zmiany klimatyczne - Przegląd regulacji dotyczących zmian klimatycznych

Artykuł

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Przegląd regulacji dotyczących zmian klimatycznym

Sustainability Insights 4/2019

Aby spowolnić obecne tempo globalnego ocieplenia, potrzebujemy dużych zmian polityki regulacyjnej, zachowań konsumentów i firm – a wszystko to może zagrozić tradycyjnym modelom biznesowym. Chociaż zrozumienie wpływu, jaki zmiany klimatyczne mogą mieć na biznes, może być początkowo trudne - biorąc pod uwagę, że wiele skutków zmian klimatu nie jest od razu możliwe do ustalenia, a niektóre mogą wystąpić tylko w odległej przyszłości – to pewne jest, że powstała nowa kategoria ryzyka. Ryzyko klimatyczne to coś, z czym mierzą się wszyscy, bez względu na lokalizację, sektor lub status społeczno-ekonomiczny. Obejmuje ryzyka fizyczne, spowodowane samą zmianą klimatu lub brakiem adaptacji do niej oraz ryzyka transformacji, wynikające, oraz innych zmian wynikających ze zmieniających się uwarunkowań zarówno środowiskowych jak i społecznych.

Jedyną szansą na ograniczenia katastroficznych skutków zmian klimatu jest utrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi poniżej niebezpiecznej granicy 2°C, zgodnie z zapisami Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Chcąc osiągnąć ustalone cele, w tym 40 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych, potrzeba ok. 180 mld euro dodatkowych inwestycji rocznie. Kluczową rolę w realizacji tych celów ma do odegrania sektor finansowy, mobilizując do inwestycji kapitał prywatny. Aby pomóc inwestorom w wyborze odpowiednich projektów i przedsiębiorstw pod inwestycje, Unia Europejska podejmuje liczne działania na rzecz tworzenia systemu finansowego wspierającego zrównoważony wzrost.

Celem prac UE jest kompleksowe przemyślenie europejskich ram finansowych oraz uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym w sposób spójny we wszystkich sektorach. To proces, który zaczął się właśnie podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku. 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - najważniejsze daty

Przegląd regulacji dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

12.12.2015: przyjęcie pierwszego w historii powszechnego, prawnie wiążącego światowego porozumienia w dziedzinie klimatu podczas konferencji klimatycznej w Paryżu.

22.12.2016: powołanie przez Komisję Europejską grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania - High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)- której zadaniem było opracowanie kompleksowego zestawu zaleceń dla sektora finansowego w celu wsparcia procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

13.07.2017: Publikacja sprawozdania okresowego HLEG „Finansowanie zrównoważonej gospodarki europejskiej”, które zostało skonsultowane w ramach przeprowadzonej ankiety.

31.01.2018 Przedstawienie sprawozdania końcowego z prac HLEG przedstawiającego kompleksową wizję zrównoważonego finansowania dla Europy. W ramach sprawozdania określono dwie nadrzędne zasady dotyczące europejskiego systemu finansowego: zwiększenie wkładu finansowania w zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zwiększenie stabilności finansowej poprzez uwzględnienie czynników ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. HLEG wskazała również osiem kluczowych zaleceń, które powinny stanowić podstawowe elementy zrównoważonego europejskiego systemu finansowego. Obejmowały one m.in. propozycję systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności ekonomicznych (taxonomy) i sposobu określania pojęcia „zrównoważone”, wprowadzenia unijnego oznakowania dla ekologicznych funduszy inwestycyjnych oraz standardu dotyczącego obligacji ekologicznych, a także rekomendacje w zakresie pełniejszego ujawniania przez instytucje finansowe i przedsiębiorstwa sposobu uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji.

8.03.2018 Publikacja Planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (EC Action Plan on financing sustainable growth) opracowanego na podstawie zaleceń przedstawionych przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania. Plan obejmuje zadania w zakresie:

 • Wypracowanie jasnych wskazówek dla inwestorów, doradców inwestycyjnych dotyczących uwzględniania ryzyka ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Wypracowanie norm dotyczących metody opracowywania wskaźników referencyjnych niskoemisyjności w Unii, które będą wspierać inwestorów w porównywaniu inwestycji nakierowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi
 • Ustanowienia systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności ekonomicznych (taxonomy)

24.05.2018 Ogłoszenie propozycji legislacyjnych - tj. projektów dotyczących rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Propozycje stanowiły pierwszy krok w realizacji Planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Propozycje legislacyjne wspierające realizację celów unii rynków kapitałowych, zakładających powiązanie finansowania z potrzebami gospodarki i agendą UE na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • Projekt Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341.
  Wniosek ma na celu zwiększenie ochrony inwestorów końcowych, klientów poprzez stworzenie spójnych ram dotyczących ujawniania informacji w zakresie uwzględniania ryzyka dotyczącego czynników ESG przez podmioty zarządzające aktywami oraz doradców finansowych. Projekt został zaakceptowany przez Radę UE i oczekuje na tłumaczenie na języki narodowe oraz publikację.
 • Projekt Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność.
  W rozporządzeniu ustanowiono jednolite zasady dotyczące wskaźników referencyjnych w Unii i wprowadzono różne rodzaje wskaźników referencyjnych m.in. dwa wskaźniki niskoemisyjności: wskaźnik łagodzenia zmiany klimatu (ang. EU Climate Transition Benchmark) oraz wskaźnik porozumienia paryskiego (ang. EU Paris-aligned Benchmark).
  Projekt został zaakceptowany przez Radę UE i oczekuje na tłumaczenie na języki narodowe oraz publikację.
 • Projekt Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
  Wniosek ma na celu wskazanie wytycznych dotyczących definicji oraz sposobu określania „zrównoważonych działalności ekonomicznych” tj. określenia co jest ekologiczne. Wniosek wskazuje również, że podmioty zarządzające aktywami i inwestorzy instytucjonalni oferujący zrównoważone produkty inwestycyjne będą musieli wyjaśnić, czy i w jaki, sposób wykorzystali kryteria określone w Wniosku Rozporządzenia. Oznacza to, iż inwestorzy będą musieli ujawnić jaka część ich działań spełnia kryteria wskazanej terminologii.

Przyjęcie całej legislacji może potrwać nawet do połowy 2022.

Lipiec 2018: Powołanie przez KE Technicznej Grupy Ekspertów (Technical Expert Group - TEG)

Styczeń 2019: Publikacja Raportu TEG on Climate-related disclosures

18.06.2019: Publikacja trzech raportów opracowanych przez TEG wskazujących rekomendacje dotyczące taksonomii, standardów zielonych obligacji oraz ujawniania wskaźników klimatycznych i czynników ESG:

 • Report on EU Taxonomy
  Raport obejmuje 67 rodzajów działalności, które mogą się przyczyniać do realizacji łagodzenia zmian klimatycznych jako jednego z 6 określonych celów środowiskowych. Do połowy września br. istniała możliwość opiniowania publikacji.
 • Report on EU green bond standard
 • Report on benchmarks
  Po publikacji raportu istniała możliwość jego opiniowania do początku lipca. Finalna wersja po konsultacjach została opublikowana 30 września.

Czerwiec 2019: Publikacja przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących raportowania informacji dotyczących wpływu na klimat. Wytyczne zostały opracowane na podstawie rekomendacji TEG i Task Force on Climate-related Financial Disclosures1. Są zbiorem wskazówek dla około 6000 spółek giełdowych UE, banków i firm ubezpieczeniowych, które zobligowane są ujawniać informacje niefinansowe na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.
> Przeczytaj więcej o nowych wytycznych na temat raportowania informacji dotyczących wpływu na klimat  

1Grupa powołana przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Sustainability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat) 4 grudnia 2015.
 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.