Novinky

ATAD 3 – Návrh smernice EÚ o minimálnych požiadavkách na ekonomickú aktivitu 

Európska komisia publikovala dňa 22. decembra 2021 návrh smernice upravujúcej pravidlá proti zneužívaniu tzv. schránkových spoločností (prázdnych spoločností bez ekonomickej aktivity) na daňové účely. Návrh obsahuje taktiež úpravy smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC) umožňujúce automatickú výmenu informácií o rizikových spoločnostiach. Nové pravidlá by mali byť implementované do národných legislatív najneskôr do 30. júna 2023 a účinné by mali byť od januára 2024.

Hlavným cieľom navrhovanej smernice je zabrániť zneužívaniu tzv. schránkových spoločností – t. j. prázdnych spoločností bez dostatočnej ekonomickej aktivity (substance), ktoré v skutočnosti nevykonávajú ekonomickú činnosť, a predstavujú tak nástroje na škodlivú daňovú optimalizáciu. Návrh preto zavádza minimálne požiadavky na aktivitu spoločností, ktorých nenaplnenie má mať za následok odopretie výhod vyplývajúcich zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia alebo odopretie možnosti uplatniť oslobodenie dividend, úrokov a licenčných poplatkov, ktoré vyplýva z príslušných smerníc EÚ. 

Návrh v súčasnej podobe bude mať dopad len na spoločnosti v rámci EÚ. Podľa vyjadrenia Európskej komisie by však mala byť v priebehu tohto roka predstavená taktiež nadväzujúca smernica, ktorá bude riešiť túto problematiku vo vzťahu k obdobným spoločnostiam s rezidenciou v tretích krajinách. 

Po ukončení legislatívneho procesu na úrovni EÚ by mala byť finálna smernica implementovaná do národných legislatív členských štátov najneskôr do 30. júna 2023 a nové pravidlá by sa mali aplikovať od 1. januára 2024. 

Oznamujúce subjekty

Návrh smernice ukladá vybraným rizikovým spoločnostiam – návrh hovorí o tzv. oznamujúcich subjektoch – novú oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu v štáte ich rezidencie vo vzťahu k minimálnym požiadavkám
na ekonomickú aktivitu, ak sú splnené tri kritériá:

  1. Viac ako 75 % príjmov spoločnosti za posledné dve zdaňovacie obdobia sú tzv. rozhodné príjmy (ide najmä o pasívne príjmy vo forme dividend, úrokov, licenčných poplatkov, príjmov z nájmu vybraného majetku, a pod.). 
  2. Viac ako 60 % rozhodných príjmov je dosiahnutých alebo vyplatených
    v rámci cezhraničných transakcií alebo viac ako 60 % majetku, z ktorého plynú rozhodné príjmy, sa nachádzalo v posledných dvoch zdaňovacích obdobiach v zahraničí.
  3. Vykonávanie správy každodenných činností a rozhodovanie o dôležitých funkciách bolo v posledných dvoch zdaňovacích obdobiach zabezpečované externe. 

Naopak, na nízkorizikové spoločnosti spĺňajúce len niektoré alebo žiadne
z vyššie uvedených kritérií nemá smernica žiadne dopady. 

Návrh automaticky zaraďuje medzi nízkorizikové spoločnosti emitentov cenných papierov obchodovaných na burze, regulované finančné spoločnosti, vybrané holdingové spoločnosti so spoločníkmi alebo dcérskymi spoločnosťami v rovnakom členskom štáte a spoločnosti s aspoň piatimi vlastnými zamestnancami vykonávajúcimi činnosti, z ktorých plynú rozhodné príjmy. 

Oznamovacia povinnosť

Oznamujúce spoločnosti, ktoré splnia všetky tri kritériá, budú vo svojom každoročnom daňovom priznaní deklarovať, či (a ako) spĺňajú nasledujúce tri minimálne požiadavky na ekonomickú aktivitu:

  1. Oznamujúca spoločnosť má v danom členskom štáte vlastné priestory alebo priestory, ktoré môže výhradne využívať. 
  2. Oznamujúca spoločnosť má aspoň jeden vlastný aktívny bankový účet v EÚ. 
  3. Aspoň jeden konateľ (alebo iný člen štatutárneho orgánu) oznamujúcej spoločnosti vykonávajúci riadne rozhodovacie činnosti alebo väčšina kvalifikovaných zamestnancov oznamujúceho subjektu sú daňovými rezidentmi v danom členskom štáte (alebo v takej vzdialenosti, aby nebol narušený riadny výkon činností). 

Oznamujúce spoločnosti budú mať taktiež povinnosť priložiť k priznaniu ďalšie doplňujúce informácie a dôkazy týkajúce sa preukázania tvrdených skutočností o ekonomickej aktivite, rozhodných príjmoch, činnostiach vykonávaných externou spoločnosťou a pod. 

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo za uvedenie nepravdivých informácií môže byť podľa návrhu uložená sankcia až vo výške 5 % z obratu spoločnosti za dané zdaňovacie obdobie. 

Vyhodnotenie ekonomickej aktivity oznamujúcej spoločnosti

V prípade, ak oznamujúca spoločnosť spĺňa všetky tri minimálne požiadavky (viď vyššie), má sa za to, že spoločnosť má v danom zdaňovacom období dostatočnú ekonomickú aktivitu. 

V prípade, ak oznamujúca spoločnosť niektorú z minimálnych požiadaviek nespĺňa, má stále možnosť vyvrátiť pochybnosti daňovej správy o svojej ekonomickej aktivite predložením ďalších informácií, a to najmä dokumentov podporujúcich komerčné dôvody pre založenie spoločnosti, informácií o zamestnancoch (vrátane ich kvalifikácie a rozhodovacích právomociach), informácií o organizačnej štruktúre a konkrétnych dôkazoch preukazujúcich, že rozhodovanie o aktivitách generujúcich rozhodné príjmy prebieha v danom členskom štáte. 

Oznamujúce spoločnosti schopné preukázať, že ich založenie (a začlenenie do štruktúry) nemá za následok zníženie daňovej povinnosti skupiny alebo skutočných vlastníkov, majú mať podľa návrhu možnosť požiadať daňovú správu o udelenie výnimky z povinností uložených touto smernicou. Rozhodnutie bude platné pre dané zdaňovacie obdobie s možnosťou predĺženia až na päť zdaňovacích období za predpokladu, že nedôjde k faktickým alebo právnym zmenám vo vzťahu k oznamujúcej spoločnosti, skutočným vlastníkom alebo skupine. 

Následky nesplnenia minimálnych požiadaviek na ekonomickú aktivitu

Ak oznamujúca spoločnosť nesplní minimálne požiadavky na ekonomickú aktivitu, ani sa jej nepodarí dodatočne vyvrátiť pochybnosti o svojej ekonomickej aktivite pomocou doplňujúcich dôkazných prostriedkov, mali by jej byť odopreté výhody vyplývajúce zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a nemalo by sa na ňu vzťahovať oslobodenie dividend, úrokov a licenčných poplatkov vyplývajúce zo smernice 2011/96/EÚ (smernica o materských a dcérskych spoločnostiach) a smernice 2003/49/ES (smernica o úrokoch a licenčných poplatkoch).

Daňová správa v štáte rezidencie oznamujúceho subjektu môže buď úplne odmietnuť vydať tejto spoločnosti potvrdenie o daňovej rezidencii na zahraničné účely, alebo môže vydať potvrdenie o daňovej rezidencii obsahujúcej informáciu, že spoločnosť nemá nárok na vyššie uvedené výhody. Na účely lokálneho zdanenia sa bude spoločnosť naďalej považovať za daňového rezidenta. 

Automatická výmena informácií a žiadosť o vykonanie daňovej kontroly

Návrh obsahuje zároveň úpravy smernice 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC), podľa ktorej by mala v rámci EÚ prebiehať automatická výmena informácií o oznamujúcich spoločnostiach. Informácie o oznamujúcich spoločnostiach a ich ekonomických aktivitách by v praxi mali byť zdieľané medzi daňovými správami prostredníctvom centrálneho úložiska zriadeného Európskou komisiou, a to najneskôr do 30 dní od zistenia relevantných informácií (typicky môže ísť o obdržanie oznámenia od oznamujúcej spoločnosti, ale napríklad aj vyhodnotenie, že má daná spoločnosť výnimku z oznamovacej povinnosti alebo ukončenie daňovej kontroly týkajúcej sa minimálnych požiadaviek na ekonomickú aktivitu). Vymieňané informácie by mali okrem iného zahŕňať aj identifikáciu členských štátov a zahraničných spoločností, na ktoré môžu mať informácie o oznamujúcom subjekte vplyv. 

V prípade existencie pochybností o ekonomickej aktivite zahraničnej spoločnosti budú mať jednotlivé daňové správy možnosť požiadať daňovú správu členského štátu, v ktorom je daná spoločnosť rezidentom, o začatie daňovej kontroly. Kontrola sa musí začať do jedného mesiaca od prijatia požiadavky a výsledky musia byť zdieľané so žiadateľom najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kontroly, príp. zdieľané v rámci automatickej výmeny informácií (viď vyššie). 

O aktuálnom vývoji v súvislosti s návrhom vás budeme informovať. 

 

Dátum: 5. 5. 2022

Bolo to užitočné?