięki czemu wnioskodawcy szybciej uzyskują informację o ocenie ich aplikacji. Zakłada się, że wyniki danego etapu konkursu powinny być znane nie później, niż 90 dni od jego zamknięcia.

Zmiany wprowadzono również w procedurze oceny: poprawa wniosku na etapie oceny merytorycznej dokonywana jest przed panelem eksperckim.
 

TERMIN NABORU:

od 01.04.2019 r. do 01.07.2019 r.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy bez względu na wielkość
 • Konsorcja przedsiębiorstw
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
   

Alokacja:

1,05 mld PLN, w tym:

 • 700 mln PLN dla MŚP realizujących projekt samodzielnie lub w konsorcjum (bez udziału dużych firm)
 • 350 mln PLN dla dużych firm realizujących projekt samodzielnie lub w konsorcjum
   

Wartość kosztów kwalifikowanych:

 • Minimalna: 1 mln PLN (Projekty realizowane samodzielnie przez MŚP) oraz 2 mln PLN (Pozostałe projekty)
 • Maksymalna: 50 mln EUR
   

Wymogi kluczowe:

 • Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • Całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu, musi przysługiwać wnioskodawcy
 • Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością przynajmniej w skali rynku polskiego
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
 • Rozpoczęcie projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie
   

Koszty kwalifikowane:

 • Wynagrodzenia
 • Koszty podwykonawstwa (do 70%)
 • Aparatura naukowo-badawcza (amortyzacja i odpłatne korzystanie)
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Amortyzacja / dzierżawa budynków i gruntów
 • Pozostałe koszty operacyjne (w tym. m.in. materiały i surowce, elementy na stałe zainstalowane w prototypie, promocja, audyt)
 • Koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa)
   

Czynniki sukcesu:

 • Adekwatność zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu i odpowiednie zdefiniowanie kamieni milowych
 • Odpowiedni zespół badawczy
 • Adekwatne zasoby techniczne
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

Subskrybuj "Alerty europejskie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?