tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

Buletinele noastre informative vă oferă noutăți cu privire la schimbările recente și cele în curs de aplicare în legislația românească.

Modificarea unor acte normative privind domeniul străinilor și al frontierei

Ordonanța de urgență nr. 25/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei

Modificarea unor acte normative privind regimul de muncă și de ședere al străinilor în România

Legea nr. 28/2024 are în vedere transpunerea Directivei UE 2021/1.883 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, dar și alte modificări privind regimul străinilor.

Reguli complexe pentru asigurarea unui nivel minim global de impozitare de 15%, prevăzute de Legea 431/2023

Aceasta transpune Directiva UE 2022/2523 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni în Uniune (“Directiva 2022/2523”).

Acord în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii

Actul normativ prevede ratificarea Acordului, condițiile și termenii cu privire la aplicabilitatea acestuia.

Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2024

Prin hotărârea publicată se stabilește contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2024.

Modificări ale procedurii de emitere a documentelor portabile A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile

Procedura de emitere a documentelor portabile A1 și certificatelor de atestare a legislației aplicabile se va realiza prin aplicația RODPA1.

Formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

A fost publicat Ordinul care aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 (Declarația unică).

Convenție și Protocol pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor între România și Principatul Liechtenstein

Convenția și Protocolul ce prevede punerea în aplicare a acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial și reglementează relația dintre cele două state privind impozitarea veniturilor obținute de un rezident al unui stat contractant pe teritoriul altui stat contractant.

Modificări ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, introduse prin legea de aprobare

Legea nr. 7/2024 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat introduce o serie de modificări substanțiale asupra cadrului legal aplicabil parteneriatelor de tip public-privat.

Modificările fiscale privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Ordonanța de urgență nr. 115/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 din data de 15 decembrie 2023 și prevede o serie de modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra mai multor taxe și impozite.

Modificări fiscale privind consolidarea disciplinei financiar-fiscale, pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și combaterea evaziunii și fraudei fiscale.

Legea nr. 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 977 în data de 27.10.2023 și prevede o serie de modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra mai multor impozite și taxe, dar și asupra sistemului RO e-Factura, care va intra în vigoare în România începând din 2024.

Modificările fiscale prevăzute de Proiectul de Lege publicat în data de 4 octombrie 2023 de către Ministerul Finanțelor care vizează obligația României de transpunere a Directivei UE 2022/2523 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni în Uniune (“Directiva 2022/2523”).

România ar trebui să asigure transpunerea prevederilor Directivei 2022/2523 în legislația națională și intrarea în vigoare a acesteia până la data de 31 decembrie 2023, urmând ca prevederile să fie aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2024. Subliniem că propunerile sunt în stadiul de proiect și pot suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

Modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009

OUG 82/2023 propune o serie de modificări în organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ce vizează în principal ca toate societățile ce organizează jocuri de noroc (inclusiv online) să fie localizate pe teritoriul României, aceasta fiind o condiție pentru licențiere și autorizare.

Propunerile de modificări fiscale prevăzute de Proiectul de Lege publicat în data de 19 septembrie 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Proiectul de Lege propune o serie de modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra mai multor impozite și taxe, dar și asupra sistemului RO e-Factura așteptat să intre în vigoare în România începând din 2024. Subliniem că propunerile sunt în stadiul de proiect și pot suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

CESOP - Noua raportare la nivelul UE pentru procesatorii de plăți

Sistemul electronic central de informații de plată („CESOP”) este o nouă raportare fiscală la nivelul UE impusă procesatorilor de plăți începând cu 1 ianuarie 2024. Prin această cerință, procesatorii de plăți vor trebui să monitorizeze și să raporteze trimestrial, în format electronic XML, informații privind plățile transfrontaliere la nivel de tranzacție.

Modificări și completări aduse Normelor metodologice care vizează stabilirea condițiilor de aplicare a noilor scutiri de TVA în domeniul medical și alte modificări în domeniul TVA

Hotărârea pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează stabilirea condițiilor de aplicare a noilor scutiri de TVA în domeniul medical (introduse prin Legea nr. 88/2023) și corelarea dispozițiilor Normelor metodologice cu prevederilor Codului Fiscal (introduse prin OG nr. 16/2022) privind majorarea cotei de TVA aplicabilă livrărilor anumitor băuturi nealcoolice, activităților de cazare și serviciilor de restaurant și catering, precum și modificarea plafonului valoric maxim pentru livrarea de locuințe către persoane fizice.

Modificări aduse Legii Societăților nr. 31/1990 privind fuziunile, transformările și divizările transfrontaliere, cu aplicabilitate de la 23 iulie 2023

Modificările aduse Legii Societăților nr. 31/1990 vizează procedura aplicabilă fuziunilor transfrontaliere, precum și reglementarea, cu titlu de noutate, a transformărilor și divizărilor transfrontaliere, cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a societăților și de a asigura o mai mare protecție a asociaților/acționarilor, creditorilor și angajaților societăților implicate în acest tip de operațiuni.

Modificarea modului de calcul al contribuției clawback

Începând cu trimestrul III al anului 2023, contribuția trimestrială reglementată de Ordonanța de urgență 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (contribuția clawback), se va calcula diferențiat în funcție de două tipuri de medicamente (inovative și generice) față de trei tipuri cum este în prezent (inovative, generice și produse pe linii de fabricație din România).

Astfel, se va aplica un regim unitar în funcție de clasificarea medicamentului și nu va mai exista diferențierea pentru medicamentele produse în România.

Scutirea de TVA pentru produse și servicii destinate sectorului medical

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind normele de aplicare a Legii nr. 88/2023 a fost publicat spre dezbatere publică. Legea introduce noi scutiri de TVA cu drept de deducere în domeniul medical cu aplicabilitate începând cu 12 iunie 2023. Cu toate acestea, s-a stabilit că aceste scutiri de TVA se vor aplica în condițiile prevăzute în normele metodologice, care nu au fost disponibile la data intrării în vigoare a legii.

Ordinul ministrului Finanțelor pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile aplicabile operatorilor economici

Prin prezentul ordin se aduc completări la prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr 2.048/2022 prin care a fost implementată Directiva europeană 2.101/2021 potrivit căreia multinaționalele și întreprinderile autonome trebuie să întocmească și să publice un raport cu informații legate de impozitul pe profit, dacă obțin venituri de peste 3.700.000.000 lei la nivel consolidat pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Procedura privind anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 - anularea obligațiilor fiscale aferente reîncadrării tichetelor cadou

Ordinul nr. 906/2023 reglementează pe de-o parte, Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, iar pe de altă parte, Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea. nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, precum şi modalitățile de restituire a acestora.

Comisia Europeană a transmis propunerea legislativă de aprobare a derogării privind emiterea de facturi electronice în relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024

Potrivit acestei propuneri legislative, transmisă spre aprobare Consiliului Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2024, România va putea implementa facturarea electronica obligatorie în toate tranzacțiile realizate de persoanele impozabile în țara noastră (B2B).

Ordinul ministrului Finanțelor pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Potrivit acestui ordin, pot aplica reglementările IFRS și entitățile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice cu capital de stat.

Ordinul ministrului Finanțelor pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

Actul normativ prevede alinierea termenului de păstrare a registrelor contabile obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară cu prevederile din Legea contabilității.

Notificare primită de la autoritățile fiscale de către companiile care au obligația depunerii raportărilor SAF-T

Companiile încadrate în categoria marilor contribuabili începând cu 1 ianuarie 2022 au primit, recent, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) notificări cu privire la depunerea raportărilor SAF-T (declarațiile D406).

Prin aceste notificări, autoritățile fiscale transmit companiilor rugămintea de a întreprinde demersurile necesare astfel încât să depună raportările SAF-T, dat fiind că în prezent nu figurează în evidența organului fiscal cu declarațiile depuse.

Acord în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii

Acordul în domeniul securității sociale și Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia au fost semnate în data de 23 martie 2023, la București. Acestea urmează să fie ratificate prin lege de către Parlamentul României.

Legea privind amnistia fiscală pentru tichetele cadou

Actul normativ prevede faptul că diferențele de obligații fiscale (principale și accesorii) rezultate în urma reîncadrării veniturilor obținute de către persoanele fizice sub formă de tichete cadou de la terțe persoane (altele decât angajatorii acestora) se anulează sau, după caz, se restituite.

Ordinul pentru aprobarea modelului și conținutului „Declarației privind anumite produse din plastic de unică folosință" și a instrucțiunilor de completare și de depunere a acesteia

În data de 15 februarie 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 128 Ordinul nr. 185/2023 care aprobă Declarația privind anumite produse din plastic de unică folosință ce trebuie depusă la Administrația Fondului pentru Mediu, precum și instrucțiunile de completare și depunere ale acesteia.

Actualizarea Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Formularul 112 a fost actualizat pentru a fi compatibil cu prevederile legale aplicabile pentru raportarea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023, inclusiv cu privire la raportarea beneficiilor de tip Stock Option Plan.

Forumul OCDE privind Administrarea Fiscală - Manual privind Gestionarea Procedurilor de Acord Reciproc și a Acordurilor de Preț în Avans Multilaterale

Manualul privind Gestionarea Procedurilor de Acord Reciproc și a Acordurilor de Preț în Avans Multilaterale a fost emis de Forumul OCDE privind Administrarea Fiscală în data de 1 februarie 2023 drept ghid pentru aceste proceduri și modul în care ar putea funcționa, cu scopul de a oferi administrațiilor fiscale și contribuabililor informații de bază privind funcționarea unor astfel de proceduri și de a sugera diferite abordări bazate pe practicile existente ale jurisdicțiilor, însă fără a impune un set de reguli obligatorii.

Ordonanța nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală

Ordonanța vizează transpunerea Directivei Europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal („DAC 7”), care prevede, printre altele, obligațiile de raportare fiscală ale instituțiilor financiare și ale operatorilor de platforme digitale.

Legea care reglementează regimul fiscal aplicabil abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive

Legea 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede faptul că beneficiile acordate de angajatori angajaților sub formă de abonamente pentru utilizarea facilităților sportive nu sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale, în anumite condiții. Noul regimul fiscal pentru aceste beneficii este aplicabil începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

Modificări aduse Legii contabilității și ordonanței privind obligația operatorilor economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale

Prevederile noii reglementări, respectiv Legea nr. 36/2023, publicată în Monitorul Oficial în data de 12 ianuarie 2023, care modifică termenele pentru păstrarea datelor și documentelor contabile, se aplică din data de 15 ianuarie 2023.

Noi modificări și completări la Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse prin Legea 370/2022

Legea aduce modificări în numeroase arii, respectiv impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul cu reținere la sursă, impozite și taxe locale, impozit pe venit, accize și taxe locale.

Legea 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Legea aduce clarificări cu privire la tratamentul fiscal aplicabil sumelor obținute sub formă de bacșiș.

Ordinul comun al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al ministrului Educației, al ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al ministrului Finanțelor privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

A fost publicat noul ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Ordinul anterior a fost abrogat și înlocuit de prezentul Ordin, care a intrat în vigoare la 01.01.2023.

Ordin nou al ministrului Finanțelor privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul aduce o serie de clarificări cu privire la activele utilizate în producție eligibile pentru aplicarea facilității profitului reinvestit.

Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanța aduce modificări semnificative Codului de procedură fiscală, în special în materia controalelor fiscale, printre cele mai importante aspecte reglementate fiind: modificări privind clasele/subclasele de risc rezultate în urma analizei de risc, modificarea regulilor privind solicitările de informații din partea ANAF și fluxul de comunicare cu organul fiscal, schimbarea anumitor reguli de efectuare a inspecției fiscale, emiterea deciziei de impunere provizorii, reglementarea notificării de conformare, modificări privind procedura de verificare documentară, modificări privind controlul antifraudă și verificarea situației fiscale a persoanelor fizice.

Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

A fost publicată noua procedură de punere în aplicare a e-Transport.

Ordin comun al ministrului Finanțelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă

Ordinul detaliază pozițiile tarifare ale bunurilor ce reprezintă îngrășăminte, pesticide, respectiv semințe și materiale de plantat, dar și prestările de servicii pentru care cota de TVA la livrarea pe teritoriul României este 9% începând cu 1 ianuarie 2023.

Ordinul nr. 2518 din data de 15 decembrie 2022 pentru modificarea unor Ordine ale Președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Pe data de 15 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1207, a fost publicat Ordinul privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii. Prin intermediul acestuia sunt menționate și datele de referință privind raportarea SAF-T la nivelul companiilor încadrate în categoria contribuabililor mijlocii.

Publicarea unei noi versiuni a schemei SAF-T ce include modificări care vizează societățile financiar- bancare și cele din domeniul asigurărilor

În data de 19 decembrie 2022 a fost publicată, pe web site-ul ANAF, o nouă schemă SAF-T ce aduce clarificări și elemente de noutate asupra raportării, în special pentru companiile din domeniile financiar-bancar și asigurări.

Valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată va crește în 2023, iar modelul-cadru de contract individual de muncă suferă modificări

Prin Hotărârea nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cuantumul salariului minim a fost modificat la suma de 3.000 de lei, iar prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă au fost modificate o parte dintre elementele care trebuie în mod obligatoriu să se regăsească în cuprinsul oricărui contract de muncă și au fost introduse elemente noi.

Obligativitatea înregistrării contractelor de locațiune și procedura aferentă

În data de 5 decembrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1164, Ordinul nr. 2031/2022 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Aprobarea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023

În data de 9 decembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1186, Hotărârea nr. 1448/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023.

Modificări aduse legislației cu privire la unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În data de 9 decembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1186, Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Completări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale

Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.900/2022, publicat în Monitorul Oficial din 20 octombrie 2022, completează măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, respectiv tratamentul contabil al capitalizării costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023.

Modificări și completări ale regulilor aplicabile în privința sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

În data de 07 octombrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 979 HG nr. 1214/05.10.2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Principala modificare de interes imediat constă în amânarea datei de la care devine obligatoriu, de la 1 octombrie 2022 până la 30 noiembrie 2023.

Modificări aduse Codului Muncii

În data de 19 octombrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Modificările vizează transpunerea dispozițiilor Directivei 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană și ale Directivei 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Noile condiţii pe care trebuie să le îndeplinească activităţile de cercetare-dezvoltare pentru a fi eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal

Completări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Transpunerea a Directivei europene 2.101/2021 în România, prin care multinaționalele și întreprinderile autonome trebuie să întocmească și să publice un raport cu informații legate de impozitul pe profit, dacă obțin venituri de peste 750 de milioane de euro în fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive

Procedura privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care obțin venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă care echivalează sau depășesc cumulat salariul de bază minim brut pe țară

În data de 16 august 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 807 Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Noi oportunități de finanțare reprezentate de acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare

La data de 4 august 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 776 Hotărârea Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare (”HG 959/2022”).

Noua reglementare vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat, privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în unele sectoare economice relevante.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, cu o alocare bugetară maximă anuală de 150 de milioane de euro.

Introducerea posibilității de transmitere prin curier a permiselor de ședere/avizelor de muncă

Inspectoratul General pentru Imigrări va avea opțiunea de a transmite, la cerere, prin curier, avizele de muncă și permisele de ședere , către angajatori, respectiv cetățeni străini care locuiesc în România, conform legii recent adoptate.

Stabilirea condițiilor în care se va realiza accesul gratuit la informațiile din sistemul de cadastru și carte funciară

Emis în aplicarea unor dispoziții din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, Ordinul stabilește condițiile de acces gratuit la date și informații din sistemul de cadastru și carte funciară pentru o serie de categorii profesionale și entități din sectorul privat și public.

Modificările prevăzute în Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar – fiscale

Ordonanța aduce modificări în numeroase arii, respectiv impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul cu reținere la sursă, impozite și taxe locale, impozitul Horeca, impozit pe venit și taxa pe valoarea adăugată.

Ordinul nr. 1525/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

Ordinul aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale și aduce clarificări cu privire la condițiile ce ar trebui îndeplinite atât de către angajator (cum ar fi metoda de calcul pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală aferent activități eligibile), dar și la nivel de angajat, mai ales pentru situațiile specifice (pentru contracte de internship, ucenicie, zilieri).

Ordinul nr. 1528/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

Ordinul aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale, introduce posibilitatea de a opta pentru plata contribuției de asigurări sociale la fondul de pensii privat și aduce modificări cu privire la metoda de calcul pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală.

Legea 187/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Principala modificare se referă la majorarea valorii nominale a unui tichet de masă la valoarea maximă de 30 lei.

Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici privind arhivarea statelor de salarii, publicate în Monitorul Oficial

În data de 04 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 668/04.07.2022 Legea nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, privind micșorarea perioadei de arhivare a statelor de salarii de la 50 de ani la 5 ani .

Ordinul privind aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport a fost publicat în Monitorul Oficial 656 din data de 30 iunie 2022.

Acest ordin clarifică modalitatea de raportare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, precum și categoriile de vehicule care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport.

În Monitorul Oficial 657 din data de 30 iunie 2022 s-a publicat Ordonanța de urgență care prevede susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină, modificări în cazul Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și abrogarea art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativ.

O prevedere importantă cuprinsă în această ordonanță este cea referitoare la modificarea termenului de aplicare a sancțiunilor în cazul RO e-Transport. Deși raportarea în acest sistem rămâne obligatorie începând cu data de 1 iulie 2022, neraportarea sau raportarea incorectă în sistem a acestor transporturi nu va fi sancționată până la data de 1 octombrie 2022.

Noi modificări în domeniul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, menite să clarifice aspecte care au ridicat multiple întrebări în practică

Ordonanța are ca obiectiv clarificarea unor aspecte care au generat blocaje în piața funciară și respectiv remedierea unor deficiențe de aplicare a legii. În principal, Ordonanța aduce o serie de clarificări cu privire la obligația calculării, reținerii, virării și declarării impozitului de 80%, precum și stabilirea bugetelor la care acest impozit se constituie ca venit.

Legea nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarea unor aspecte privind determinarea și raportarea impozitului pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Introducerea unor măsuri fiscale în legătura cu modificarea cuantumului salarial pentru angajații care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, la locul de muncă de bază, remunerați la nivelul salariului minim brut lunar garantat în plată, și a unei noi obligații de raportare fiscală pentru furnizorii de servicii poștale cu trimitere contra ramburs

Noi obligații privind emiterea și transmiterea facturilor electronice

Principala modificare adusă sistemului de facturare electronică se referă la obligația peroanelor impozabile stabilite în România de a emite și transmite facturile în relația B2G prin sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura.

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificarea salarului minim pentru angajații din sectorul agricol și industria alimentară și acordarea de noi facilități fiscale pe modelul celor aplicabile deja pentru angajații și angajatorii din sectorul construcții.

Modificarea procedurilor de obținere a avizelor de muncă și a vizelor de lungă ședere pentru cetățenii străini

Principalele modificări aduse legislației imigrării constau în eliminarea obligației de depunere a cererilor pentru obținerea avizelor de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări din raza teritorială și prelungirea valabilității acestora, în scopul obținerii vizelor de lungă ședere

Adoptarea propunerii de prelungire a perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă

Modificarea are în vedere prelungirea aplicării sistemului de taxare inversă pentru livrările și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA.

Publicarea Ordinului Președintelui ANAF prin care sunt stabilite bunurile încadrate ca având risc fiscal ridicat, care fac obiectul raportării în sistemul național RO e-Transport

Ordinul are în vedere bunurile transportate pe cale rutieră al căror transport va fi raportat în sistemul RO e-Transport.

România transpune Directiva (UE) 2019/ 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

Legea nr. 81/2022, care transpune directiva, vizează implementarea unui mecanism de protecție a furnizorilor vulnerabili în raport cu operatorii economici cu o putere de negociere mare din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Ordonanța de Urgență pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național (RO e-transport)

Ordonanța de Urgență stabilește tipurile de transporturi care se vor monitoriza, categoriile de contribuabili/plătitori care sunt obligate să declare în sistemul RO-e transport, termenele de transmitere, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor.

Lege pentru anularea unor obligații fiscale și modificarea unor acte normative

A fost adoptată legea care prevede anularea unor obligații fiscale și aduce clarificări pentru regimul fiscal aplicabil diurnelor.

Activarea protecției temporare în România

Hotărârea nr. 367 stabilește condițiile de asigurare a protecției temporare și categoriile de persoane eligibile pentru această facilitate în România

Ordin al președintelui ANAF care conține clarificări cu privire la obligația de transmitere a fișierului SAF-T

Ordinul conține detalii cu privire la natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal (SAF-T)

Ordinul al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului declarației 101 „Declarație privind impozitul pe profit”

Formularul a fost actualizat pentru a ține cont de cele mai recente prevederi privind reducerile de impozit pe profit disponibile contribuabililor

Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

Ordonanța de Urgență nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 în data de 8 martie 2022, aduce o serie de modificări și completări Codului fiscal, precum și altor acte normative, cu scopul de a stabili mai multe măsuri de sprijin și de asistență umanitară în contextul conflictului armat din Ucraina.

Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale pentru aprobarea procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

Ordinul conține procedura de încadrare în muncă pentru cetățenii ucraineni care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională și experiența în activitate.

Ordonanța nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la transporturile rutiere

În data de 3 februarie 2022 a intrat in vigoare Ordonanța de Guvern nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la transporturile rutiere, care modifică inclusiv Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

CJUE decide din nou includerea în sfera TVA a “sancțiunilor” contractuale

Pe 20 ianuarie 2022 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis hotărârea în cauza C-90/20, Apcoa Parking Danmark A/S, prin care a decis că taxele de control percepute în cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor generale de utilizare a parcărilor administrate trebuie considerate drept contrapartida unei prestări de servicii efectuate cu titlu oneros și supusă ca atare taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen

Vineri, 28 ianuarie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 092 din 28.01.2022 Ordonanța 4/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene

Luni, 31 ianuarie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 097 din 31.01.2022 Ordonanța 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cât și privind contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016.

Noua ediție a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale

Joi, 20 ianuarie 2022, a fost publicată Noua ediție a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE pentru societățile multinaționale și pentru administrațiile fiscale.

Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022

Vineri, 28 ianuarie 2022, a fost publicată Hotărârea Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022.

Ordinul nr. 77/2022 pentru modificarea Ordinului nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (modificarea declarației D394)

Luni, 31 ianuarie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 095 / 31.01.2021 Ordinul nr. 77/2022 pentru modificarea Ordinului nr. 3769/2015.

Noua hartă a ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 2022-2027

Începând cu 1 ianuarie 2022, în baza Orientărilor revizuite privind ajutoarele regionale pentru perioada 2022-2027 și a noii hărți a ajutoarelor regionale pentru România, vor fi aplicabile noi intensități ale ajutoarelor de stat.

Introducerea unei noi categorii de viză pentru cetățenii străini – nomazii digitali. Principalele modificări aduse Ordonanței de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Se introduce o nouă categorie de viză, respectiv cea pentru nomazii digitali, reprezentând străinii care pot lucra de la distanță prin intermediul tehnologiei și doresc să locuiască temporar pe teritoriul României.

Ordinul privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B 

În data de 10 ianuarie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 27/10.01.2022 Ordinul privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B.

 

Ordinul pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În data de 10 ianuarie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 27/10.01.2022 Ordinul pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Legea nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017, a fost promulgată.

Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nr. 130/2021 (denumită în continuare „OUG 130/2021”)

În data de 18 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 OUG 130/2021, care introduce o serie de amendamente Codului Fiscal și altor acte normative (cum ar fi legea evaziunii fiscale, reglementarea unor acte normative privind amnistia fiscală, legea biletelor de valoare, Codul muncii etc.).

 

Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumită în continuare „Legea 301/2021”)

În data de 17 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1195 Legea nr. 301/2021, care introduce o serie de amendamente Codului Fiscal (cum ar fi regimul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit și impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal).

Raportarea SAF-T a fost introdusă în legislația fiscală prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1783/9.11.2021

În data de 9 noiembrie 2021 a fost publicată legislația secundară ce reglementează implementarea raportării SAF-T (Standard Audit File for Tax) în România, raportare ce devine obligatorie, în mod etapizat, de la 1 ianuarie 2022. În acest sens, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1073/9.11.2021 Ordinul președintelui ANAF nr. 1783/9.11.2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal (fișierul „SAF-T”), modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, termenele de transmitere și datele de la care categoriile de contribuabili sunt obligate să transmită fișierul SAF-T.

Noi reglementări aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, publicate în Monitorul Oficial

În data de 20 octombrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 999/20.10.2021 Ordinul nr. 1240/04.10.2021 al ministrului finanțelor privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic .

 

Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici publicate în Monitorul Oficial

În data de 22 octombrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.012/2021 II.  Ordin al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Ordonanța de urgență privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

România implementează Directiva UE privind facturarea electronică prin OUG nr. 120/2021, publicată în  Monitorul Oficial nr. 960/07.10.2021. Ordonanța descrie modalitatea de funcționare a sistemului electronic de facturare și trasează regulile generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturilor electronice.

Reformă majoră a sistemului fiscal internațional

Acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 04.10.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 945 Ordonanța de urgență nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 110/2021”). Printre cele mai importante aspecte, noul act normativ reglementează condițiile în care se acordă zile libere pentru părinți începând cu 4 octombrie 2021 și până la finalul anului școlar 2021-2022.

Noi măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale stabilite în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 04.10.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 945 Ordonanța de urgență nr. 111/2021 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și a altor categorii sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV–2 („OUG nr. 111/2021”). Printre cele mai importante aspecte, actul normativ reglementează acordarea de sprijin financiar în perioada 4 octombrie 2021-31 decembrie 2021.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2022

În data de 5.10.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 950 Hotărârea Guvernului nr. 1,071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Noi modificări asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicate în Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021

În Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021 a fost publicată Ordonanța nr. 8 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 11 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021

În data de 12 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 780, Hotărârea de Guvern nr. 836/2021 prin care se suplimentează numărul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

În data de 20 august 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 802/20.08.2021, Ordinul nr. 1251 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se introduc anumite indemnizații potrivit OUG 30/2020 și OUG 132/2020 ce vor face obiectul stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice. 

Modificări și completări privind reglementarea unor aspecte contabile și pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021

Ordinul 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14.07.2021. Acesta modifică si completează ordinul ministrului Finanțelor Publice, nr. 1802/2014, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, prin care se extinde aria de aplicabilitate a reglementărilor contabile statutare și se stabilesc cerințe referitoare la primul an de aplicare a reglementărilor contabile, cât și ulterior acestuia, pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 15.07.2021 a fost publicat ordinul 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 și prin OMFP nr. 2.844/2016 și care, în exercițiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă cel puțin egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Începând cu 1 iulie 2021, în contextul punerii în aplicare a noilor reguli europene de TVA incluse în pachetul privind comerțul electronic, sistemul One Stop Shop („OSS”) devine operațional în România.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2021 publicată în Monitorul Oficial în data de 28 iunie 2021, ce vizează modificarea Codului fiscal, transpune în legislația internă noile prevederi europene de TVA privind comerțul electronic.

Autoritățile au adoptat Ordonanța de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Printre cele mai relevante aspecte, OUG 19/2021 reglementează:
• Prelungirea anumitor măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19 (prevăzute inițial în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020), inclusiv o extindere a amnistiei fiscale prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.
• Modificări cu privire la Legea nr. 227/2020 privind Codul Fiscal;
• Noi reglementări fiscale privind educația timpurie.

Platformele digitale în vizor: noi reguli de raportare de la Uniunea Europeană. Consiliul European a adoptat directiva privind extinderea schimbului automat de informații asupra operatorilor de platforme digitale (DAC7) 

Consiliul European a adoptat în 22 martie 2021 modificarea Directivei de cooperare administrativă în domeniul fiscal (DAC7), extinzând scopul schimbului automat de informații și asupra vânzărilor prin intermediul platformelor digitale. Noile reguli se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2023.

Platformele digitale în vizor: noi reguli de raportare de la Uniunea Europeană. Consiliul European a adoptat directiva privind extinderea schimbului automat de informații asupra operatorilor de platforme digitale (DAC7) 

Consiliul European a adoptat în 22 martie 2021 modificarea Directivei de cooperare administrativă în domeniul fiscal (DAC7), extinzând scopul schimbului automat de informații și asupra vânzărilor prin intermediul platformelor digitale. Noile reguli se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2023.

În data de 26 februarie 2021 a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, ținând cont de necesitatea efectuării unor corelări legislative în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale.

I. Completări ale prevederilor Codului Muncii privind suspendarea sau reducerea temporară a activității angajatorului, introduse prin Legea nr. 298/2020
În data de 24 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1293/24.12.2020 Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
II. Guvernul a extins aplicabilitatea unor măsuri de sprijin acordate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.
III. Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 a fost aprobat
În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020, Hotărârea nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.
IV. Noi prevederi fiscale aduse prin Ordonanța de urgență nr. 226/2020
În data de 31 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332/31.12.2020, Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Noi modificări publicate asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În data de 21 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1266 și nr. 1269/21.12.2020, Legea nr. 295 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și Legea nr. 296 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Forma actuală publicată în Monitorul Oficial nu aduce modificări de substanță comparativ cu proiectele celor două Legi. Astfel, printre cele mai importante aspecte reglementate se regăsesc:
o aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale.
o aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

Noutăți privind măsurile de protecție socială și de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
În data de 7 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1189/07.12.2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea ocupării forței de muncă (în continuare „OUG nr. 211/2020”).
De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 1201/09.12.2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „Legea nr. 282/2020”).
Aceste acte normative reglementează prelungirea aplicării unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală, dar și unele modificări și completări privind acordarea acestora.
Recomandările OCDE cu privire la implicațiile pandemiei Covid-19 asupra prețurilor de transfer
În data de 18 decembrie, pe site-ul OCDE a fost publicat un raport cu privire la implicațiile pandemiei Covid-19 asupra prețurilor de transfer (denumit în continuare „Recomandările OCDE”). Recomandările OCDE oferă comentarii cu privire la aplicarea principiului valorii de piață în contextul pandemiei, din patru perspective: (i) realizarea analizei de comparabilitate; (ii) alocarea pierderilor și costurilor specifice generate de pandemia Covid-19; (iii) tratamentul programelor de asistență guvernamentală; și (iv) implicațiile pandemiei Covid-19 asupra acordurilor de preț in avans.
Raportul publicat menționează că aceste comentarii trebuie privite în strânsă legătură cu Ghidul OCDE , nu ca înlocuire/revizuire a acestuia. Prin urmare, autoritățile fiscale și contribuabilii trebuie să urmărească în continuare și prevederile Ghidului OCDE.
În cele ce urmează se regăsește un rezumat al prevederilor incluse în documentul emis de către OCDE.

Parlamentul a adoptat două proiecte de lege pentru modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

În data de 24 noiembrie 2020 au fost adoptate de către Camera Deputaților Proiectul de Lege PL-x 478/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Proiectul de Lege PL-x 477/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Aceste proiecte vizează în principal aspecte ce țin de definirea anumitor termeni, de impozitul pe profit, de taxa pe valoarea adăugată, accize, de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau de impozitele și taxele locale, precum și aspecte de procedură fiscală, cele mai importante aflându-se în procedura legislativă de mai bine de 3 ani.

Guvernul reglementează măsurile de ședere și intrare în România aplicabile în cazul unui Brexit cu Acord
În data de 25 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1132/25.11.2020 Ordonanța de urgență nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

În data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1104/19.11.2020, Ordinul 3.896 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central („Ordinul 3.896/2020”).

Modificări ale Codului Fiscal aduse de Legea nr. 239/2020
În data de 6 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1041/2020 Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aceste modificări vizează prevederi referitoare la impozitul pe profit și impozitului pe venit, ce au intrat în vigoare din 9 noiembrie 2020. Astfel, se introduc o serie de reglementări în ceea ce privește veniturile și cheltuielile rezultate din educația timpurie și din învățământul profesional și tehnic, învățământul dual preuniversitar și universitar.

Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
În data de 26 octombrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 988/26.10.2020, Ordonanța de Urgență nr. 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene („OUG 181/2020”).
Printre cele mai importante aspecte reglementate de OUG 181/2020 se regăsesc următoarele:

• Noi prevederi cu privire la înlesnirea la plată (eșalonarea la plată) pentru obligațiile bugetare datorate începând cu data declarării stării de urgență (16.03.2020), administrate de organul fiscal central;

• Scutire pentru impozitul specific HoReCa datorat până la data de 31 decembrie 2020;

• Extinderea termenului până la care autoritățile publice pot acorda reduceri și/sau scutiri privind impozitul/taxa pe cădiri;

• Suspendarea aplicării sancțiunii pentru neconectarea aparatelor electronice de marcat cu sistemul informatic al ANAF;

• Extinderea termenului privind restructurarea obligațiilor fiscale prevăzute de OG 6/2019;

• Tratamentul fiscal favorabil aplicabil testelor de depistare a COVID-19;

• Prorogarea unor termene, în vederea continuării pachetului de măsuri adoptate cu ocazia pandemiei.

Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot obține pensia pentru limită de vârstă prin plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani
Noi măsuri privind trecerea frontierei de stat a României de către lucrătorii frontalieri
Aceste noutăți legislative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 883, nr. 884 din septembrie 2020.

Noi exceptări aplicabile cetățenilor străini privind încadrarea în muncă pe teritoriul României
Aprobarea procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru zile libere pentru părinții ce vor supraveghea copiii, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Publicarea modalității de acordare a sprijinului financiar destinat salariaților și angajatorilor în vederea achiziționării unor bunuri în contextul situației epidemiologice
Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020
Publicarea modelelor documentelor necesare pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate ca măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
Aceste noutăți legislative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 832, nr. 836, nr. 842 și nr. 850 din septembrie 2020.

Măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
În cursul zilei de vineri, 4 septembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 817, Ordonanța de Urgență (“OUG”) nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.
Conform acesteia, se dorește reducerea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitului specific în funcție de nivelul capitalului propriu/ creșterea anuală de capital propriu. De asemenea, se aduc completări Ordonanței de Urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale în ceea ce privește acordarea de bonificații pentru anul 2020 contribuabililor plătitori de impozit pe profit.

Publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgenţă privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.
Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.
Aceste noutăți legislative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 28.08.2020, respectiv nr. 794 din data de 31.08.2020.

Modificări aduse declarației 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
În data de 21 august 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 764, Partea I, Ordinul președintelui ANAF nr. 3281/2020 de modificare a Ordinului președintelui ANAF nr. 3769/2015.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, precum și a decretului pentru promulgarea acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial
Modificarea acestei Legi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736 din data de 13.08.2020.

Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii forței de muncă
În data de 10 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV–2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „OUG 132/2020”).

Printre cele mai importante aspecte, actul normativ reglementează acordarea unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală.

Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii forței de muncă
În data de 10 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV–2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „OUG 132/2020”).

Printre cele mai importante aspecte, actul normativ reglementează acordarea unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală.

O nouă amânare a datei limită pentru depunerea declaraţiilor fizice către AFM, noi criterii aplicabile pungilor biodegradabile şi amnistia fiscală aplicabilă şi contribuţiilor către AFM
Săptămâna aceasta, Administraţia Fondului pentru Mediu a amânat termenul limită de depunere a declaraţiilor în format fizic. Astfel, noua dată este de 25 octombrie 2020 aferentă perioadei de raportare septembrie 2020.
În 29 iulie 2020 au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2020, pentru care nu se aplică ecotaxă.
De amnistia fiscală aplicabilă accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale pot beneficia şi societăţile care înregistrează obligaţii de plată la Administraţia Fondului pentru Mediu.

Credit fiscal acordat pentru aparatele de marcat electronice fiscale achiziționate începând cu anul 2018

În cursul zilei de vineri, 24 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659, Legea nr. 153 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
Conform acesteia, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozit specific sau impozit pe venit beneficiază de credit fiscal pentru costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune începând cu 1 august 2020. Creditul fiscal se aplică și pentru aparatele de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, 2019 sau în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a acestei legi.

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

În contextul măsurilor fiscale adoptate de autorități în luna mai prin OUG 69/2020, menite sa ajute contribuabilii să depășească mai ușor problemele generate de COVID-19, în 20 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2.100 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
Astfel, Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii pune în aplicare mecanismul stabilit anterior prin OUG 69/2020, reglementând urmatoarele aspecte:
- Debitorii ce pot beneficia de aceste facilități fiscale;
- Categoriile de obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
- Pașii ce trebuie urmați pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale;
- Situații particulare ale debitorilor.

Modificări și completări importante aduse Ordinului 103/2016 privind justificarea scutirilor de TVA
Modificările și completările aduse Ordinului 103/2016 în data de 17 iulie 2020 urmăresc alinierea legislației naționale cu regulile europene aplicabile de la 1 ianuarie tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri, corelarea regulilor de TVA pentru exporturi cu prevederile vamale, precum și implementarea unor decizii CJUE cu privire la scutirile de TVA.
Pe scurt, modificările vizează următoarele aspecte:
- implementarea de noi reguli pentru justificarea transportului european în cazul livrărilor intra-comunitare de bunuri;
- alinierea regulilor pentru aplicarea scutirii de TVA la export cu prevederile vamale prin prisma documentelor justificative;
- extinderea perioadei în care se pot obține documentele pentru justificarea scutirilor de TVA de la 90 la 150 de zile;
- clarificarea unor scutiri de TVA ca urmare a cazurilor recent judecate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

DAC 6 – România a adoptat prorogarea termenelor de raportare și a schimbului automat de informații în domeniul fiscal cu 6 luni
În data de 1 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 579 Ordonanța de urgență nr. 107/2020 care aduce modificări asupra Ordonanței nr. 5/2020, în sensul prorogării cu 6 luni a termenele de raportare a tranzacțiilor cu risc fiscal, instituite ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/822 în România.

I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene în contextul COVID-19
În data de 25 iunie, 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 551, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind instituirea unor măsuri fiscale, pentru modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”).
II. Amânarea termenelor de raportare stabilite prin Directiva (UE) 2018/822 („DAC 6”, „Directiva”)
În data de 24 iunie 2020, prin intermediul Directivei (UE) 2020/876, Consiliul UE a ajuns la un acord referitor la amânarea opțională a termenelor de raportare cu 6 luni, stabilite prin Directiva (UE) 2018/822 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării, statele membre putând opta pentru amânarea termenelor de raportare până la începutul anului 2021.

I. Noi reglementări privind viza anuală aplicabilă autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu
Ordinul 1150/2020 aduce noi obligaţii importante în sarcina deţinătorilor de Autorizaţii de Mediu şi Autorizaţii Integrate de Mediu, prin aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale.

II. CJUE circumstanțiază regimul aplicabil în cazul mostrelor de medicamente oferite profesioniștilor din domeniul sănătății
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a statuat prin Hotărârea C‑786/18 („Hotărârea”) dată în examinarea unei trimiteri preliminare, faptul că în materia publicității medicamentelor, mai specific în cazul furnizării de mostre gratuite, întreprinderile farmaceutice nu pot distribui către farmaciști medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală.

I. Ordinul 456/2020 privind procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III, alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost publicat în Monitorul Oficial

II. O.U.G. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de
I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante și a unor facilități fiscaleasistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții a fost publicată

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale ale ANAF "

II. Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea noului formular al declarației unice și alte modificări în ceea ce privește declararea veniturilor private

IV. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante și a unor facilități fiscale

II. Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea noului formular al declarației unice și alte modificări în ceea ce privește declararea veniturilor private

IV. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

I. Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19
În data de 21 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425, Legea numărul 62/2020 privind
aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62”).

II. Modificări aduse formularului 112
În data de 21 mai 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 426 noul model al formularului 112 -
”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate”.

I. Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

II. Autoritățile au prelungit anumite măsuri de protecție socială, au emis norme pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

III. Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă

Autoritățile intenționează legiferarea unor măsuri fiscale care să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19
Așa cum au menționat reprezentanți ai autorităților, precum și în urma unor comunicate de presa apărute ulterior ședinței de Guvern din 7 mai 2020, Guvernul României intenționează să legifereze mai multe măsuri ce vizează acordarea unor facilități pentru contribuabili, scopul fiind acela de a trece mai ușor peste problemele rezultate în urma pandemiei COVID-19.

Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19
În data de 16 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48 („OUG nr. 48/2020”) privind unele măsuri financiar-fiscale.

Noul Regulament nr. 7/2020 emis Autoritatea de Supraveghere Financiară privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative

Ordonanță privind modificarea Legii privind acordarea unor zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
O nouă Ordonanță pentru modificarea Legii 19/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din
data de 03 aprilie 2020.

Amânarea rambursării ratelor scadente conform OUG 37/2020 și normelor de aplicare: procedură, criterii de eligibilitate, neclarități și probleme de aplicare în practică

Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19
I. Ordonanța de urgență nr. 33/2019 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor
acte normative
II. Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
III. Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea
valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea COVID-19
IV. Ordinul nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara
teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției
afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

Măsuri legislative adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19
I. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19;
II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
III. Hotărârea Guvernului nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Măsuri luate de Administrația Fondului pentru Mediu în contextul pandemiei cu Covid-19
Având în vedere situația dificilă cu care operatorii economici se confruntă în contextul răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”) a adoptat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Decizie CJUE cu potențial impact pentru companii din diverse industrii: Se datorează TVA pentru rambursarea costurilor aferente detașării de personal de la societatea-mamă la filială

Lege privind acordarea unor zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, În situația închiderii temporare a unităților deînvățământ

Propuneri pentru modificarea Ordinului 103/2016 privind justificarea scutirilor de TVA
În data de 20 februarie 2020, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicată propunerea autorităților fiscale din România pentru modificarea și completarea Ordinului 103/2016 privind justificarea scutirii de TVA la livrări intra-comunitare de bunuri și exporturi. Pe scurt, proiectul de ordin are în vedere:
- implementarea de noi reguli pentru justificarea transportului european în cazul livrărilor intra-comunitare de bunuri;
- alinierea regulilor pentru aplicarea scutirii de TVA la export cu prevederile vamale prin prisma documentelor justificative;
- extinderea perioadei în care se pot obține documentele pentru justificarea scutirilor de TVA de la 90 la 150 de zile;
- clarificarea unor scutiri de TVA ca urmare a cazurilor recent judecate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

OECD a publicat Recomandările privind prețurile de transfer
pentru tranzacțiile financiare

În data de 11 februarie 2020, OECD a publicat Recomandările privind prețurile
de transfer pentru tranzacțiile financiare. Acestea vin în completarea Acțiunilor
BEPS 4, 8-10, fiind transpuse ca un nou capitol în Ghidul OCDE privind prețurile
de transfer, Capitolul X.

Autoritatea pentru Digitalizarea României. Revitalizarea
modernizării administrației publice?

Joi, 13 februarie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea
de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru
Digitalizarea României („ADR”). Noua autoritate își va asuma rolul de a realiza și
coordona implementarea strategiilor și politicilor publice privind transformarea
digitală a administrației publice.
Regăsiți mai jos un sumar al obiectivelor, funcției și competențelor noii autorități
de impact pentru mediul de afaceri.

Modificare de amploare în sistemul achizițiilor publice
În data de 12 februarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2020 („OUG nr. 23/2020”) pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Obligație nouă pentru importatorii de baterii și acumulatori
Importatorii de baterii și acumulatori sunt obligați să se înregistreze în Registrul național al producătorilor și importatorilor de baterii și acumulatori („Registrul”), gestionat de Ministerul Mediului.

DAC 6 – Implementarea Directivei 2018/822 care reglementează schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării
În data de 31 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 68/31.01.2019, Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 care aduce o serie de modificări asupra Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
În data de 31 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2019, Ordonanța Guvernului nr. 6/2020, ce aduce o serie de modificări asupra Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 („OG 6/2019”) privind instituirea unor facilități fiscale.

Termenul pentru depunerea declarației unice anuale și plata obligațiilor fiscale aferente, amânat

BREXIT: implicații privind mobilitatea persoanelor precum și securitatea socială a acestora

Modificări aduse Codului Fiscal
În data de 31 ianuarie 2020, în Monitorul Oficial nr. 72 a fost publicată Ordonanța de Guvern 6/2020 prin care sunt implementate în Codul Fiscal “remediile rapide” de TVA agreate la nivelul Uniunii Europene, cât și prevederile Directivei 2017/952 referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride transfrontaliere.

BREXIT la miez de noapte: implicații vamale, de TVA și accize
La 31 ianuarie 2020, 00:00 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord părăsește Uniunea Vamală și piața unică a Uniunii Europene. Acordul privind BREXIT a fost aprobat de către Parlamentul Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene și de către Parlamentul Britanic.

Schimbarea modalității de declarare la Fondul pentru Mediu
Anul 2020 aduce în sarcina operatorilor economici noi obligații în ceea ce privește depunerea declarațiilor lunare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Aprobarea formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru utilizare în 2020
 

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020
Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Lege privind pensiile ocupaționale
Se reglementează cadrul legal necesar pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii ocupaţionale.

Declarațiile 222 si 224 pot fi acum depuse electronic
Începând cu 17 decembrie 2019, formularele 222 și 224 privind persoanele fizice ce desfășoară activitate în România și obțin venituri din salarii din străinătate pot fi depuse către autorități și în format electronic.

Noua Lege nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative va intra în vigoare din ianuarie 2020

Hotărârea Guvernului privind contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020 a fost publicată

Modificări aduse Codului fiscal în ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Legea privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social, a fost trimisă spre promulgare

Guvernul reglementează unele măsuri aplicabile în cazul unui Brexit fără acord

În data de 20 noiembrie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 933/20.11.2019 Ordonanța de urgență nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (“Marea Britanie”) fără un acord.

Regim special de impozitare aplicabil activităților din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal 2020

Guvernul aprobă Ordonanța de Urgență nr. 18 din 19 martie 2019 prin care persoanele fizice și juridice implicate în organizarea Turneului beneficiază de anumite scutiri de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

ANAF reglementează procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

În data de 6 noiembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 897/06.11.2019 Ordinul nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Noi obligații în sarcina operatorilor economici implicați în comerțul cu produse din tutun prelucrat

Începând cu data de 31 octombrie 2019, a devenit complet operațional la nivelul României sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun de tipul țigaretelor și tutunului de rulat în țigarete.

Pentru celelalte produse din tutun, acest sistem de trasabilitate va deveni funcțional începând cu data de 20 mai 2024. 

Noi modificări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, Președintele României a promulgat Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Noi obligații EORI pentru sucursalele române ale companiilor din afara Uniunii Europene care efectuează operațiuni de export

CJUE respinge scutirea de TVA pentru servicii în legătură cu operarea bancomatelor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, printr-o hotărâre din 3 octombrie 2019 (cauza C-42/18 - Cardpoint), că scutirea de TVA pentru tranzacții privind plățile nu este aplicabilă în cazul unui prestator de servicii de operare a bancomatelor unei bănci.

Modificări aduse formularului 112

În data de 1 octombrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 794/01.10.2019 noul model și conținutul “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” („Formularul 112”).

Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care obțin alte tipuri de venituri decât cele salariale

În data de 2 octombrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 800/02.10.2019 Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane fizice, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 

În data de 26 septembrie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 784/26.09.2019, Ordonanța de urgență care modifică Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale („OG 6/2019”). Aceasta prevede prelungirea termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 septembrie la 31 octombrie 2019, și aduce o serie de clarificări suplimentare asupra unor aspecte din OG 6/2019.

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

În data de 27 septembrie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Proiect de lege privind societățile decapitalizate 

Senatul României a fost sesizat la începutul lunii septembrie cu un proiect de lege destinat instituirii unor măsuri privind societățile decapitalizate.

Modificarea modului în care vor fi aplicate amenzile în cazul încălcării dispozițiilor legale privind orele suplimentare

În data de 18 septembrie 2019, Camera Deputaților a adoptat Legea care modifică art. 260 alin. (1) litera i) din Legea 53/2003 – Codul Muncii după cum urmează: „Constituie contravenție și se sancționează nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară”.

Societățile care înregistrează activ net diminuat în vizorul Ministerului Finanțelor Publice

În data de 14 august 2019, Ministerul Finanțelor Publice a publicat  un proiect de ordonanță de guvern prin care propunea modificări ale Legii Societăților nr. 31/1990 și ale Legii Contabilității nr. 82/1991. Aceste modificări propun măsuri severe în cazul societăților care înregistrează o diminuare a activului net contabil sau pierderi contabile.

Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei

În data de 29 august 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 711/29.08.2019, procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei („Procedura de aplicare”). Aceasta aduce o serie de clarificări și detalii suplimentare asupra unor aspecte din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 („OG 6/2019”).

Hotărâre privind suplimentarea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019

Vineri, 30 august 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului privind majorarea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019.

Noi reguli de informare a consumatorilor privind extinderea campaniilor promoționale/vânzări cu prime

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat spre consultare publică la data de 30 august 2019, un Ordin cu privire la informarea consumatorilor de către operatorii economici cu privire la continuarea comercializării produselor ce au făcut obiectul campaniilor promoționale/vânzări cu prime, pe teritoriul României. 

Proiecte de ordonanțe privind modificarea Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală

Proiect de ordonanță pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Conform datelor prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, se previzionează publicarea a două ordonanțe de urgență prin care vor fi operate modificări legislative, pe de o parte la nivelul Codului Fiscal și pe de altă parte, la nivelul Codului de Procedură Fiscală.

În plus, și Ordonanța de urgență 28/1999 se preconizează a fi modificată.

Astfel, în data de 14 august 2019 au fost publicate trei proiecte după cum urmează: 

 • proiectul de Ordonanța pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015; 
 • proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

În proiectul celor două ordonanțe de urgență care vor produce modificări în cele două Coduri, Fiscal și de Procedură Fiscală, data de intrare în vigoare a acestor  acte normative, ar fi, in general, 1 ianuarie 2020.

Modificarea Legii Societăților nr. 31/1990

În data de 5 august 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”). Modificarea privește limitele dreptului de asociere în vederea exercitării unei activități economice. Mai exact, au fost modificate limitele cu privire la persoanele care pot avea calitatea de fondator al unei societăți constituite potrivit legii române.

Regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

În data de 31 iulie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online („Regulamentul”).

Ordonanța privind instituirea unor facilități fiscale

În data de 5 august 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța nr. 6  privind instituirea unor facilități fiscale, inclusiv posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare pentru contribuabilii aflați în dificultate financiară (i.e. cu risc de insolvență) și anularea unor obligații accesorii sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Ordonanță.

Facilitățile instituite sunt mai avantajoase decât înlesnirile la plată/facilitățile prevăzute de actualul Cod de procedură fiscală cu privire la plata obligațiilor fiscale.

Modificările aduse legislației cu privire creditul fiscal privind sponsorizările acordate

În data de 26 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

O nouă acciză nearmonizată pentru băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zahăr

Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de ordonanță de urgență prin care se introduce o nouă acciză nearmonizată pentru băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zaharuri libere.

Majorarea accizei pentru țigarete de la 1 septembrie 2019

Noi modificări ale Legii societăților nr. 31/1990 și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 („Legea 129/2019”) pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care, printre altele, modifică și Legea societăților nr. 31/1990 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Modificări aduse Legii Urbanismului privind litigiile inițiate cu privire la documentațiile de urbanism

În Monitorul Oficial din data de 26 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul („Legea 151/2019”). Actul normativ a intrat în vigoare în data de 29 iulie 2019.

Deși majoritatea amendamentelor privesc  reglementarea așezărilor informale ale persoanelor defavorizate, modificări importante au fost aduse și regimului juridic aplicabil litigiilor inițiate cu privire la documentațiile de urbanism.

Modificările aduse legislației cu privire la casele de marcat

În data de 17 iulie 2019, a fost publicată Legea privind abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligațiile operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De asemenea, în data de 17 iulie 2019, a fost inițiat proiectul de lege în vederea eliminării contravenției referitoare la nerespectarea termenelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic de sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.

Aprobarea Codului Administrativ – modificări aduse regimului juridic al proprietății publice și private deținute de stat și de unitățile administrativ-teritoriale

La data de 5 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 („OUG 57/2019”) privind Codul Administrativ. Actul normativ a intrat în vigoare în aceeași zi, urmând însă ca o serie de dispoziții din cuprinsul acestuia, indicate în mod expres, să intre în vigoare la o dată ulterioară. Deși Codul Administrativ conține în principal prevederi privind modul de organizare și funcționare al autorităților publice, modificări importante au fost aduse și cu privire la regimul juridic al proprietății publice și private deținute de Statul Român sau de unitățile administrativ-teritoriale („UAT”).

Reglementarea activității de transport alternativ

În data de 4 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 49/2019 (“OUG 49/2019”) privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, menită să reglementeze activitatea platformelor digitale care oferă servicii de tip ride sharing, dar și activitatea șoferilor înscriși pe astfel de platforme care prestează servicii de transport persoane.

Ghiduri adoptate de către Comitetul european pentru protecția datelor

Modificări importante în materia gestionării deșeurilor de ambalaje și a contribuțiilor la Fondul pentru mediu

În data de 2 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare în aceeași zi, Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 (“OUG 50/2019”) prin care se aduc modificări importante legislației privind deșeurile de ambalaje și Fondul pentru mediu. Aceasta vizează modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Reglementarea condițiilor de depunere on-line a declarațiilor la Fondul pentru mediu

Prin Ordinul ministrului mediului nr. 572/2019 (“Ordinul 572/2019”), publicat în Monitorul Oficial în data de 3 iulie 2019, și intrat în vigoare în aceeași zi, au fost reglementate condițiile de depunere on-line a declarațiilor la Fondul pentru mediu.

Noi reguli privind înregistrarea entităților care fabrică, importă sau distribuie substanțe active utilizate ca materii prime pentru medicamente de uz uman

În data de 11 iunie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului sănătății nr. 775/2019 (“Ordinul”) privind înregistrarea fabricanților, importatorilor și distribuitorilor de substanțe active utilizate ca materii prime pentru medicamente de uz uman.

Noi criterii pentru scutirile prevăzute de Legea cooperației agricole

Potrivit Ordinului nr. 1369/2019 publicat în Monitorul Oficial în data de 12 iunie 2019, a fost aprobată procedura pentru acordarea de bonificații privind depunerea, în anul 2018, prin mijloace electronice, a „Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și plata cu anticipație a obligațiilor fiscale estimate pentru anul 2018

Propunere de modificare a tratamentului TVA aferent operațiunilor de leasing

În ședința de Guvern din data de 12 iunie 2019, s-a luat notă de propunerea de modificare a Codului fiscal în vederea alinierii legislației naționale în conformitate cu decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-164/16 Mercedes-Benz, potrivit căreia operațiunile de leasing (financiar) reprezintă livrări de bunuri.

Un nou proiect de lege în materia achizițiilor publice și concesiunilor

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a lansat un proiect de modificare a legislației în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor.

Modificări aduse în domeniul Energiei

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernul nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificare Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017 și suspendarea aplicabilității unor dispoziții în sectorul energiei electrice

Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale și pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale      

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Modificări aduse Codului Fiscal

Ordonanța de urgență nr. 35/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 30 mai 2019.

Modificări la nivel european ale cadrului legal aplicabil din perspectiva protecției consumatorilor contractelor de vânzare de bunuri și furnizării de conținut digital și servicii digitale

În data de 22 mai 2019, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un pachet legislativ care cuprinde o Directivă privind contractele de furnizare de conținut și servicii digitale și o Directivă privind contractele de vânzare de bunuri.

Noul pachet urmărește adaptarea legislației europene la realitățile actuale în scopul sporirii nivelului de protecție acordat consumatorilor, atât în cazul achiziționării de bunuri, dar și în cazul accesării cu titlu oneros (fie prin plata unui preț, fie prin furnizarea de date cu caracter personal) de conținut digital sau servicii digitale.

Modificări aduse Codului Fiscal

În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Se extinde aplicabilitatea cotei reduse de TVA de 5% la alimente montane, eco și tradiționale. Modificarea intră in vigoare începând cu 1 iunie 2019.

Modificări aduse legislației fiscale

În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind modificarea unor acte normative pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017.

Modificări aduse Codului Fiscal

În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Se extinde aplicabilitatea cotei reduse de TVA de 5% la alimente montane, eco și tradiționale. Modificarea intră in vigoare începând cu 1 iunie 2019.

Modificări aduse legislației fiscale

În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind modificarea unor acte normative pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017.

Contribuțiile la Fondul de Mediu: Modificări referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

Modalitatea de gestionare a contribuțiilor la Fondul pentru Mediu a suferit unele modificări fiind, în principal, vizate ambalajele și deșeurile de ambalaje, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 149/2019, publicat pe 27 februarie.

Modificări aduse formularului 112

Principalele modificări și clarificări aduse formularului 112 vizează declararea condițiilor pentru aplicarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA, modificate

Decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA se va emite de către autoritățile fiscale, în anumite condiții, în ziua depunerii solicitării de înregistrare, potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial data de 31 ianuarie 2019.

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2019

Joi, 31 ianuarie 2019, a fost publicată Hotărârea privind stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate lucrătorilor străini pentru anul 2019.

Semnalul de alarmă tras de UE privind calculul de origine al mărfurilor

Aproape 40% dintre exportatori UE întâmpină dificultăți în efectuarea calculului de origine a mărfurilor, iar 70% au dificultăți în obținerea declarației furnizorului, arată un studiu efectuat de Comisia Europeană în 2018 privind aplicarea regulilor de origine la nivelul exportatorilor.

România riscă o nouă procedură de infringement: Comisia Europeană solicită modificarea legislației privind datoria vamală

Comisia Europeană a decis săptămâna trecută să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru a solicita modificarea legislației privind datoria vamală, etapă premergătoare declanșării procedurii de infringement.

Modificări aduse Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală

O serie de modificări și completări au fost aduse prin intermediul Legii nr. 30/2019 publicată pe 17 ianuarie 2019:

 • Completarea condițiilor privind acordarea sponsorizărilor pentru entitățile plătitoare de impozit pe profit;
 • Modificarea limitărilor deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente;
 • Reglementarea veniturilor din transferul de monedă virtuală precum si definirea bazei de impozitare pentru acest tip de venit;
 • Redirecționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru anumite tipuri de venituri către entități nonprofit, unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private;
 • Modificări cu privire la momentul de la care este permisă ajustarea bazei de impozitare în cazul falimentului beneficiarului;
 • Modificări cu privire la aplicabilitatea cotei de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor ca parte a politii sociale;
 • Modificări suplimentare privind Codul de procedură fiscală, stabilind cadrul legal aplicabil criteriilor în baza cărora contribuabilii sunt încadrați în categorii de risc fiscal.

Aprobarea formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru 2019

Propunere de OUG privind protecția consumatorilor: se propune creșterea secțiunilor aplicabile de ANPC

Autoritatea Națională privind Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat în data de 14 ianuarie, pe site-ul propriu, în procedura de transparență decizională, un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorilor.

Acordul de liber schimb între UE și Japonia va intra în vigoare la 1 februarie 2019

Semnat pe 17 iulie la Tokyo, acordul va reduce sau elimina o bună parte din taxele vamale aplicate în schimbul de produse originare între cele două teritorii. Înregistrarea în sistemul REX este necesară în vederea emiterii dovezilor de origine.

Modificări privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

În data de 14 ianuarie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 ce aduce modificări asupra modalității de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Totodată, în data de 15 ianuarie 2019 a fost publicat ordinul privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Deloitte în mass media 

Regulile fiscale privind costurile de îndatorare se schimbă din 2019

Atestatele de comercializare angro sau en detail de produse energetice își vor pierde valabilitatea de la 1 februarie 2019

Operatorii economici care comercializează produse energetice (benzine, motorină, petrol lampant, GPL și biocombustibili) în sistem angro sau en detail care doresc să-și continue activitatea după 31 ianuarie 2019, trebuie să depună o nouă cerere de autorizare conform noilor condiții prevăzute de Ordinul nr. 3236/2018 al președintelui ANAF.

Măsuri legislative cu impact major, propuse prin proiect de OUG

O serie modificări legislative cu impact asupra industriilor serviciilor financiare, energiei electrice, jocurilor de noroc, telecomunicațiilor și nu numai sunt propuse printr-un proiect de ordonanță de urgență, publicat pe 18 decembrie:

 • O taxă pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie – a cărei cotă este stabilită progresiv în funcție de ROBOR;
 • Majorarea valorilor minimale de acordare/prelungire a licențelor, precum și a tarifului de monitorizare pentru operatorii de telecomunicații
 • O nouă taxă anuală pentru organizatorii de jocuri de noroc;
 • Înghețarea prețului de vânzare a energiei electrice și a gazelor până în 2022 la 68lei/MWh;
 • Noi reguli de stabilire a tarifelor și contribuțiilor datorate de către operatorii de energie electrică;
 • Majorarea contribuției bănești a operatorilor de energie electrică
 • Indexarea impozitelor și taxelor locale;
 • Facilități fiscale pentru angajații din domeniul construcțiilor;
 • Taxa de publicitate la alcool și tutun;
 • Modificări substanțiale privind pilonul II de pensii.

Lista produselor cu dublă utilizare a fost actualizată

Pentru a se putea asigura un mai bun control al operațiunilor de export din sau tranzit prin Uniunea Europeană, ca și al operațiunilor de livrare spre o țară terță, s-a impus actualizarea listei produselor cu dublă utilizare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă Utilizare astfel de produse.

Regulament UE: Deblocarea comerțului electronic în spațiul economic european

Regulamentul (UE) 2018/302 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă a intrat în vigoare pe 3 decembrie.

Regulamentul elimină geoblocarea care reprezintă o practică discriminatorie care îi împiedică pe clienții online să acceseze și să achiziționeze produse sau servicii de pe un site bazat într-un alt stat membru.

TVA de 5% pentru servicii de restaurant și catering: Instrucțiunile de aplicare clarifică

Instrucțiunile de aplicare unitară încearcă să clarifice diferența - din perspectiva cotei de TVA aplicabile (9% sau 5%) - dintre o prestare de servicii de restaurant și catering și o livrare de bunuri. Deși instrucțiunile oferă câteva exemple,  este necesară efectuarea unei analize calitative a întregii operațiuni pentru încadrarea corectă a operațiunilor și rămân în continuare unele aspecte incerte, după cum vom explica în acest alert.

Salariul de bază minim brut pe țară, majorat și diferențiat în funcție de studii, de la 1 ianuarie 2019

Salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat și va avea valori diferențiate în funcție de nivelul de studii, începând cu 1 ianuarie 2019, conform Hotărârii de Guvern nr. 937/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045 din 10.12.2018.

Reautorizarea regimurilor de depozitare temporară și antrepozit vamal necesită garanția vamală globală

Agenții economici deținători de autorizații pentru depozitare temporară sau antrepozit vamal vor trebui să dețină pentru reautorizare și o autorizație pentru utilizarea unei garanții globale. Termenul limită de reautorizare este 1 mai 2019.

Deloitte in mass-media

 

Condiții de creditare – Modificările aduse de Banca Națională a României prin Regulamentul nr. 6/2018

Principalele modificări aduse prin Regulamentul nr. 6/2018 vizează o extindere a sferei de aplicare a Regulamentului nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, noi reguli privind determinarea „gradului total de îndatorare” a debitorilor persoane fizice, precum și noi obligații de raportare față de Banca Națională a României (BNR). Modificările se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2019.

În acest alert, vă prezentăm o sinteză a principalelor modificări.

Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu: Ce prevede procedura pentru aplicarea vizei anuale

Procedura care reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost recent aprobată printr-un ordin al Ministerului Mediului. Viza anuală condiționează valabilitatea autorizațiilor.

Principalele prevederi ale procedurii, precum și o serie de aspecte esențiale neclarificate care au consecințe semnificative pentru titularii de autorizații sunt sintetizate în continuare.

Ghidul de achiziții publice verzi: Cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

Ghidul de achiziții publice verzi cuprinde cerințele minime obligatorii privind protecția mediului care trebuie avute în vedere la elaborarea documentației pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice verzi aferente categoriilor de produse şi/sau servicii existente. Scopul ghidului este să sprijine potențialul ofertant în elaborarea propunerii tehnice şi financiare cu respectarea condițiilor de protecție a mediului.

Condițiile de ședere și muncă în România pentru cetățenii non-UE/EEA/Elveția, modificate

Condițiile de ședere cât și cele de încadrare în muncă pentru cetățenii non-UE/EEA/Elveția au fost modificate prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Modificările intră în vigoare din luna noiembrie 2018.

Proiect: Instituțiile de stat vor putea beneficia de scutire de la plata accizelor pentru combustibilul livrat în rezervoarele proprii

Instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranța și securitatea națională ar urma să beneficieze de scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice utilizate drept combustibil pentru aviație, direct în rezervoarele proprii. Propunerea se află într-un proiect de modificare a Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Decizie CJUE privind dreptul la concediul anual de odihnă. Impactul asupra reglementării naționale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în anumite condiții, dreptul la concediu anual de odihnă se poate stinge dacă salariatul refuză fără temei să-și exercite acest drept.

Comisia Europeană avertizează România să renunțe la mecanismul de plată defalcată a TVA

Comisia Europeană a decis, pe 8 noiembrie, să trimită o scrisoare de punere în întârziere României cu privire la mecanismul de plată defalcată a TVA.

Comisia a concluzionat că măsura se opune atât normelor UE privind TVA (Directiva 2006/112 / CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii (articolul 56 din TFUE).

Deloitte în mass media

Noi condiții pentru scutirea de TVA a livrărilor intracomunitare. Implicații în practică, avantaje, dar și riscuri pentru operatorii economici – Analiză de Alexandru Aparaschivei, Director Deloitte România

Începând cu 1 ianuarie 2020 companiile nestabilite în Uniunea Europeană nu vor putea efectua mai mult de 3 operațiuni vamale pe an

În acest sens, pe pagina de internet a Direcției Generale a Vămilor a fost publicat un proiect de modificare a prevederilor Ordinului nr. 2460/2016 privind modalitatea de reprezentare în vamă.

Nomenclatura combinată în vigoare din 2019

Comisia Europeană a publicat Nomenclatura Combinată („NC”) în vigoare din de la 1 ianuarie 2019. Începând cu această dată va trebui să utilizați noile coduri NC pentru operațiunile vamale, operațiunile cu produse accizabile, declarațiile Intrastat precum și pentru operațiunile efectuate în baza unor autorizații vamale și fiscale eliberate în baza codurilor NC 2018.

Produse accizabile: Atestatele de comercializare angro de produse energetice/băuturi alcoolice fără depozitare își vor pierde valabilitatea la 31 decembrie 2018

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe pagina de internet a Direcției Generale a vămilor, termenul în care agenții economici se pot reautoriza conform noilor condiții va fi prelungit (inițial termenul limită pentru reautorizare era stabilit pentru data de 9 noiembrie 2018).

Declararea și plata obligațiilor fiscale pentru ambalajele marcă proprie - clarificare oficială

Declararea și plata obligațiilor fiscale rămân în sarcina operatorului economic deținător de marcă pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională, inclusiv prin magazinele proprii. Situația a fost clarificată printr-o informare de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Noi reglementări aplicabile sectorului financiar de asigurări

În data de 1 octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări. Legea transpune în România Directiva (UE) 2016/97 și abrogă Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări.

Până la emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a reglementărilor secundare în aplicarea noii legi se vor aplica în continuare reglementările emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, însă numai în măsura în care acestea nu contravin noilor prevederi. ASF urmează să adopte în viitorul apropiat reglementări secundare în aplicarea Legii nr. 236/2018.

Vă prezentăm în continuare o sinteză a aspectelor cheie prevăzute de Legea nr. 236/2018.

Modificări ale Codului fiscal - Forma finală a actului normativ

Modificările Codului Fiscal propuse prin proiectul de ordonanță de urgență din 29 septembrie 2018 au fost publicate în Monitorul Oficial. Principalele noutăți vizează extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul IFRS, respectiv modificări privind bonificațiile acordate contribuabililor pentru raportarea și/sau plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

Noi reglementări aplicabile sectorului financiar de asigurări

În data de 1 octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări. Legea transpune în România Directiva (UE) 2016/97 și abrogă Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări.

Până la emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a reglementărilor secundare în aplicarea noii legi se vor aplica în continuare reglementările emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, însă numai în măsura în care acestea nu contravin noilor prevederi. ASF urmează să adopte în viitorul apropiat reglementări secundare în aplicarea Legii nr. 236/2018.

Vă prezentăm în continuare o sinteză a aspectelor cheie prevăzute de Legea nr. 236/2018.

Modificări ale Codului fiscal - Forma finală a actului normativ

Modificările Codului Fiscal propuse prin proiectul de ordonanță de urgență din 29 septembrie 2018 au fost publicate în Monitorul Oficial. Principalele noutăți vizează extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul IFRS, respectiv modificări privind bonificațiile acordate contribuabililor pentru raportarea și/sau plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

Modificări ale Codului fiscal, propuneri proiect: Scăderea cotei de TVA la 5% pentru anumite servicii

Un proiect de ordonanță de urgență, publicat de Ministerul de Finanțe pe 29 septembrie, propune câteva modificări ale Codului Fiscal. Principalele noutăți vizează extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul IFRS respectiv modificări privind bonificațiile acordate contribuabililor pentru raportarea și/sau plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

Anumite companii stabilite în afara UE pot cere rambursarea TVA până la finalul lunii septembrie

Companiile nestabilite în UE și care au plătit TVA pentru importuri și/sau achiziții de bunuri/servicii efectuate în România au dreptul la rambursarea taxei din partea autorităților fiscale române dacă există o declarație de reciprocitate între cele două țări.

Analiza de risc realizată de autoritățile fiscale. Formalități și implicații

În contextul în care, în ultimele două luni, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) a transmis contribuabililor informări oficiale privind factorii de risc fiscal identificați ca urmare a efectuării analizei de risc, se ridică problema dacă acestea au efecte în plan fiscal și dacă necesită o reacție formală din partea celor din urmă.

Deși documentele transmise au, la nivel declarativ, un simplu caracter informativ și nu urmăresc (în mod explicit) obținerea unor informații/ detalii/ clarificări din partea contribuabililor, considerăm recomandabil ca cei vizați să furnizeze relații cu privire la indicatorii de risc semnalați și să caute în mod activ să clarifice posibile neconcordanțe.

În acest mod, contribuabilii ar da, pe de o parte, dovadă de un comportament diligent, prin disponibilitatea de a colabora cu autoritățile fiscale, și, pe de alta, ar putea preveni o eventuală încadrare într-o categorie de risc mai ridicată cu toate consecințele decurgând din aceasta.

Produse accizabile: Atestatele de comercializare angro fără depozitare de produse energetice sau băuturi alcoolice/tutun prelucrat își vor pierde valabilitatea

Atestatele de comercializare în sistem angro fără depozitare de produse energetice, băuturi alcoolice/tutun prelucrat își pierd valabilitatea în termen de 90 de zile, începând cu data de 10 august 2018.

Operatorii economici se pot reînregistra în acest interval numai dacă îndeplinesc noile condiții, printre care cea de a deține un depozit angro.

Comisia Europeană a modificat definiția “exportatorului” din perspectivă vamală
La mai mult de doi ani de la data intrării în vigoare a Noului Cod Vamal Unional, Comisia Europeană modifică definiția exportatorului din perspectiva vamală. Noua definiție ar trebui să fie mai puțin restrictivă și să limiteze condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi exportator la cerințele esențiale ale funcționării regimului vamal de export.

Decizia Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene privind scutirea de TVA pentru tranzacții privind plățile și transferurile

Scutirea de TVA pentru tranzacții privind plățile nu poate fi aplicată de un furnizor de servicii care doar dă instrucțiuni băncilor în vederea efectuării unor transferuri de bani.

Modificări ale Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Implicații fiscale

Aplicarea măsurilor de prevenire a risipei alimentare va deveni opțională, potrivit Legii nr. 200/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 647 din data de 25 iulie 2018.

Obligații declarative suplimentare pentru societățile care efectuează sponsorizări

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația să depună un nou formular, anual, i.e., Formularul 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private", potrivit Ordinului nr. 1825/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 25 iulie 2018.

Deloitte în mass media

Furnizori constrânși să achite TVA necolectată: Regulile europene versus legislația românească, un articol de Raluca Bâldea, Director și Victoria Dobre, Manager: https://goo.gl/ER7H5Z 

Clarificări privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Ulterior înființării Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) prin OUG nr. 46/2018, Guvernul României clarifică anumite aspecte privind organizarea și funcționarea acestuia, prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 502/2018, publicată în cadrul Monitorului Oficial nr. 614, în data de 17 iulie 2018.

Legea privind internshipul, principalele modificări

Legea privind internshipul publicată în data de 19 Iulie 2018 stabilește cadrul legal pentru modalitatea de efectuare a programelor de internship plătite de către persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, prin intermediul cărora acestea vor putea dobândi, printre altele, experiență profesională, abilități practice și/sau competențe. Legea reglementează, în principal, următoarele aspecte pe care le detaliem în continuare:

 • Cine poate fi intern?
 • Care sunt entitățile cu care pot fi încheiate contracte de internship?
 • Organizarea programului de internship și contractul de internship
 • Cuantumul indemnizației de internship
 • Drepturi și obligații ale organizației gazdă

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii: Principalele modificări aduse Directivei 96/71/CE

Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii a fost modificată prin Directiva 2018/957/UE, publicată pe 9 iulie 2018, în scopul asigurării unui just echilibru între libertatea de prestare a serviciilor în cadrul Uniunii, condițiilor de concurență echitabilă, respectiv protecție socială a lucrătorilor, prin promovarea justiției sociale.

Amânarea până în 2020 a contribuției privind nerealizarea obiectivelor de colectare pentru echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili

În data de 27 iunie a fost publicată în Monitorul Oficial o lege privind modificarea Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prin care se amână până în anul 2020 plata contribuției pentru nerealizarea obiectivelor de colectare atât de către operatorii economici care introduc pe piață echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili, cât și pentru organizațiile colective care au preluat responsabilitatea gestionării acestora.

Decizia Curții Constituționale: Femeile pot solicita continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani

Curtea Constituțională a admis, pe 5 iunie, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” este interpretată în sensul în care nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Formular de autoevaluare - o alternativă la negația ANCEX în cazul exportului de produse cu dublă utilizare

Direcția Generală a Vămilor a emis o circulară către toate instituțiile din subordine introducând o măsură pozitivă referitoare la produsele cu dublă utilizare. Astfel, exportatorii pot prezenta la momentul vămuirii un formular de autoevaluare ca alternativă la cererea de consultanță privind dubla utilizare emisă de către ANCEX („negația ANCEX”), micșorând astfel timpul de vămuire.

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, modificate

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 354 din 25 mai 2018.

Originea mărfurilor – noi reguli de certificare în comerțul dintre UE și India, Angola, Congo, Nepal și alte țări SGP

Până la 30 iunie 2018, exportatorii din India, Angola, Congo, Nepal și alte țări din cadrul SGP au obligația de a se înregistra în Registrul Exportatorilor Autorizați (REX). După această dată, certificarea originii mărfurilor exportate din aceste țări către Uniunea Europeană nu se va mai putea realiza prin intermediul certificatului Form A.

 

Primele reglementări UE privind platformele de schimb și portofelele electronice de monedă virtuală

Parlamentul European a aprobat, pe 19 aprilie, o directivă care prevede pentru prima dată la nivel european un cadru legal și pentru platformele de schimb de monedă virtuală și furnizorii de portofelele electronice de monedă virtuală.

De asemenea, directiva reglementează expres identificarea clienților la distanță și/sau în mod electronic, facilitând astfel digitalizarea procesului de acceptare a clienților în întreaga Uniune Europeană.

Modificări și completări privind modul de calcul si procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 407 din 30 martie 2018 („Ordinul”) publicat in Monitorul Oficial nr. 288 din 30 martie 2018, s-a aprobat modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman („Normele”).

 

Contravenții din legislația muncii aflate sub incidența legii prevenirii

Autoritățile publice de control au obligația de a aplica sancțiunea avertismentului și de a stabili un plan de remediere în cazul constatării săvârșirii unor contravenții expres reglementate de lege, stabilește legea nr. 270/2017 a prevenirii.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

La data de 2 aprilie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 296 Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, ce va produce efecte începând cu data de 5 aprilie 2018.

Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor – Derogări de la prevederile europene

Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor – Derogări de la prevederile europene

Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

 • Companiile care intenționează să importe să exporte, sau să producă substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon trebuie să se înregistreze înainte de 8 mai 2018
 • Companiile care intenționează, în 2019, să importe, să exporte substanțe care diminuează stratul de ozon sau care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să obțină o licență, conform comunicării emise de Comisia Europeană.
 • Deloitte în mass-media
 • Despre problematica tratamentului corect de TVA în cazul livrărilor succesive de bunuri, impactul celei mai recente decizii CJUE și istoricul jurisprudenței europene în materie, un articol de Raluca Bâldea, director Deloitte România și Ana Maria Săbiescu, Manager Deloitte România: https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/ce-facem-cand-principiile-nu-mai-garanteaza-deducerea-TVA.html

Modificări ale Codului Fiscal la capitolul contribuții de asigurări

Guvernul a adus modificări Codului fiscal prin Ordonanța de urgență nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, la capitolul contribuții de asigurări, scopul principal fiind, conform notei de fundamentarea, impunerea unui regim fiscal unitar al acestora.

Termenul pentru depunerea declarației 600 a fost prorogat

Termenul pentru depunerea declarației 600 se prorogă până la data de 15 aprilie 2018, potrivit ordonanței de urgență nr. 2/2018.

Implementarea Noului Cod Vamal – Concluziile Comisiei Europene

Într-un raport publicat la sfârșitul lunii ianuarie privind stadiul implementării noului Cod Vamal, Comisia Europeană anunță, printre altele, modificarea definiției exportatorului din perspectiva legislației vamale.

Documentul electronic de transport va putea fi utilizat ca declarație de tranzit

Documentul electronic de transport va putea fi utilizat ca declarație de tranzit pentru transportul aerian reprezintă una dintre principalele modificări aduse Convenției UE privind regimul de tranzit comun.

Deloitte în mass media

O nouă obligație pentru construcțiile care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu au obligația amplasării unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut: „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.

Anularea unor obligații fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice

Obligațiile fiscale provenite din reîncadrarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice în venituri din activități independente, apărute în perioada de până la 1 iunie 2017, sunt anulate potrivit Legii nr. 29/2018, publicate pe 18 ianuarie 2018.

O nouă categorie de programatori, scutită de impozitul pe venit

Condițiile de acordare a scutirii de impozit pe venit pentru angajații cu activități de creare de programe pentru calculator au fost modificate prin ordinul comun MEN, MCSI, MMJS si MFP, sub nr. 1.168/2017/3.024/2018/492/2018/3.337/2017 publicat în Monitorul Oficial nr 52 din 18 ianuarie 2018.

Legislația privind parteneriatul public-privat, modificări substanțiale

Arhitectura parteneriatului public-privat se modifică substanțial conform prevederilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Principalele noutăți vizează:

·        Noi definiții ale unor concepte;

·        Posibilitatea ca partenerul public să contribuie la finanțarea investițiilor cu resurse din fonduri publice, altele decât fonduri externe nerambursabile postaderare sau contribuția națională aferentă acestora.

Au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, în materia achizițiilor publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 26 din 11 ianuarie 2018, au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială care au ca obiect fie exclusiv execuția de lucrări, fie atât proiectarea cât și execuția de lucrări și care:

·        sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile sau rambursabile, iar

·        valoarea totală estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016, respectiv 24.977.096 lei.

Proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor

Noul proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor își propune să înlocuiască Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, restructurând legea și aducând și o serie de modificări de substanță. 

A fost publicat câștigul salarial mediu brut pe țară în vigoare pentru anul 2018

Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei. 

Plata defalcată a TVA – Forma finală a actului normativ

Doar firmele cu datorii privind TVA sau aflate în insolvență aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 sistemul de plată defalcată a TVA, stabilește forma finală a actului normativ care prevede noul mecanism de plată, publicat în Monitorul Oficial.

Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate Fondului pentru mediu

Noi reguli metodologice de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu au intrat în vigoare în data de 28 decembrie 2017, potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 1503/2017 pentru modificarea și completarea metodologiei de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu.

Prevederi noi cu privire la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Principalele schimbări vizează introducerea unui contract voluntar de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Modificarea anumitor formulare

Având în vedere noile modificări legislative intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, anumite formulare au fost modificate astfel încât să fie în concordanță cu prevederile fiscale.

Stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2018

Vineri, 29 decembrie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2018.

Modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice

Noile prevederi vizează baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat un contract voluntar de asigurare.