Novinky

Okuliare a kontaktné šošovky pre zamestnancov zadarmo?

Jednou z foriem nepriameho účinku európskeho práva je povinnosť vnútroštátnych súdov vykladať národné právo v súlade s právom Európskej únie. V dôsledku rozsudku Európskeho súdneho dvora v právnej veci C‑392/21 (ďalej len „rozhodnutie“) dochádza k rozšíreniu interpretácie nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej len „nariadenie“) v súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa uhrádzať náklady na dioptrické okuliare.

Nariadenie je výsledkom transpozície európskych smerníc, ktoré pracujú s pojmom špeciálne korekčné prostriedky. V zmysle rozhodnutia špeciálne korekčné prostriedky podľa § 7 ods. 3 nariadenia zahŕňajú dioptrické okuliare, ktorých účelom môže byť náprava a prevencia porúch zraku v súvislosti s prácou zahŕňajúcou zariadenia vybavené obrazovkou. 

Národný inšpektorát práce tento výklad vo vyjadrení na svojom webe potvrdil a dodáva, že na vznik nároku na úhradu nákladov na dioptrické okuliare musí byť splnený postup podľa príslušných ustanovení nariadenia. Inak povedané, na priznanie nároku na úhradu nákladov je nevyhnutné oftalmologické vyšetrenie preukazujúce nevyhnutnosť poskytnutia dioptrických okuliarov zamestnávateľom.

Vo vzťahu k spôsobu úhrady nákladov Európsky súdny dvor uvádza, že povinnosť môže byť splnená buď priamym dodaním uvedeného prostriedku zo strany zamestnávateľa, alebo náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom. K tejto téme Národný inšpektorát práce dodáva, že podmienky, za ktorých zamestnanci môžu žiadať preplatenie dioptrických okuliarov, sú určované zamestnávateľom a že je v záujme zamestnávateľa upraviť tento postup vnútorným predpisom.

Bolo to užitočné?