Novinky

Uhlíková daň na hraniciach Európskej únie

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)

Ide o nové opatrenie, prostredníctvom ktorého chce EÚ splniť svoj cieľ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % (oproti roku 1990) a do roku 2050 sa stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Odkedy sa bude uplatňovať?

Mechanizmus CBAM sa bude zavádzať postupne a zo začiatku bude platiť iba pre tovary s najväčším rizikom úniku uhlíka. Zavedenie je rozdelené do viacerých fáz, pričom v prvej fáze pôjde len o ohlasovaciu povinnosť, keď dovozcovia budú musieť oznamovať emisie viazané v ich tovare bez platenia finančnej kompenzácie. Táto prvá fáza bude trvať do konca roku 2025. Od roku 2026 začnú dovozcovia platiť finančnú kompenzáciu a od tohto roku by malo postupne dôjsť k plnohodnotnému zavedeniu mechanizmu CBAM. 

  • Od 2023 – zavedenie oznamovacej povinnosti s cieľom uľahčiť bezproblémovú implementáciu a dialóg s tretími krajinami.
  • Od 2026 – postupné zavádzanie CBAM – dovozcovia začnú platiť finančnú kompenzáciu.
  • Do 2035 – CBAM postupne nahradí existujúce mechanizmy EÚ na riešenie rizika úniku uhlíka, najmä bezodplatné prideľovanie kvót EU ETS („systém EÚ na obchodovanie s emisiami“).
Akých komodít sa bude týkať? 

CBAM sa bude spočiatku vzťahovať na výrobky týchto odvetví: výroba cementu, hliníka, hnojív, výroba elektrickej energie, železiarsky a oceliarsky priemysel.

Ako bude fungovať v praxi? 

Dovozcovia budú musieť každoročne deklarovať množstvo tovaru a množstvo viazaných emisií v tovare, ktorý doviezli do EÚ v predchádzajúcom roku, a odovzdať zodpovedajúce množstvo certifikátov CBAM. Naopak, keď výrobca z krajiny mimo EÚ môže preukázať, že už zaplatil cenu za uhlík, ktorý vznikol pri výrobe dovážaného tovaru v tretej krajine, zodpovedajúce náklady sa môžu dovozcovi z EÚ v plnej miere odpočítať. Mechanizmus CBAM by fungoval súbežne so systémom EU ETS, ktorý by dopĺňal jeho fungovanie v súvislosti s dovážaným tovarom.

V akej fáze sa nachádza CBAM? 

V marci tohto roku Rada EÚ dosiahla dohodu (všeobecné smerovanie) o nariadení o mechanizme uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM). Rada sa v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie rozhodla pre väčšiu centralizáciu riadenia CBAM tam, kde to má zmysel a prispieva k väčšej efektívnosti. Napríklad nový register deklarantov (dovozcov) CBAM sa má centralizovať na úrovni EÚ.

Rada tiež plánuje zaviesť minimálnu prahovú hodnotu, na základe ktorej sa z povinností v rámci CBAM oslobodia zásielky s hodnotou nižšou ako 150 EUR. Rokovania prebiehajú vo viacerých oblastiach, ktoré úzko súvisia s mechanizmom CBAM, ale nie sú súčasťou návrhu právneho textu nariadenia o CBAM.

Aké dopady bude mať CBAM na EÚ a Slovensko?
  • Zachová a posilní inovatívnosť a konkurencieschopnosť priemyslu EÚ.
  • Zabezpečí rovnaké podmienky vo vzťahu k hospodárskym subjektom z tretích krajín, čím sa zabráni presúvaniu výroby do krajín s menej ambicióznymi environmentálnymi politikami. Slovensko tak bude mať rovnaké podmienky ako hospodárske subjekty z tretích krajín.
  • Podporí vedúce postavenie EÚ v celosvetovom boji proti zmene klímy.
  • Zlepší klimatické podmienky v EÚ vrátane Slovenska.

V sledovaní tejto témy naďalej pokračujeme a o vývoji v tejto oblasti a legislatívnych procesoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni vás budeme včas informovať. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich odborníkov.

 

Dátum: 9. 9. 2022

Bolo to užitočné?