Trendy CSR 2018

Artykuł

Listki CSR Polityki 2020

Znamy tegorocznych zwycięzców

Warszawa, 9 czerwca 2020

Tygodnik POLITYKA wraz z Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 9. zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu rozwiązań wspierających odpowiedzialne zarządzanie w odniesieniu do normy ISO 26000. Odpowiedzialne praktyki zarządcze wydają się szczególnie istotne dla wzmacniania odporności biznesu, w tym łańcuchów wartości, w tych niecodziennych i pełnych wyzwań czasach naznaczonych pandemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2. Tak jak w poprzednich latach przyglądaliśmy się konkretnym działaniom związanym z obszarami takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Jak co roku, inicjatywie towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zaprosiliśmy firmy do podzielenia się dobrym praktykami, które wspierają tym razem realizację Celu 13-tego dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Rok 2019 był szczególny (m.in. strajki klimatyczne, ocena ekspertów Forum Ekonomicznego w Davos, że 5 z 10 najbardziej prawdopodobnych ryzyk dla świata – gospodarek i społeczeństw - związanych jest ze tematami środowiskowymi, etc.) jeżeli chodzi o zintensyfikowanie dyskusji oraz można mieć nadzieję wymiernych działań w obszarze wspierających zmniejszanie negatywnego wpływu na otoczenie naturalne.

Tegoroczną ankietę wypełniło 96 przedsiębiorstw (spadek w stosunku do ub. roku o 15). Kryteria oceny zostały przestawione w ramce [obok]. Najliczniej (ponad 60% zgłoszeń) reprezentowane w przeglądzie branże to finanse, przemysł spożywczy, telekomunikacja i IT, energetyka i ciepłownictwo, handel, farmacja i produkcja kosmetyków i w końcu motoryzacja.

Warto wspomnieć, że kwestionariusz, obejmujący działania podjęte w 2019 roku, uległ odświeżeniu (16 pytań i opcji odpowiedzi), aby lepiej oddać wymagania i oczekiwania względem działań przedsiębiorców jako wkład w bardziej odpowiedzialne i zrównoważenie prowadzenie działalności. Jednocześnie, w tegorocznej edycji nie uległy zmianie szczegółowe kryteria przeglądu. Wprowadzone aktualizacje pytań miał charakter edukacyjny. Jednak od przyszłego roku planowane jest odświeżenie klucza odpowiedzi dla poszczególnych kategorii wyróżnień. W szczególności, nowymi elementami ewaluacji będą działania w kwestiach ochrony klimatu, analiz wpływu na otoczenie, uwzględniania czynników ESG w planowaniu i realizacji działań strategicznych, zarządzaniu ryzykami pozafinansowymi i ujawnianiu danych, wzmacniania różnorodności, przejrzystości oraz wiarygodności w działaniach oraz komunikacji.

Przegląd zgłoszonych ankiet pozwolił wyłonić 68 (73 w 2019 r.) wyróżnionych firm za działania podjęte lub kontynuowane w roku 2019. Złoty Listek CSR POLITYKI otrzymało 14 przedsiębiorstw (13 w roku ub.) i wśród nagrodzonych są nowe podmioty. 16 podmiotów zakwalifikowało się do kategorii Srebrny Listek CSR POLITYKI (19 w 2019 r.), a Biały Listek CSR POLITYKI został nadany 38 podmiotom (41 w 2019 r.). W każdej z klas wyróżnień notujemy zmiany, ale także co istotne widzimy rosnącą dojrzałość rozwiązań zarządczych, które stanowią podstawę tego przeglądu. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i zachęcamy do czerpaniu inspiracji z firm nagrodzonych najwyższymi laurami – srebrem i złotem.