Článok

COVID-19: Nový balík daňových opatrení

Aktualizované 16. júna 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila 22. apríla 2020 novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z 2. apríla 2020.

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“), a uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Dňa 13. júna 2020 uplynul na Slovensku vyhlásený núdzový stav. Mimoriadna situácia z 12. marca 2020 však stále trvá, a tak lehoty v tomto zákone, ktoré sa vzťahujú na jej odvolanie, zatiaľ nie sú fixne stanovené. 

Zákon obsahuje viacero daňových a súvisiacich opatrení na zmiernenie dôsledkov ochorenia COVID-19. Prijaté opatrenia sa týkajú najmä týchto oblastí:

ZMENY SCHVÁLENÉ NOVELOU ZÁKONA ZO DŇA 22. 4. 2020

 • Odpočítanie neuplatnenej daňovej straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 EUR od základu dane za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie uplynie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Uvedené je tak možné uplatniť aj za hospodársky rok končiaci sa najskôr 31. 10. 2019. 
 • Neplatenie preddavkov na daň z príjmov od mája 2020 splatných počas obdobia pandémie za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi klesli tržby o najmenej 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka na základe predloženia vyhlásenia najneskôr 15 dní pred splatnosťou preddavku na daň z príjmov. Daňovníkom súčasne zostáva možnosť požiadať o platenie preddavkov inak. 
 • Vrátenie daňového preplatku daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov:
  • do konca marca 2020: do 40 dní od 31. marca 2020,
  • počas obdobia pandémie: do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.
 • Ak daňovník uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší preplatok na dani, ako je preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu.
 • Novelou zákona sa ruší nevyrubenie úroku z omeškania za neuhradenie preddavku na daň, dane vyberanej zrážkou alebo zrazenej sumy na zabezpečenie dane (úrok z omeškania sa aplikuje v prípade neskoršej úhrady).
 • Colný nedoplatok alebo nedoplatok na odvodoch poistného sa neberie do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu DPH, ak dôjde k úhrade týchto nedoplatkov do konca mesiaca nasledujúceho po období pandémie.
 • Nezverejnenie v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania k DPH alebo kontrolného výkazu, ak si platiteľ DPH splní tieto povinnosti do konca mesiaca nasledujúceho po období pandémie.
 • Odklad vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní počas obdobia pandémie.
 • Zánik zodpovednosti za vybraný colný priestupok alebo delikt, ak k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.
 • Odklad oznamovacích povinností a splatnosti pokuty uloženej na mieste v súvislosti s používaním registračnej pokladnice do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Od začiatku apríla 2020 nie je povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie. 
 • Odklad lehoty na podanie daňového priznania k miestnym daniam a splnenie oznamovacích povinností, ktorých lehoty uplynú počas obdobia pandémie, do konca mesiaca nasledujúceho po období pandémie.

Novelou zákona boli doplnené a spresnené aj niektoré opatrenia prijaté 2. 4. 2020. Zmeny sú uvedené kurzívou.

ZMENY SCHVÁLENÉ PRIJATÍM ZÁKONA ZO DŇA 2. 4. 2020

Schválené zmeny v daňových lehotách počas obdobia pandémie

 • Posunutie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov a platby dane za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Zbavenie zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň v lehote, ktorá uplynie počas obdobia pandémie, ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V prípade zvýšenia dane z príjmov sa výška pokuty počíta do dňa začatia obdobia pandémie (12. marca 2020).
 • Posunutie lehoty do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v prípade:
  • podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka v prípade daňovníka nepodávajúceho daňové priznanie. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť na tento účel potvrdenie o zaplatení dane do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Každý prijímateľ podielu zaplatenej dane môže podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie (novelou zákona bola lehota na použitie podielu zaplatenej dane prijímateľmi predĺžená až do konca roka 2021),
  • podania hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. V tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
 • Posunutie lehoty do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v prípade:
  • vykonania ročného zúčtovania dane. Zamestnávateľ doručí zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie a vráti mu daňový preplatok, vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení pandémie,
  • podania oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel a platby dane.
 • Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a premlčanie/zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku.
 • Odpustenie zmeškania lehoty, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane). Novelou zákona sa doplnilo, že odpustenie zmeškania lehoty neplatí ani pre podanie kontrolného výkazu a súhrnného výkazu ani pre platenie preddavkov na daň.
 • Posunutie lehôt podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov počas obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (podľa prvej odrážky) v závislosti od toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. 

Ďalšie schválené opatrenia 

 • Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane splatnej počas obdobia pandémie, ktorú daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Novelou zákona bolo spresnené, že ak daňový subjekt daň nezaplatí načas, bude mu vyrubený úrok z omeškania.
 • Možnosť prerušenia daňovej kontroly a daňových konaní na žiadosť daňového subjektu.
 • Odloženie daňových exekúcií počas obdobia pandémie.
 • Počas obdobia pandémie sa neplatí správny poplatok za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.
 • Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín vybranými organizáciami schválenými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 • Počas obdobia pandémie nebudú aktualizované vybrané zoznamy: zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, a zoznam vymazaných platiteľov DPH.
 • Počas obdobia pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie.
 • Zosúladenie doručovania písomností do vlastných rúk poštou s pravidlami pošty.
 • Odvody na sociálne a zdravotné poistenie za marec 2020, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ a SZČO, sú splatné v termíne do 31. júla 2020, ak tieto osoby vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac (implementované novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

 

Odvody na účely sociálneho a zdravotného poistenia za apríl 2020

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO nemá povinnosť zaplatiť poistné za apríl 2020, ak mali v tomto mesiaci uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu (Úradu verejného zdravotníctva SR) najmenej 15 dní.

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné. 

Vláda SR môže v súvislosti s krízovou situáciou svojím nariadením ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré vyššie uvedené osoby nie sú povinné zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinné zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.

 

Odvody na sociálne poistenie za máj 2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a SZČO za máj 2020 sa posúva až na 31. december 2020, ak tieto osoby vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej SZČ o 40 % a viac. 

Súčasne sa mení aj predĺžená lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec z 31. júla 2020 na 31. december 2020. 

Lehota splatnosti poistného na zdravotné poistenie, ako aj lehota splatnosti poistného za zamestnanca, ktoré odvádza zamestnávateľ, sa nemení. 

Spôsob určenia poklesu tržieb je potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formulára na preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za máj 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne.

 

Dátum: 16. 6. 2020

ENGLISH VERSION

Bolo to užitočné?