Poznatky

Podmienky a možnosti vstupu a pobytu ukrajinských občanov v Slovenskej republike

Najdôležitejšie informácie pre občanov Ukrajiny a najčastejšie otázky o vstupe a postupe pri vybavovaní pobytov na Slovensku

Dôležité upozornenie: článok pravidelne aktualizujeme. Informácie obsiahnuté v nasledujúcom článku sú aktuálne k 28. 3. 2022.

Vstup do Slovenskej republiky

Kde a kedy je možné prejsť do Slovenskej republiky z Ukrajiny?

Hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence sú otvorené 24 hodín denne. Na urýchlenie administratívnych procesov štát zriadil na hraniciach tzv. hotspoty. Ukrajinskí občania môžu podať žiadosť o dočasné útočisko vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Humennom, Michalovciach a v Nitre, ktoré sú otvorené nonstop, alebo osobne na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu. Oddelenia cudzineckej polície pri registrácii dočasného útočiska už nie sú otvorené nonstop, ale prijímajú žiadosti v dvanásťhodinovom režime od 7.00 – 19.00 hod.

Od 23. marca 2022 cudzinecká polícia už nevybavuje iba ukrajinských občanov, ktorí žiadajú o dočasné útočisko, ale prijíma aj žiadosti vo vybraných životných situáciách, ako napr.:

1. žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,

2. žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre osoby – vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 alebo z dôvodu vojnového stavu na Ukrajine.

Bližšie informácie o tom, čo je možné vybaviť na konkrétnych oddeleniach cudzineckej polície, nájdete na stránke Ministerstva vnútra. 

V každom z uvedených prípadov platí, že je potrebné využívať objednávací systém cudzineckej polície, inak žiadosti nebudú vybavené. 

V prípade iných dôležitých životných situácií je možné obrátiť sa na príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície so žiadosťou o výnimku na podanie takejto žiadosti na oddelení cudzineckej polície, ktorú je potrebné dôkladne odôvodniť.  

Kto môže vstúpiť do Slovenskej republiky?

Každá osoba, ktorá uteká pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výnimkou sú muži vo veku 18 – 60 rokov, ktorí z dôvodu vyhlásenej mobilizácie na Ukrajine nemôžu opustiť krajinu. Mobilizácia neplatí absolútne pre každého muža, napríklad muž, ktorý sa stará o viac ako 3 deti pod 18 rokov, alebo sám vychováva dieťa/deti pod 18 rokov, môže opustiť Ukrajinu.

Môžem ako občan Ukrajiny vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez víza?

Áno. Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky v rámci bezvízového styku. Maximálna dĺžka bezvízového pobytu je 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období. 

Môžem vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez biometrického pasu?

Áno. Momentálne sa umožňuje vstup aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas), a to po individuálnom posúdení. V prípade, ak máte k dispozícii iný doklad (občiansky preukaz, vodičsky preukaz, rodný list atď.), odporúča sa mať ho pri sebe. 

Aké povinnosti mám po vstupe do Slovenskej republiky?

Vyžaduje sa registrácia na príslušnom oddelení cudzineckej polície, a to do 3 dní od vstupu. Originál vyplneného a podpísaného tlačiva „Hlásenie pobytu“ treba doručiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície (môžete to poslať aj poštou, odporúčame doručenkou). Tlačivo nájdete tu: Hlásenie pobytu

Je v súčasnosti možné požiadať o vízum alebo povolenie na pobyt na území Ukrajiny? 

Sídlo slovenského veľvyslanectva bolo premiestnené z Kyjeva do Užhorodu. Od 24. marca 2022 má naplno fungovať a plne vykonávať diplomatické činnosti. Napriek tomu úrady odporúčajú každému opustiť územie Ukrajiny a podávať prípadné žiadosti na príslušných oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku.

Je možné požiadať o vízum či povolenie na pobyt priamo v Slovenskej republike? 

Áno. V prípade, ak sa legálne zdržiavate na území Slovenskej republiky, môžete podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície (príslušnosť je určená na základe miesta vášho pobytu), pričom cudzinecká polícia momentálne prednostne vybavuje žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Ak už máte udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, bude možné ho predlžiť na príslušnom oddelení cudzineckej polície štandardným postupom hneď, keď to situácia dovolí. 

Čo sa stane po uplynutí 90 dní v rámci bezvízového režimu?

Ak ste vstúpili na Slovensko legálne, ste oprávnený zdržiavať sa na Slovensku až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 je na Slovensku stále vyhlásená krízová situácia. 

Čo sa stane, ak som prišiel/prišla na Slovensko ešte pred vypuknutím vojnového konfliktu a nie som občan Ukrajiny?

Aj pre vás platia mimoriadne ustanovenia v rámci krízovej situácie. Ak ste vstúpili na Slovensko legálne, ste oprávnený/á zdržiavať sa na Slovensku až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Ak ste nestihli podať
žiadosť o obnovenie pobytu, alebo o vašej žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté, váš pobyt sa považuje za oprávnený na území Slovenskej republiky až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Novela zákona o pobyte cudzincov bude rovnako reagovať na mimoriadnu situáciu v
súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Aké sú aktuálne opatrenia na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19? 

Osoby prichádzajúce z Ukrajiny sa nemusia registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Nevzťahuje sa na nich ani povinnosť izolácie/karantény a nie je potrebný ani test alebo potvrdenie o vakcinácii či prekonaní choroby. Na Slovensku platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora. 

Bude umožnený vstup aj psom/mačkám/iným spoločenským zvieratám?

Áno. Aj bez pasu a potrebných očkovaní môžu s vami prejsť cez hranicu aj vaše domáce zvieratá. Na hraničných priechodoch máte k dispozícii tlačivo, ktoré ste povinný/á vypísať. Tlačivo je dostupné aj online: Cestovanie so zvieratami 

Pobyt v Slovenskej republike

Kde nájdem aktuálne pokyny k pobytu? 

Odporúčame sledovať nasledujúce webstránky:

a facebookové stránky Ministerstva vnútra SR  a Polície SR.

Aké mám možnosti pobytu na Slovensku?

Krátkodobý pobyt do 90 dní je vám umožnený v rámci bezvízového režimu.

Po uplynutí 90 dní (resp. počas toho) máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • žiadosť o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku,
 • žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska
 • žiadosť o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana).

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

O prechodný pobyt môžete požiadať na konkrétny účel, ktorým môže byť zamestnanie, podnikanie, štúdium, vnútropodnikový presun (ICT), modrá karta EÚ alebo zlúčenie rodiny. Účel pobytu je potrebné preukázať zákonným spôsobom (napr. pracovnou zmluvou, prísľubom na zamestnanie, výpisom z OR SR, sobášnym listom). K žiadosti potrebujete doložiť aj ďalšie dokumenty, akým je napríklad apostilovaný výpis z registra trestov, doklad o finančnom zabezpečení alebo doklad o ubytovaní na Slovensku.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu

O trvalý pobyt môžete požiadať, ak ste manželom/manželkou alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR. Trvalý pobyt vám vydajú na 5 rokov. Po uplynutý 4 rokov vám udelia trvalý pobyt na neobmedzený čas.

Žiadosť o dočasné útočisko

Od 1. marca 2022 môžu občania Ukrajiny (a ich rodinní príslušníci) požiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Za rodinného príslušníka sa považuje manžel, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa a ďalší blízky príbuzný, ktorý žil s touto
osobou v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na ňu odkázaný. Od 17. marca 2022 vláda SR rozšírila okruh osôb, ktoré môžu žiadať o dočasného útočisko na Slovensku. Požiadať o dočasné útočisko budú môcť aj:

 • cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a majú na území Ukrajiny medzinárodnú ochranu alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu udelenú pred 24. februárom 2022 a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022,
 • cudzinci, ktorí majú na Ukrajine trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny alebo regiónu pôvodu.

 

Odporúčaný priebeh pri podávaní žiadosti o dočasné útočisko:

 1. po dostavení sa na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra máte vyplniť tlačivo „Vyhlásenie cudzinca“. Uvedené vyhlásenie je možné vyplniť aj vopred elektronicky na tejto adrese: Registrácia
  dočasného útočiska,
 2. po vyplnení elektronického formulára je potrebné dostaviť sa na príslušné oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného registračného centra,
 3. ak vopred vyplníte svoje údaje online, urýchlite tým celý administratívny proces (neslúži to na prednostné vybavenie),
 4. cudzinecká polícia vám okamžite vydá „Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu – Odídenec“.

Dočasné útočisko umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a deťom prístup k vzdelaniu. Cudzinecká polícia (a všetky ostatné pracoviská, tzv. veľkokapacitné registračné centrá) prijímajú žiadosti o dočasné útočisko nepretržite, aj cez víkend, 24 hodín denne. Ak máte so sebou svoj identifikačný doklad, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite. Ak doklady nemáte, o vašej žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní.

Dočasné útočisko sa poskytuje do marca 2023. Tento časový úsek sa môže automaticky predĺžiť o pol roka, najdlhšie však o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak. Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na občanov Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku udelený pobyt, sú žiadateľmi o azyl, alebo už azyl alebo doplnkovú ochranu získali.

Vycestovaním z územia Slovenskej republiky vám dočasné útočisko nezaniká.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnom letáku: Dočasné útočisko

Mám povinnosť požiadať o dočasné útočisko?

Nie, podanie žiadosti je dobrovoľné.

 Žiadosť o medzinárodnú ochranu (azyl, dočasná ochrana)

V súčasnosti vám odporúčame namiesto žiadosti o azyl alebo dočasnú ochranu požiadať o dočasné útočisko (z časového aj z administratívneho hľadiska ide o jednoduchší spôsob).   

Môžem pracovať v čase, kým mi vydajú povolenie na pobyt?

Nie. Na území Slovenskej republiky môžete vykonávať prácu až po vydaní rozhodnutia o udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania/vnútropodnikového presunu/modrej karty. V prípade, že požiadate o dočasné útočisko, po jeho udelení môžete začať pracovať ihneď.

Dátum: 28. 3. 2022

Bolo to užitočné?