Novinky

Možnosť vrátenia DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach

Od 1. januára 2021 bola do zákona o DPH zavedená možnosť vrátenia DPH pri dodaní tovaru alebo služby, ak dodávateľ (platiteľ DPH) nedostal za dodanie úplne alebo čiastočne zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Novela sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré vznikli alebo sa stali nevymožiteľnými ešte pred 1. januárom 2021, preto Vám odporúčame zanalyzovať aj Vaše staršie neuhradené pohľadávky.

Kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou?

  • ide o malú pohľadávku, ktorej hodnota nepresiahne 300 EUR vrátane DPH a súčasne je posplatnosti viac ako 12 mesiacov;
  • pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní;
  • dlžník sa nachádza v konkurze alebo oddlžení;
  • bolo zverejnené uznesenieo skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená;
  • ak dlžník (PO) zanikol bezprávneho nástupcu;
  • ak dlžník (FO) zomrel.

Kedy možno pristúpiť k oprave DPH?

Nová úprava sa vzťahuje výhradnena tuzemské odplatné dodaniatovarov alebo služieb, pri ktorých platiteľ uplatnil daň, ale za tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Právo platiteľa dane žiadať o vrátenie dane, t.j. vykonať opravu základu dane zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznaniaza zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Zároveň však zákon uvádza momenty, počas ktorých trojročná doba na vykonanie opravy neplynie.

Ako je možné opravu vykonať?

Platiteľ žiada o vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky prostredníctvom svojho DPH priznania, ktoré pre túto situáciu obsahuje špeciálne riadky preopravu základu dane. Platiteľ je povinný taktiež vyhotoviť osobitný opravný doklad, ktorý zašle odberateľovi.

V čom môže Deloitte pomôcť?

  • Zanalyzujeme Vaše pohľadávky a identifikujeme nevymožiteľné.
  • Preveríme, či neuplynula trojročná premlčacia lehota aj s ohľadomna osobitné skutočnosti, počas ktorých premlčacia lehota neplynie.
  • Pomôžeme Vám s vystavením opravných dokladov, ich správnym zaúčtovaním a vykázaním v DPH priznaní a kontrolnom výkaze.

 

Dátum: 13. 8. 2021

Bolo to užitočné?