Czynniki ESG, raportowanie niefinansowe, zrównoważony rozwój

Artykuł

Zarząd powinien wspierać ujawnianie danych niefinansowych, by zwiększyć konkurencyjność firmy

Sustainability Insights (6/2018)

Zrównoważony rozwój, obejmujący kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG), coraz częściej stanowi jeden z głównych punktów na agendzie zarządów firm. I chociaż prawdopodobnie nie wysuwa się na pierwszy plan w strategii biznesowej, ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności firmy.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów tematami z zakresu zrównoważonego rozwoju, coraz ważniejsze stają się kwestie zarządcze (Governance), oraz zobowiązania zarządów do nadzoru nad strategią, ryzykami oraz alokacją kapitału. Trendy rynkowe, presja społeczna i inwestorska związana z transparentnością firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju, wymuszają na firmach chcących osiągnąć swoje cele biznesowe, konieczność wdrożenia usystematyzowanego procesu zarządzania ryzykiem. Uwzględnianie aspektów społecznych, środowiskowych i z zakresu ładu korporacyjnego w ramach systemu zarządzania ryzykiem może usprawnić organizację, a także wspierać decyzje w zakresie efektywnego wykorzystywania zasobów.

Firmy, które nie uwzględnią tych czynników  w ramach prowadzonej działalności, mogą wiele stracić. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że czynniki ESG mają wpływ na zwrot finansowy i stanowią okazję do osiągnięcia długofalowego wzrostu wartości firmy.


Według raportu „Global Risk Report 2018” opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF)[1], jednym z najważniejszych zagrożeń jest zagrożenie środowiskowe. Pięć ryzyk w ramach tej kategorii zostało ocenione powyżej średniej, zarówno pod względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia jak i wpływu w ciągu najbliższych 10 lat.

Według badania przeprowadzonego w 2017 r. na zlecenie Deloitte[2] aspekty z zakresu zrównoważonego rozwoju stanowią jedne z najważniejszych ryzyk stojących przed kadrą zarządzającą.

[1] The Global Risks Report 2018 13th Edition, World Economic Forum, 2018

[2] Deloitte & Touche LLP, Forbes Insights Survey: Taking Aim at Value,  Avoid overconfidence and look again at risk, 2017

 

Pytanie 4: Które ryzyka mają największy wpływ na twoją strategię biznesową? Wybierz trzy najważniejsze czynniki dziś i w perspektywie trzech lat.
 

Transparentny Zarząd

Według 17. edycji ogólnoświatowego badania Edelman Trust Barometer[3], (które bada poziom zaufania do instytucji rządowych, pozarządowych, mediów oraz biznesu), 66% inwestorów wskazało, że w ramach podejmowanych decyzji oraz polecania inwestycji, muszą ufać zarządom danej firmy. Transparentność zarządów w zakresie uwzględniania i ujawniania czynników ESG pozytywnie wpływa na budowanie zaufania. 35% inwestorów wskazało również, że ich firma zmieniła zasady wyboru inwestycji tak, by w większym stopniu uwzględniać ryzyka związane z czynnikami ESG.

[3] 2017 Edelman Trust Barometer, Special Report Institutional Investors

W obliczu rosnącej presji społecznej jednym z najważniejszych zadań zarządów jest zdefiniowanie istotnych ryzyk z zakresu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz ustalenie procesu monitorowania i ujawniania danych w tym zakresie. Ryzyka dotyczące czynników ESG mogą w znaczący sposób wpływać na konkurencyjność firmy, a nawet możliwość dalszego prowadzenia działalności.

- Irena Pichola, Partner, Lider zespołu zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

 

Ważną rolą zarządów firm jest sprawdzanie, czy sposób realizacji strategii oraz procesy zarządzania ryzykiem spełniają oczekiwania interesariuszy, a tym samym przyczyniają się do generowania wartości dla akcjonariuszy.

Zainteresowanie inwestorów kwestiami społecznymi, środowiskowymi, oraz w zakresie ładu organizacyjnego stale rośnie. Według inwestorów, czynniki ESG to ważne informacje na temat wyników i perspektyw organizacji, a ich brak utrudnia wycenę ryzyka. W przypadku braku transparentności oraz spójnego ujawniania danych pozafinansowych, inwestorzy nie mogą skutecznie realizować swoich strategii. Dlatego tak ważna jest rola zarządów w promowaniu ujawniania danych niefinansowych.

 

Czynniki ESG a wartość firmy

Niektórzy członkowie zarządów nie rozumieją, w jaki sposób dbałość o zrównoważony rozwój przekłada się na wynik biznesowy. To dobra okazja do współpracy z kadrą menedżerską przy definiowaniu i aktualizowaniu mapy ryzyk oraz kluczowych interesariuszy, a także omawianiu korzyści związanych z ujawnianiem danych niefinansowych. Przystępując do takich prac, warto zadać sobie następujące pytania:

Irena Pichola

 

Autor :

Marta Orzęcka
Starszy Konsultant w zespole zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.