Poznatky

Dotácia na úhradu nájomného

Nové opatrenie pre nájomcov na zmiernenie následkov spôsobených koronakrízou

Dňa 17. 6. 2020 nadobudlo účinnosť nové finančné opatrenie na pomoc nájomcom, ktorí boli v dôsledku rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR nútení svoje prevádzky zavrieť alebo ich užívanie výrazne obmedziť. Bude však táto finančná pomoc štátu pre nájomcov efektívna v praxi? Čo uvedené opatrenie znamená pre prenajímateľov?

Schéma prijatej finančnej pomoci predpokladá ochotu prenajímateľov podieľať sa na čiastočnom krytí nájomných nákladov nájomcov, a to vo forme dohody
o poskytnutí zľavy z nájomného. Za nájomné sa pritom nepovažuje úhrada
za plnenia spojené s nájmom ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Výška poskytnutej dotácie od štátu bude závisieť od výšky dohodnutej zľavy z nájomného. To v praxi znamená, že štát poskytne dotáciu v rovnakej výške, v akej bola dohodnutá zľava z nájomného, najviac však do výšky 50 % nájomného. 

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať vtedy, ak jeho nájomné právo vzniklo najneskôr od 1. februára 2020. Pôjde však len o nájmy priestorov, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a
v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, alebo nájmy trhových miest. 

Dotácie na úhradu nájomného bude poskytovať Ministerstvo hospodárstva SR na základe žiadosti
o dotáciu, ktorú však nepodáva nájomca, ale priamo prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet.
Žiadosťo dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, pričom formulár obsahujúci autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného. Prenajímatelia nájdu elektronický formulár
na webovom portáli slovensko.sk, prostredníctvom ktorého sa žiadosť podáva. Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je 23. 6. 2020, pričom Ministerstvo hospodárstva SR na svojej stránke pripravilo podrobné návody pre prenajímateľov a nájomcov, ako krok za krokom postupovať pri podávaní a podpisovaní týchto žiadostí. Uvedené návody, ako aj kalkulačka, príklady a často kladené otázky, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR taktiež zverejnilo na svojej stránke, by mali pomôcť zjednodušiť a urýchliť proces podávania žiadostí. 

Na zaplatení nájomného sa tak bude podieľať nielen nájomca a štát, ale aj prenajímateľ. Po odpočítaní zľavy a poskytnutej dotácie bude zvyšné nájomné uhrádzať nájomca najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak.

Čo však v prípade, ak nájomca nájomné už uhradil? Vtedy je možné dotáciu na nájomné poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného, najviac však vo výške 50 % nájomného. Nájomca tak bude uhrádzať znížené nájomné počas nasledujúceho obdobia zodpovedajúceho obdobiu sťaženého užívania. 

Ak sa však prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca nebude mať nárok na poskytnutie dotácie. Nájomca však bude mať možnosť splátkového kalendára na platby nájomného za obdobie sťaženého užívania, a to najviac v rozsahu 48 rovnakých mesačných splátok, ak sa
s prenajímateľom nedohodne inak. Ak už však nájomca nájomné za obdobie sťaženého užívania uhradil, môže si platby nájomného za nasledujúce obdobie – rovnako dlhé ako obdobie sťaženého užívania – rozpočítať a uhrádzať
v najviac 48 rovnakých mesačných splátkach, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak.

Ako bude poskytovanie dotácií na úhradu nájomného v praxi fungovať, ukážu nasledujúce týždne, a to najmä v súvislosti s efektivitou a rýchlosťou tejto finančnej pomoci.

Dátum: 24. 6. 2020

Bolo to užitočné?