Novinky

Future Skills alebo v čom umelá inteligencia stále nedokáže poraziť človeka

Digitalizácia. Automatizácia. Robotika. Umelá inteligencia. Tieto pojmy dnes počúvame neustále. Je zrejmé, že nové technológie sa stali nielen neodmysliteľnou súčasťou našich životov, ale že zároveň nezvratne zmenili spôsob našej práce.

V dôsledku neustále prebiehajúcej technologickej (r)evolúcie a rýchlych zmien v spoločnosti vzniká tlak na neustále osvojovanie si nových kompetencií. Podľa správy Svetového ekonomického fóra o budúcnosti pracovných miest sa do roku 2025 bude musieť až 50 % všetkých pracovníkov naučiť nové zručnosti. Ktoré sú teda tie najzásadnejšie kompetencie, bez ktorých sa v budúcnosti nezaobídeme, ak budeme chcieť na trhu práce uspieť?

Kľúčové zručnosti

Dopyt po určitých zručnostiach ostáva v priebehu času konzistentný. Týmito zručnosťami sú napríklad schopnosť kriticky myslieť a komplexne riešiť problémy. Dá sa preto očakávať, že záujem o zamestnancov, ktorí dokážu logicky a analyticky uvažovať, interpretovať údaje a vyvodzovať presné závery, bude naďalej pretrvávať alebo skôr ďalej rásť. Spolu so schopnosťou riešiť zložité a viacrozmerné problémy sú v dnešnom svete veľkou výhodou aj vynaliezavosť a inovačné zručnosti. Kreativita už dávno nie je výhradne doménou ľudí z umeleckých odborov, ale v podnikateľskom svete zahŕňa okrem iného schopnosť prepojiť zdanlivo nesúrodé informácie tak, aby vznikol nejaký „nový“, neštandardný alebo originálny nápad či riešenie.

Ďalším významným predpokladom úspechu v dnešnom dynamickom a rýchlo sa meniacom svete sú zručnosti v oblasti sebariadenia, medzi ktoré patrí napríklad organizovanosť, odolnosť voči stresu a kognitívna flexibilita. Efektívne stanovovanie cieľov, usporiadanie úloh podľa priorít a dobre zvládnutý časový manažment sú alfou a omegou úspešného pôsobenia v rýchlom pracovnom tempe. Kognitívna flexibilita, naopak, umožňuje vykonávať viac úloh zároveň a prispôsobiť sa neobvyklým situáciám, ktoré môžu v práci vzniknúť.

Konštantou v oblasti požadovaných kompetencií ostane tiež umenie medziľudskej komunikácie, rovnako ako emocionálna inteligencia a sociálne zručnosti, ktoré (aspoň zatiaľ) nemožno nahradiť technológiou. Schopnosť efektívne komunikovať, t. j. aktívne počúvať, interpretovať význam písaného a hovoreného jazyka a efektívne tlmočiť myšlienky ostatným, podobne ako umenie pracovať s rôznymi osobnosťami, sú kľúčom k spolupráci na pracovisku aj mimo neho. Emocionálna inteligencia, ktorá charakterizuje schopnosť človeka uvedomovať si, ovládať a vyjadrovať svoje vlastné emócie a zároveň vnímať emócie druhých, tiež významne prispieva k budovaniu lepších vzťahov.

S rozvojom nových technológií výrazne rastie význam digitálnych kompetencií. Možnosť práce na diaľku sa vo väčšine firiem stáva čoraz bežnejšou praxou, pričom nedávna pandémia koronavírusu tento vývoj ešte urýchlila. Nový hybridný model práce vyžaduje nielen schopnosť používať digitálne nástroje, ale vo všeobecnosti schopnosť virtuálne spolupracovať a vykonávať prácu aj mimo štandardných priestorov pracoviska, najmä z domu. Digitálna gramotnosť zahŕňa aj schopnosť formulovať požiadavky na informácie, vyhľadávať potrebné digitálne zdroje, vyhodnocovať ich obsah a prijímať rozhodnutia na základe získaných údajov.

Práve spomínané ľudské rozhodovanie sa stane v budúcnosti čoraz zložitejšie a komplexnejšie. Technológie síce môžu poskytovať poznatky, ktoré by človek sám získať nedokázal, od zamestnancov sa však bude čoraz viac vyžadovať mentálna flexibilita, teda schopnosť myslieť mimo rámca a uvedomovať si širšie dôsledky prijatých rozhodnutí.

S transformujúcim sa svetom biznisu môžeme zároveň očakávať meniace sa požiadavky na kľúčové schopnosti v oblasti leadershipu. Manažérov, ktorí len delegujú úlohy a sledujú ich plnenie, v budúcnosti nahradia inteligentné technológie a aplikácie. Naopak, skutoční lídri, ktorí dokážu inšpirovať, viesť transdisciplinárne a multikultúrne tímy, podporovať kultúru inklúzie a rozvíjať vzťahy na pracovisku, budú schopní udržať si v tíme talenty, maximalizovať ich produktivitu a dosahovať želané výsledky.

V neposlednom rade budú musieť byť ľudia vzhľadom na rýchlosť prebiehajúcich zmien na pracovisku v budúcnosti agilnejší a schopní rýchlo sa prispôsobiť meniacemu sa pracovnému prostrediu a súvisiacim očakávaniam. S tým ide ruka v ruke aj ochota aktívne sa učiť a neustále  zdokonaľovať svoje zručnosti.

10 kľúčových zručností pre budúcnosť

  1. Analytické a kritické myslenie
  2. Schopnosť komplexne riešiť problémy a rozhodovať sa
  3. Digitálne kompetencie
  4. Kreativita a inovačné zručnosti
  5. Schopnosť sebariadenia a organizovanosť
  6. Komunikačné zručnosti
  7. Emocionálna inteligencia a medziľudské zručnosti
  8. Vodcovské schopnosti a správne riadenie ľudí
  9. (Kognitívna) flexibilita a odolnosť voči stresu
  10. Agilita a schopnosť aktívne sa učiť

Neustály rozvoj kompetencií bude pre zamestnancov rozhodujúci...

Existuje niekoľko hlavných dôvodov, prečo je dôležité, aby sa zamestnanci zamerali na rozvoj svojich zručností, ktoré budú relevantné a cenené v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti. Po prvé, zamestnanci musia reagovať na rýchlo sa vyvíjajúce technologické inovácie a prispôsobovať sa neustále sa meniacej povahe práce. V dôsledku novej deľby práce medzi ľudí, stroje a algoritmy budú musieť hľadať svoju komparatívnu výhodu oproti funkcionalite automatizovaných systémov a inteligentných aplikácií. Po druhé, zvyšovanie kvalifikácie (upskilling) alebo rekvalifikácia (reskilling) im umožní prispôsobiť sa prípadným zmenám na pracovisku a uspieť v rôznych kontextoch. V neposlednom rade si vďaka osvojeniu kľúčových „kompetencií budúcnosti“ zvyšujú svoju hodnotu na trhu, čo prispieva k zlepšeniu ich kariérnych vyhliadok.

... aj pre zamestnávateľov a HR

Zamestnávatelia by tiež mali mať záujem o to, aby boli schopní vybaviť svojich zamestnancov zručnosťami, ktoré budú potrebovať v budúcnosti. A HR je tu na to, aby v tomto procese podalo pomocnú ruku. V prvom rade treba sledovať trendy, čo najpresnejšie definovať kompetencie pre jednotlivé pracovné pozície a správne nastaviť očakávania v procese náboru. Potom by malo nasledovať vytvorenie takého pracovného prostredia, ktoré podporuje celoživotné vzdelávanie a rozvoj. Práve technologické inovácie, ktoré tak zásadne menia povahu práce a pracovísk, môžu byť nástrojom na školenie potrebných zručností a spoločnosti by ich mali na tento účel využívať. Zároveň netreba zabúdať na prispôsobovanie vzdelávania osobným potrebám zamestnancov. Tvorba individuálnych plánov rozvoja pre každého zamestnanca povedie nielen k efektívnejšiemu využitiu potenciálu pracovnej sily, ale aj k väčšej spokojnosti na pracovisku, čo má preukázateľne pozitívny vplyv na biznis.

Budúcnosť v znamení rovnováhy medzi odbornými zručnosťami a „soft skills“

Hoci si rôzne druhy práce budú aj naďalej vyžadovať rôzne súbory špecifických zručností, dá sa očakávať, že v budúcnosti vzrastie dopyt po kompetenciách, v ktorých ľudia stále prekonávajú počítače a roboty, pričom ide prevažne o sociálne, emocionálne a vyššie kognitívne schopnosti. Preto bude zásadné pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľov držať krok s meniacimi sa technológiami, ale zároveň nezabúdať na rozvoj mäkkých zručností (soft skills), ako je schopnosť efektívne komunikovať, kriticky myslieť, pracovať v tíme alebo empatia.

 

Dátum: 27. 9. 2022

Bolo to užitočné?