Poznatky

COVID-19: Podnikateľské kilečko

Národná rada Slovenskej republiky schválila 9. júla 2020 zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľské kilečko“.

Podnikateľské kilečko novelizuje niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého pandémiou COVID-19 a odstraňuje viaceré byrokratické obmedzenia a administratívne povinnosti. Mnohé
z opatrení vstúpili do účinnosti dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t. j. 21. júla 2020 s výnimkou určitých ustanovení, ktorých účinnosť je posunutá.

Novelizuje sa napríklad aj zákon č. 67/2020 Z. z. tzv. „Lex Corona“ a ide predovšetkým o tieto opatrenia:

 • Upustenie od povinnosti vyrovnať nedoplatok na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania, a to
  za zdaňovacie obdobie, ktorým je:
  • kalendárny rok, ktorý sa začal 1. 1. 2020,
  • zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia
   z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,
  • hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z  príjmov uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Daňovú povinnosť vysporiada daňovník až pri podaní daňového priznania, pričom v dôvodovej správe tohto zákona sa uvádza, že táto úprava sa nevzťahuje na situáciu, keď daňovník mal platiť preddavky na daň z príjmov, ale ich nezaplatil.
 • Zvýhodnené odpočítanie neuplatnených daňových strát za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 schválené novelou Lex Corona zo dňa 22. 4. 2020 je možné uplatniť iba v jednom zdaňovacom období aj v prípade, ak
  v priebehu roka 2020 daňovníkovi uplynie lehota na podanie daňového priznania za viac zdaňovacích období.
 • Odklad lehôt súvisiacich s podaním informácií o oznamovaných cezhraničných opatreniach podľa smernice EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. „smernica DAC 6“). Uvedenému opatreniu sme sa venovali v samostatnom článku.
 • Neplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
  (tzv. „bankový odvod“) od splátky splatnej po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020.

Medzi ďalšie dôležité schválené zmeny, ktoré sa týkajú niektorých iných zákonov upravených prostredníctvom podnikateľského kilečka, patrí:

 • Predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní odo dňa doručenia protokolu. Predĺžená lehota sa prvýkrát uplatní na protokoly
  z daňovej kontroly vypracované po 21. júli 2020.
 • Zvýšenie limitu pre uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné hmoty do daňových výdavkov bez potreby dokladovania vyššej spotreby automaticky o 20 % na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, už v roku 2020.
 • Daňové a odvodové zákony sa budú meniť iba raz za rok, pričom je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona
  na 1. január.
 • Zavedenie princípu druhej šance. V prípade včasného nesplnenia povinnosti určenej zákonom o sociálnom poistení má fyzická/právnická osoba tzv. „druhú šancu“ splniť si túto povinnosť v dodatočnej lehote.
  V takomto prípade Sociálna poisťovňa pokutu neuloží.
 • Zrušenie niektorých oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni. Ide napríklad o odhlásenie sa zo Sociálnej poisťovne ako zamestnávateľ, oznámenie zmien v údajoch zamestnanca, oznámenie zmeny údajov o dni vzniku a skončenia pracovného pomeru, či oznamovanie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2021.
 • Postupné zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností od roku 2021 a následne aj od roku 2022, a to nasledovne:
Účtovné obdobie začínajúce sa 1. 1. 2020 1. 1. 2021 1. 1. 2022
Celková suma majetku nad (EUR)
2 000 000 3 000 000 4 000 000
Čistý obrat nad (EUR)
4 000 000 4 000 000 4 000 000
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov v účtovnom období nad
30 40 50

Viaceré opatrenia sú už zahrnuté priamo v legislatíve, pri ostatných sa kompetentné orgány zaviazali, že
v dohľadnej dobe (prioritne ešte v roku 2020) predložia potrebné legislatívne návrhy, ktoré patria do oblasti ich pôsobnosti. Ide napríklad o opatrenia týkajúce sa voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
na stravu, povinnosti vo vzťahu k osvedčeniu o registrácii na daň, dočasného pridelenia zamestnancov a aktuálne často skloňovanej práce z domu (tzv. „home office“) a z nej vyplývajúcich povinností zamestnávateľa a zamestnanca.

Bolo to užitočné?