Novinky

Aké legislatívne zmeny prináša lex Ukrajina?

Od 30. marca 2022 sú účinné novely zákonov, ktoré boli prijaté v súvislosti so situáciou na Ukrajine spôsobenou ozbrojeným konfliktom na jej území, známe aj ako „lex Ukrajina“.

Cieľom noviel je najmä uľahčiť pobyt a každodenné fungovanie odídencov z Ukrajiny na Slovensku a zjednodušiť im uplatnenie na pracovnom trhu. Medzi opatreniami je napríklad aj novela, na základe ktorej odídenci z Ukrajiny nebudú platiteľmi miestnych daní za ubytovanie, psa a za komunálne odpady. Novela pomôže aj vodičom áut z Ukrajiny, ktorí budú oslobodení od úhrady diaľničnej známky na Slovensku. Vozidlá, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc na Ukrajinu, nemusia uhradiť na Slovensku mýto za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a iných ciest. 

V nasledujúcom článku vám v krátkosti priblížime vybrané legislatívne zmeny:

  • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Novelou sa upravila platnosť udelených prechodných, trvalých a tolerovaných pobytov cudzincov na Slovensku. Platnosť pobytu cudzinca, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie (aj keď cudzinec nestihol podať žiadosť o obnovenie pobytu práve kvôli vzniknutej situácii a obmedzenému fungovaniu cudzineckej polície). 

Od 1. apríla 2022, vzhľadom na čoraz nižší počet utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny (tzv. „odídencov“), sa oddelenia cudzineckej polície postupne vracajú k štandardnému režimu a v pondelok, stredu a piatok budú vybavovať aj iné žiadosti ako žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania alebo žiadosti o dočasné útočisko. 

Bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR alebo na facebookovej stránke Polície SR.

Ďalšou súvisiacou zmenou je, že zmenu adresy pobytu majú odídenci hlásiť priamo obci (alebo mestskej časti), kde majú mať zabezpečené nové ubytovanie, a nie na cudzineckej polícii ako doteraz. 

Novelou sa rieši aj status štátnych príslušníkov tretích krajín (ktorí nie sú občanmi Ukrajiny). Títo odídenci majú možnosť po vstupe na územie Slovenskej republiky požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom v prípade potreby im môže cudzinecká polícia na tento účel vydať cudzinecký pas.

Novelou zákona sa rieši aj prípad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý ma udelený prechodný pobyt na účely zamestnania na Slovensku, plánuje zmeniť zamestnanie. Za štandardných okolností je cudzinec povinný takúto zmenu hlásiť oddeleniu cudzineckej polície, ktoré následne žiada príslušný úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Vzhľadom na pracovné vyťaženie policajných útvarov môže teraz o vydanie predmetného potvrdenia žiadať zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať cudzinca, a to priamo na príslušnom úrade práce.

  • Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle

Lex Ukrajina novelizuje aj zákon o azyle. Okrem iných legislatívnych zmien zmení sa aj označenie odídencov. Na doklade o udelení tolerovaného pobytu po novom už nebude označenie „Odídenec“ ale „Dočasné útočisko“.

Dňa 5. 4. 2022 prezidentka SR podpísala ďalšiu novelu zákona o azyle, na základe ktorej budú mať žiadatelia o azyl prístup na trh práce už 6 mesiacov (namiesto pôvodných 9) od začatia konania o udelenie azylu. 

Finančný príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

V novelizovanom zákone o azyle je upravené aj vyplácanie príspevkov na ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výška je stanovená nariadením vlády SR. Medzi podmienkami vyplácania je, že odídenec je povinný raz mesačne oznámiť obci (alebo mestskej časti), že sa mu na tomto mieste poskytuje ubytovanie. Výška príspevku je maximálne 500 až 1 250 EUR mesačne (v závislosti od počtu poskytovaných miestností). Ubytovanie musí byť odídencovi poskytnuté samozrejme bezodplatne. Príspevky vypláca obec, pričom osoba poskytujúca ubytovanie (napr. majiteľ bytu) je povinná predložiť zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi a čestné vyhlásenie (vzory zmlúv a ďalších dokumentov sú dostupné na webe Ministerstva vnútra SR).

  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Občanom Ukrajiny, ktorí pracujú na Slovensku alebo sú SZČO a boli povolaní vykonávať brannú povinnosť (alebo službu) v ozbrojených silách Ukrajiny, sa v zmysle novely prerušuje povinné sociálne poistenie na obdobie výkonu tejto povinnosti. Toto obdobie sa im pritom naďalej započíta do obdobia dôchodkového poistenia a dostanú taktiež možnosť za toto obdobie dodatočne zaplatiť poistné.

Novou úpravou sa tým zabezpečí, aby počas spomenutého obdobia nemuseli Ukrajinci vykonávajúci brannú povinnosť podliehať povinnému sociálnemu poisteniu a nemali povinnosť platiť poistné.

  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Ukrajinci, ktorí sú verejne zdravotne poistení na Slovensku a vykonávajú brannú povinnosť, budú rovnako vyňatí aj zo systému verejného zdravotného poistenia. To znamená, že nebudú musieť platiť odvody za zdravotné poistenie (napr. ak im zamestnávateľ poskytne neplatené voľno na dané obdobie). Dané ustanovenie má byť aplikovateľné vo všeobecnosti, nielen vo vzťahu k občanom Ukrajiny.

Po poskytnutí dočasného útočiska cudzincom, ktorí nie sú zdravotne poistení na Slovensku, vznikne nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti. 

  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Pre výkon práce vo verejnom záujme platí povinnosť preukázať bezúhonnosť, a to výpisom z registra trestov. Osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny a je odídencom, môže v čase mimoriadnej situácie bezúhonnosť preukázať aj čestným vyhlásením, ak nie je možné z objektívnych príčin predložiť výpis z registra trestov. Ak však pracovný pomer trvá aj dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, je potrebné bezúhonnosť potvrdiť aj príslušným výpisom z registra trestov, inak pracovný pomer skončí.

V súvislosti s pedagogickými zamestnancami má ukrajinským učiteľom, ktorí by na Slovensku chceli učiť, počas trvania mimoriadnej situácie postačiť na preukázanie bezúhonnosti čestné vyhlásenie a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti. Takýto posudok nemôže byť starší ako jeden rok.

  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Novela prináša viaceré zmeny v oblasti zamestnávania štátnych občanov tretích krajín, konkrétne v súvislosti s platnosťou potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie. Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie. Uvedená úprava sa nevzťahuje na sezónne zamestnávanie. 

  • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

Pri otvorení platobného účtu je možné, aby sa odídenec preukázal namiesto dokladu totožnosti aj dokladom o dočasnom útočisku spolu s iným platným dokladom (ktorý obsahuje aj podobu tváre). Údaj o pobyte a o štátnej príslušnosti je možné nahradiť čestným vyhlásením.

  • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

Z dôvodu, že predošlá právna úprava stanovila striktné podmienky na distribúciu a vývoz humánnych liekov, čo počas krízovej situácie komplikovalo a priam znemožňovalo poskytovanie adekvátnej humanitárnej pomoci vo forme dodania humánnych liekov na územie Ukrajiny, bola prijatá aj novela zákona o liekoch. Novela ustanovuje možnosť rozšíriť okruh subjektov, ktorým je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov povinný dodávať humánny liek, o medzinárodné humanitárne organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc a taktiež možnosť povoliť im vývoz humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov do postihnutých oblastí Ukrajiny. 

 

Dátum: 11. 04. 2022

Bolo to užitočné?