Poznatky

Ako spolupracovať so zamestnancami z tretích krajín?

Aktuálne informácie týkajúce sa slovenskej legislatívy v oblasti pracovného a imigračného práva

Zrušenie miestnej príslušnosti

Cudzinecká polícia od decembra 2022 rozšírila svoje elektronické služby, pričom hlavnou zmenou je zrušenie územnej príslušnosti oddelení cudzineckej polície pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Žiadatelia si po novom nemusia vybavovať vybrané záležitosti na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ale o udelenie prechodného, trvalého či dlhodobého pobytu, víz alebo overenie pozvania môžu požiadať na ktoromkoľvek z 13 oddelení cudzineckej polície SR prostredníctvom online rezervačného systému.

Online rezervačný systém Ministerstva vnútra SR bol zároveň rozšírený o ďalšie životné situácie cudzincov týkajúce sa žiadostí o tolerovaný pobyt, overenie pozvania, víza, alternatívny autentifikátor a ďalších úkonov. Táto zmena neplatí pre občanov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pri ich registrácii. 


Národné vízum

Vláda SR minulý rok predstavila viacero nových možností pobytu pre občanov z tretích krajín formou národných víz. Ich cieľom je ľahšia, rýchlejšia a jednoduchšia relokácia cudzincov na Slovensko, podpora investícií, pomoc pri získavaní talentov zo zahraničia, ako aj pri obsadzovaní vysokokvalifikovaných pracovných miest. 

Na základe nariadenia vlády SR z júla 2022 môžu zamestnanci z tretích krajín na Slovensku dostať národné pracovné vízum. Podmienkami pre udelenie tohto víza sú: zamestnanie v pracovnom pomere a dohodnutá mzda najmenej vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnanec požiada o udelenie národného víza. Relokovaní zamestnanci musia vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka, ktorá si vyžaduje mimoriadne vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo riadenie spoločnosti so sídlom na Slovensku. Národné vízum sa udeľuje na jeden rok s možnosťou opätovného udelenia. Výhodou je, že o podobný typ víza môžu požiadať aj rodinní príslušníci relokovaného zamestnanca, pričom v porovnaní so žiadosťou o prechodný pobyt ide o oveľa jednoduchší administratívny proces. 

Vláda zároveň schválila úpravu podmienok udeľovania národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov niektorých krajín, ktorí sa na Slovensku zamestnajú ako vodiči autobusov či kamiónov. Zjednodušená administratíva pri udelení národných víz v záujme SR po novom platí aj pre absolventov vybraných vysokých škôl. Štátni príslušníci tretích krajín tiež majú možnosť požiadať o udelenie víza s cieľom hľadať si zamestnanie na Slovensku.


Nový zoznam nedostatkových povolaní

Keďže SR dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva, od januára 2023 môžu zamestnávatelia pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín v rámci nedostatkových povolaní vo všetkých okresoch Slovenska uplatniť zrýchlený režim a do úvahy nemusia brať mieru nezamestnanosti. ÚPSVaR v tejto súvislosti zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní – ide hlavne o pozície v zdravotníctve, IT sektore a kamiónovej doprave. Navyše, na výkon uvedených povolaní vydá ÚPSVaR potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce.

Pri obnovení pobytu cudzinca sa po novom zároveň nebude robiť test trhu práce. V prípadoch, keď cudzinci podajú žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zamestnávatelia už nemusia nahlásiť voľné pracovné miesto 20 dní vopred, postačuje nahlásenie daného miesta najneskôr v deň podania žiadosti o obnovu prechodného pobytu. Výhodou je, že v takýchto prípadoch bude môcť daný zamestnanec vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Cieľom zavedených zmien je udržiavanie pracovnej sily.


Predĺženie dočasného útočiska 

Poskytovanie dočasného útočiska sa aj na Slovensku predĺži minimálne do 4. marca 2024. Dôvodom je pretrvávajúci rusko-ukrajinský konflikt. Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude tento doklad platiť automaticky aj naďalej, a to bez povinnosti vykonania akýchkoľvek ďalších administratívnych úkonov. V prípade záujmu je možné doklad aktualizovať prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra SR (napríklad v prípade, ak o to odídenca požiada jeho zamestnávateľ). Status dočasného útočiska cudzincom umožňuje bez ďalších povolení pracovať na území SR, študovať na strednej alebo vysokej škole a zapojiť sa do povinnej školskej dochádzky. Zároveň im garantuje zdravotnú starostlivosť, ubytovanie, nárok na dávky v hmotnej núdzi a iné finančné benefity.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov sa predĺži do konca roka 2023. 

For more information in English please click here.

Bolo to užitočné?